Synonyma

Inkoherence

Nejasnost nebo nekonzistence v myšlenkách nebo výrocích.

Různotvárný

Popis slova, který se užívá pro označení něčeho, co má mnoho různých podob, forem nebo vlastností. Tento termín může být použit pro vyjádření pestrého, různorodého nebo rozmanitého charakteru něčeho. Může se také týkat něčeho, co je složené z mnoha částí nebo prvků, jako například mnohoúhelník. V tomto kontextu se jedná o výraz, který vyjadřuje rozmanitost nebo různorodost něčeho.

Strašlivost

je pocit strachu, obavy nebo hrůzy. Je to stav, kdy člověk prožívá intenzivní emoce spojené s ohrožením nebo nebezpečím. Může být vyvolán vnějšími faktory, jako jsou například hororové filmy, ale také vnitřními pocity, jako je úzkost či stres. Strašlivost může být také spojena s představou o něčem hrůzném nebo neznámém. Je to silný a nepříjemný pocit, který může ovlivnit chování člověka a jeho vnímání okolního světa.

Táčky

Kotouče nebo disky, které se používají pro různé účely, jako například pro přenos síly nebo pro ukládání dat. Mohou být vyrobeny z různých materiálů a mají různé tvary a velikosti. V průmyslu se často používají jako součásti strojů nebo zařízení, zatímco v informatice jsou důležité pro ukládání a přenos dat.

Vychladnout

Ztratit teplo, přestat být horký, ochladit se.

Zjezdit

Výraz \"zjezdit\" označuje pohyb dolů, směrem k zemi nebo k nějakému cíli. Může znamenat sjezd, klesání, snížení nebo příjezd na určené místo. V přeneseném smyslu může vyjadřovat také vyřízení nebo splnění nějakého úkolu nebo povinnosti.

Podšitost

opatrnost, pečlivost, preciznost, důkladnost, pozornost, detailnost, přesnost, pedantnost, prozíravost, obezřetnost.

Kníže

Titul, kterým se označuje mužský příslušník šlechtického stavu, obvykle z rodiny panovnického rodu.

Aklimatisace

proces přizpůsobení organismu novým podmínkám prostředí, který zahrnuje fyzické i psychické změny.

Roztřídit

Roztřídit je proces, při kterém se nějaký celek dělí na menší části a ty se následně řadí podle určitého kritéria. Tímto způsobem se získává přehled a uspořádání věcí nebo informací. V kontextu může znamenat například rozdělení a uspořádání dokumentů podle témat nebo rozřazení věcí do správných kategorií.

Samolibý

povýšený, pyšný. Slovo "samolibý" popisuje osobu, která má příliš vysoké mínění o sobě, je arogantní a sebevědomá. Je to člověk, který se rád chválí a ukazuje své úspěchy, ale zároveň pohrdá ostatními a má tendenci se nad ně povyšovat. Je to negativní charakterová vlastnost, která může být vnímána jako nepříjemná a otravná.

Naklánět

Sklonit nebo ohnout něco, aby se dostalo do určité polohy nebo aby se změnil jeho směr nebo úhel.

Průpověď

Výpověď nebo sdělení, které obsahuje proroctví nebo předpověď budoucích událostí. Jedná se o projev, který má za cíl odhalit něco, co se stane v budoucnosti.

Pozoruhodnost

Pozoruhodnost. Toto slovo označuje stav, kdy je něco výjimečné, zajímavé nebo pozoruhodné. Může se jednat o objekt, jev, osobu nebo situaci, která vyvolává zájem nebo udiv. Je to stav, kdy se něco vymyká běžnému a je vnímáno jako něco výjimečného.

Máčka

Máčka je označení pro součást těla, která se nachází na horní části paže, mezi ramenem a zápěstím. Tato část těla je tvořena kostmi, svaly, šlachami a klouby a slouží k pohybu paže. Máčka se skládá z loktu, což je kloub mezi pažní kostí a kostí předloktí, a lokna, což je zápěstní kloub. Máčka je tedy součástí horní končetiny a je nezbytná pro pohyb a manipulaci s předměty.

Hanopis

Hanopis je řecké slovo, které označuje řeč nebo jazyk. V kontextu se jedná o popis slova, který by mohl být uveden například v slovníku. Hanopis je tedy synonymem pro řeč nebo jazyk a slouží k označení komunikace prostřednictvím slov.

Šroub

předmět s válcovým tvarem a šroubovicí, který se používá k upevnění dvou částí nebo k připojení něčeho k něčemu jinému.

Skulptura

Socha, model nebo reliéf vytvořený umělcem pomocí různých materiálů, jako je kámen, dřevo nebo kov. Skulptura může být realistická nebo abstraktní a slouží jako zobrazení nějakého objektu nebo myšlenky.

Xantipa

Xantipa je starořecký termín, který označuje ženu s výbušným temperamentem, často spojenou s hněvem a štvanicí. Její jméno pochází z řecké mytologie, kde byla manželkou filozofa Sókrata. V současné době se slovo xantipa používá především v přeneseném smyslu pro označení ženy, která je náladová, rozzlobená nebo se neustále hádá.

Čadit

vyjadřuje intenzivní prožitek bolesti nebo smutku, obvykle spojený se silným vzlykáním nebo pláčem.

Nemilý

Nevlídný, nepříjemný, nevstřícný, neohleduplný, hrubý.

Chlouba

Slast, úspěch, obdivuhodný výkon nebo schopnost, kterým se člověk může chlubit.

Uvědomělý

osvícený, vědomý, chápající, vědoucí, pohotový, poučený, informovaný, uvědomělý, vědomý si, být si vědom, být informován, mít povědomí.

Autorita

Obyčejně se slovem autorita označuje osoba, která má moc a vliv nad ostatními. Autorita může být také synonymem pro vládce nebo vůdce. Autoritativnost pak znamená vlastnost, která charakterizuje osobu jako silnou, důvěryhodnou a schopnou vést druhé.

Zírat

Pohled, který vyjadřuje zvědavost, údiv nebo překvapení.

Zchladnout

Ochladit se, snížit teplotu, vyvolat pocit chladu.

Kápnout

Sklonit nebo uhnout se, obvykle kvůli nějakému předmětu nebo nárazu.

Horlivost

intenzivní zápal, vášeň pro něco, nadšení a oddanost k určité činnosti nebo myšlence. Je to silný pocit, který motivuje k neúnavnému úsilí a vytrvalosti. Je to vnitřní síla, která nás nutí k akci a usilovné práci. Horlivost může být prospěšná, ale také může být nebezpečná, pokud je nesprávně kanalizována. Je to důležitý prvek při dosahování cílů a úspěchu v životě.

Postihovat

Ukládat trest, vynucovat spravedlnost nebo dodržování pravidel.

Potah

obal nebo plenka, které slouží k překrytí nebo zakrytí něčeho. Jedná se o ochranný prostředek, který může být použit například k ochraně nábytku nebo předmětů před poškozením nebo znečištěním. Potah může být vyroben z různých materiálů, jako jsou látky, plast nebo kůže, a může mít různé velikosti a tvary v závislosti na účelu, pro který je určen. V případě plenky se jedná o hygienický prostředek, který slouží k zachycení výkalů a moči u kojenců. V obou případech se jedná o ochranný prostředek, který má chránit něco cenného před poškozením nebo znečištěním.

Nalezeno 23,118 výsledků.