Synonyma

Separovat

Rozdělit něco na menší části nebo oddělit od něčeho jiného. Jedná se o proces, při kterém se dvě věci, které byly dříve spojeny, stávají nezávislými na sobě. Tento termín se často používá v chemii, fyzice nebo biologii, kde se provádí oddělení různých látek nebo organismů. V běžném životě se separace používá například při třídění odpadu nebo při rozvodu manželství.

Bulvár

Bulvár je označení pro druh tisku, který se zaměřuje na senzace, zprávy z života slavných osobností a jiné kontroverzní zprávy. Bulvární noviny jsou tedy noviny, které se specializují na tento typ zpravodajství. Slovo "křiklouni" pak může být použito jako pejorativní označení pro novináře, kteří se zabývají psaním bulvárních článků. V kontextu věty by tedy význam slova "bulvár" byl: .

Nevychovanost

Nedostatek vychování, nerespektování pravidel slušného chování a společenských norem.

Buržoazie

Buržoazie je označení pro bohatou vrstvu, která má vysoký společenský status a má vliv na ekonomické a politické dění ve společnosti. Je to třída, která se vyznačuje vlastnictvím výrobních prostředků a vysokým životním standardem. V kontextu se jedná o označení pro šlechtu a bohaté obchodníky, kteří mají výrazný vliv na společnost a ekonomiku.

Znepřátelit si

vytvořit nepřátelský vztah mezi dvěma stranami, který může být způsoben různými důvody, jako například neshodami, nedorozuměním nebo nevraživostí. Výsledkem je roztržka nebo rozchod mezi těmito stranami, který může být trvalý nebo dočasný.

Osudovost

Popis slova, který se používá pro vyjádření předurčení či osudovosti něčeho nebo někoho. Slovo může také znamenat odměnu, která je určena osudem. V kontextu se používá pro vyjádření něčeho, co je předem dané a nelze tomu uniknout.

Mezerový

je volný, mezerovitý. Jedná se o vlastnost, která vyjadřuje, že něco obsahuje mezeru, volné místo nebo prázdnotu. V kontextu může být použito například k popisu textu, kde se jednotlivá slova oddělují mezerami, nebo k popisu nějakého prostoru, který obsahuje volné místo. Slovo "mezerový" tedy může být chápáno jako opak slova "plný" nebo "nepřerušený".

Odlákat

- Odlákat znamená odvádět nebo odpuzovat. Jedná se o činnost, při které se snažíme někoho přesvědčit nebo přesunout jeho pozornost na jiný předmět nebo činnost. Odlákat může být použito v různých situacích, například při odvádění pozornosti od něčeho nežádoucího nebo při lákání někoho na něco. V obou případech jde o záměrnou snahu ovlivnit chování nebo myšlení druhé osoby.

Zajíkat se

Vyjadřuje nesnadnost a obtížnost při mluvení, často se jedná o opakující se slabiky nebo slova. Může být způsobeno fyzickým nebo psychickým stavem.

Nach

Slovo "nach" vyjadřuje příkaz k odchodu nebo odplutí. V tomto kontextu se používá jako zkrácený výraz pro větu "odejdi" nebo "odpluj". Je to slovo s negativním významem, které se používá k vyjádření odmítnutí nebo nesouhlasu s něčím.

Zátopa

Povodeň, velká voda, přívalové deště způsobující zaplavení území.

Převádět

Převádět je proces přenášení, přesouvání nebo transformace něčeho na něco jiného. Toto slovo může být použito v různých kontextech, ale vždy se jedná o přemístění nebo změnu něčeho z jednoho stavu do druhého. Převádění může být fyzické nebo mentální a může být prováděno různými prostředky, jako jsou například nástroje, technologie nebo myšlenky. V kontextu přenosu dat nebo informací se převáděním rozumí změna formátu nebo kódování, aby byly tyto informace čitelné nebo použitelné v jiném systému nebo prostředí. Celkově lze tedy říci, že převádět znamená přeměňovat nebo upravovat něco, aby bylo vhodné pro jiný účel nebo prostředí.

Lať

Lať je označení pro tenký prut nebo trám, který se používá jako nosný prvek v konstrukci.

Obhajovat

hájit, zastávat. Slovo "obhajovat" vyjadřuje činnost, při které se někdo snaží hájit nějaký názor, stanovisko nebo osobu před kritikou nebo útoky. Tato činnost může být prováděna verbálně nebo i fyzicky. Obhajování může být také spojeno s právní oblastí, kdy se někdo snaží dokázat nevinu nebo ochránit práva někoho jiného. Obhajování je důležitá schopnost, která je potřebná v mnoha situacích, ať už v osobním životě nebo v práci.

Honosivý

označuje osobu nebo věc, která je významná, vznešená, majetná a projevuje to ve svém chování, vystupování a životním stylu. Je to člověk nebo věc, která se ráda ukazuje a chlubí se svým bohatstvím nebo společenským postavením. Honosivý člověk je obvykle vnímán jako pyšný a arogantní, ale zároveň je to často osoba s vysokým sebevědomím a silnou osobností.

Kontingent

určená částka nebo množství, které je přiděleno nebo povoleno k určitému účelu nebo účelu.

Psavec

Psavec je živočich, který se živí masem jiných živočichů. Jedná se o predátora, který škodí ostatním druhům a může být pro ně nebezpečný. Psavci jsou typicky draví a loví svou kořist pomocí ostrých zubů a drápů. Většina psavců je aktivní v noci a využívá své ostré smysly k lovu. Jsou to velmi rozmanití živočichové, kteří se vyskytují na celém světě. Živočich, který se živí masem jiných živočichů a může být pro ně nebezpečný.

Nekompetentní

Slovo \"nekompetentní\" znamená, že osoba nebo skupina lidí není kvalifikovaná nebo nedostatečná v určité oblasti nebo situaci. Jedná se o popisné označení pro nedostatečnou schopnost nebo znalosti.

Okatý

Něco, co má ohnutou nebo zahnutou formu nebo tvar, například větev stromu nebo zvířecí dráp.

Kolegium

Kolegium je označení pro akademickou instituci, která má za úkol poskytovat vzdělání na vysoké škole. Jedná se o kolektivní orgán, který má na starosti správu a rozhodování o akademických záležitostech. V rámci kolegia se také konají porady a schůzky, kde se řeší různé akademické otázky.

Teprv

Teprv je adverbium, které vyjadřuje časovou posloupnost událostí. Znamená "zatím" nebo "nejprve" a používá se v situacích, kdy něco přichází jako první nebo když něco ještě nenastalo, ale může se stát v budoucnu. V kontextu se používá většinou jako začátek věty nebo jako spojka mezi dvěma událostmi. Teprv má podobný význam jako slova "pouze" nebo "jenom", ale zdůrazňuje spíše časovou posloupnost než omezení.

Pověřit

svěřit někomu určitou činnost, úkol nebo odpovědnost, aby ji za tebe vykonal.

Dialekt

Dialekt je varieta jazyka, která se vyznačuje odlišným výslovnostním, gramatickým nebo lexikálním systémem a je typická pro určitou oblast nebo sociální skupinu. Jedná se o mluvenou formu jazyka, která se liší od standardního jazyka a často má nižší prestiž. Patois je dalším označením pro dialekt, který se většinou používá v případě mluveného jazyka užívaného v určitém regionu nebo sociální skupině.

Sklenička

Sklenička je malý nápojový pohár, obvykle vyrobený ze skla nebo jiného průhledného materiálu. Používá se pro podávání různých nápojů, jako jsou voda, džus, limonáda nebo alkoholické nápoje. Skleničky jsou obvykle ozdobné a mají různé tvary a velikosti. Mohou být také použity jako součást dekorace nebo pro podávání malých porcí dezertů. Skleničky jsou běžně nalezeny v domácnostech, restauracích, barech a dalších místech, kde se podávají nápoje.

Vodovod

Vodovod je složený závod, který zajišťuje dodávku pitné vody do domácností a průmyslových objektů. Jedná se o systém potrubí, kterým je voda dopravována z vodních zdrojů, jako jsou řeky, jezera nebo přehrady, až k uživatelům. Vodovod zahrnuje také čerpací stanice, vodárny a vodojemy, které slouží k úpravě a uchování vody pro další distribuci. V současnosti je vodovod nezbytnou součástí infrastruktury moderní společnosti a zajišťuje dostatečné množství čisté pitné vody pro každodenní potřeby obyvatelstva.

Vyhlašovat

Informovat, oznámit veřejnosti nebo skupině lidí nějakou zprávu nebo událost. Vyhlásit něco oficiálně, například zákon, pravidla nebo soutěž. Vytvořit prohlášení nebo proklamaci. Oznamovat veřejně, aby se lidé o něčem dozvěděli. Zveřejnit nějakou informaci nebo zprávu. Oznámit něco důležitého nebo významného.

Obrys

Popisuje se jako kontura nebo silueta objektu, která se vyznačuje jeho hranami a tvary. Profil znamená boční pohled na objekt, který může být využit například při kreslení nebo modelování. Obrysovat znamená vytvářet obrys nebo profil objektu.

Nepohnutý

Bez pohybu, v klidu, nehybný. Slovo nepohnutý vyjadřuje stav, kdy se nic nepohybuje, nehybnost. Je synonymem pro slova nezaměnitelný, nehnutý.

Svévolný

Svávolný - popisuje něco, co se děje bez zřetele k pravidlům nebo zákonom, bez ohledu na ostatní nebo bez respektování pravidel společnosti.

Skupinový

Skupinový je přídavné jméno, které popisuje něco, co je spojeno s množstvím lidí nebo věcí. Může se jednat o skupinu lidí, společnost nebo konglomerát, který sdružuje různé subjekty nebo věci. Slovo skupinový vyjadřuje příslušnost k určité skupině nebo sdružení a může také naznačovat společné cíle nebo aktivity.

Nalezeno 23,118 výsledků.