Latinský slovník

Ms.

rukopis, rkp.

Species

přelud, klamný zjev, vidina

Olorinus

labutí

Pellis

kožešina, kožich

Blasphemia

rouhání, urážka

Verso

pohybovat, zmítat

Reporto

přivézt zpět, zpět dopravit

Exalbo

bělit (prádlo)

Opus est facto

je třeba činu

Vulnus

rána, poranění, zranění ; poškození, trhlina, díra ; rána, úraz, pohroma, škoda, ztráta, neštěstí, zlo ; bolest, bol, trýzeň, láska (duševní stavy) ; zraňující nástroj, zbraň, střela, šíp

Instituo

ustanovit

Lautum

loutna

Duodecim

dvanáct

Francigina

Francouz (sic!)

Conor

pokoušet se o co, podnikat co, usilovat o co, snažit se, namáhat se (+ alqd. nebo inf.), jmout se

Eptaticum

Heptateuch (pět knih Mojžíšových, Jozue a Soudců) (Regula Benedicti, 215)

Ecclesiastes

Kazatel (biblická kniha)

Doctor

učenec

Carru-

(RS 55:25 pro caru-, tj. perf. kmen od careo, ere)

Persequtio

(form. persecutio)

Nuncius

posel

Sedeo

(neos.) "sedit mihi" vyhovuje mi, hodí se mi, sedí mi ; (neos. akt.) je dohodnuto, je domluveno ; zaujímat, zastávat, držet (o profesuře, biskupském stolci)

Quis(c)quam

někdo, něco

Alo

živit

Cognatus

sourozenec, příbuzný, pokrevný příbuzný ; pokrevní přítel

Mirosclauus

Miroslav

Seditio

rozkol, různice, spor, rozbroj ; vzpoura, odboj

Postero die

další den

Bipedalis

dvoustopý

Sumere animum

vzmužit se

Inde

odkud (vztažně)

Circumsisto

obestoupit, sevřít

Aequinoctium

rovnodennost

Ordine

po řadě, za sebou, popořádku

Manus

branná rota, četa

Terrenus

zemitý, ze země

Angenensis

agenský (město v jižní Francii)

Valde

velmi, velice, tuze, silně

Postea

později

Aliqua

někudy, nějak

Septies

sedmkrát

Utpote

neboť, totiž, ježto, poněvadž, an ; jak možno

Coronam dicare

modlit se růženec, říkat růženec, odříkat růženec

Ax

(subst. indecl.) (geogr.) Ax (tvar Ax v AJ Biller in Heresy and Literacy a fr. někde taky tak)

Nimirum

rozhodně, bezpochyby, očividně

Libero

osvobodit ; osvobozovat, na svobodu pouštět ; osvobodit (na sobě), propustit, zprostit, prohlásit nevinným ; zprošťovat ; vyklízet, uvolňovat

Reficio

opravit

Tracto

tahat, vláčet, smýkat ; ohmatávat, hmatat, dotýkat se, brát do rukou ; držet co, mít v rukou co, zacházet s čím, vládnout čím ; strojit, připravovat ; řídit, spravovat ; vést ; zacházet, nakládat s kým, chovat se ke komu

Flexio

ohýbání, ohnutí ; ohýbání hlasu, modulace ; záhyb (cesty) ; zacházka, oklika

Eris

(form. aeris)

Tortus

zkroucený, zkřivený, ohnutý ; zvířený, zbrázděný ; zmučený ; ztrápený, soužený, trýzněný

Intellectio

rozumový akt

Flagitium

chlípnost, vilnost, chtíč, žádost ; nemravnost ; smilství ; hanebnost, ohavnost, neřest, ničemnost, nestoudnost ; neřest, mrzký čin, hanebný čin, zlořád ; hanba, potupa, skvrna ; neřestník, padouch, ničema

Forsitan

možná

Vigesco

nabývat živosti, nabývat síly

Praeruptus

příkrý, prudký

Moneo

upomínat, upozorňovat, napomínat

Res communis

společná záležitost

Propago

rozmnožovat, rozplemeňovat, rozplozovat, rozsazovat ; rozšiřovat (místně) ; dál vést, udržovat, zachovávat, prodlužovat ; odsunout (do budoucna)

Aestas superior

loňské léto

Strepitus

hřmot, šustot

Bladum

obilí (zejm. vymlácené), zrní ; osivo, zrno k osevu

Depositio

umístění relikvií do oltáře

Opportunitas

výhoda, příznivá okolnost

Grando

kroupy, krupobití

Sancio

posvěcovat, potvrdit

Congredior

setkat se, sejít se

Castellum

tvrz, pevnost

Blavus

(form. blaveus) (LMALB) ; žlutý (??? DZ)

Hospes

cizinec, pocestný, host

Insequor

pronásledovat, stíhat

Usura

(MLLM nic, jen složeniny)

Sepultura

pohřeb, pohřbívání

Mustella

lasička

Explorator

vyzvědač

Semel atque iterum

opět a opět, znovu a znovu, opětovně

Eventus

nezdar, katastrofa

Calo

vozataj, příslušník zásobovacího oddílu

Aries

trám

Dispositio divina f.

řízení Boží, Boží vůle

Glorior

vychloubat se, honosit se, chvástat se

Induco

seslat (např. potopu ; takto RS 56:15)

Insinno

vedrat se, vniknout, vsunout

Brisciensis

z Brescie, související s Brescií [neznám český tvar, ve fr. ak. sl. nenal, v Pražákovi taky ne.]

Illigatum

upevnění, vazba sloupu

Quociens

kolikrát

Interest

záleží na tom

Somnus

spánek, sen

Sacerdos

obětnice, kněžka

Assumere crucem

vzít na sebe kříž ; podniknout křížovou výpravu, vypravit se na křížové tažení

Consido

usadit se, usídlit se, posazovat, ustávat

Aio

říkat, pravit, tvrdit ; říkat jako, přitakávat, přisvědčovat

Decresco

ubývat, zmenšovat se, ztrácet se, opadat (o řece), mizet

Stipendiarius

poplatný

Mansus

(délková míra, MLLM neupřesňuje)

Epulae

hostina

Tardus

pomalý, loudavý, váhavý

De versus

od, směrem od? (Fournier I, 343: veniebat cantando de versus Ax)

Ascribo

připsat, připojit, přidat (do listiny) ; zařadit koho kam, počítat koo mezi, přijmout ; ustanovovat, zřizovat ; připisovat, přičítat komu co ; přivlastňovat komu co

Servilis

otrocký, s otrokem související

Dedicatio

vysvěcení kostela

Calefacto

ohřívat, zahřívat, rozpalovat (hodně, silně)

Ius iurandum

přísaha

Diversimodus

různý, rozličný (LMALB) ; různý, rozdílný, odlišný (DZ)

Cuneum facere

sestavit se v klín

Regnum

království, královská moc

In cassum

nadarmo

Aratura propria

orné pozemky

Ob hanc causam

z té příčiny

Arcanum

tajemství, tajnost

Profluo

vytékat, prýštit, téci, řinouti se

Iam

hned, co nevidět

Seorsum

odděleně, zvlášť ; nezávisle

Salvo

spasit

Dicta

výroky

Deterreo

odradit, odstrašovat

Iheremias

Jeremjáš

De cetero

vzhledem k ostatnímu

Non coniuges

nemanželé

Cado

(in alqa re) upadat v co, upadat do čeho ; (in alqm) hodit se na koho, slušet komu ; padnout, sběhnout se, přihodit se, udát se ; dopadnout jak ; (alci) připadnout komu (o majetku)

Se caleficiare ad ignem

hřát se u ohně

Fortunae

majetek

Hierosolyma

Jeruzalém

Sacrilegus

svatokrádežný, rouhavý, bohaprázdný, bezbožný, hříšný, zločinný ; sbírající n. kradoucí posvátné věci

Habeo

shledat jakým (v případě dokonavého užití nelze přeložit "být pokládán za jakého")

Redeo

vrátit se

Qualia

vlastnosti

Pullus

tmavý, temný, černavý, černý

Applico

opírat se

Resistentia

odpor, odporování, maření ; nesouhlas?

Talis ... ut

takový ..., že

Lapsus a fide

odpadnutí od víry

Ab aeterno

od věčnosti

Complexus

objímání, objetí ; náruč ; náklonnost, přízeň

Iam cum

hned jak, jakmile, jakmile jen

Sollemne

slavnost, bohoslužba ; oběť, žertva ; blahopřání

Consedo

usadit se

Tribuo

vyhovět, učinit pro

Omnia necessaria

vše potřebné

Bessea

(LMALB nic)

Novissimo

nakonec (MLLM ; přiklad neuveden a angl. i fr. ekvivalent znamená jak "nakonec", tak "konečně", tj. nevím)

Plerum

většinou

Ignoranter

nevědomě, neznale, bez znalosti věci

Orbis terrarum m.

okršlek zemský, okrsek zemský

Sine medio

bezprostředně, bez prostředníka

Non recordari de pluri

na víc si nevzpomínat

Simul - simul

jednak - jednak

Quia

poněvadž, protože (obvykle objektivní důvod, ale též s konj. na označení cizího mínění, překládá se protože prý) ; totiž prý (nejvhodnější v Moneta 110 ; DZ)

Pro explorato habere

mít něco přesně vypátráno, mít něco za jisté

Dicio

poddanství, poručnictví, moc

Solempnis

pravidelný, výroční, každoročně se vracející (zejm. o náboženských svátcích) ; slavnostní

Casus

osud

Obsigno

pečetí opatřit

Nescio

nevědět ; neznat ; neumět

Front

čelo ; výraz obličeje, zevnějšek ; průčelí, přední strana ; šířka ; titulní strana ; čelo, fronta (voj.)

Discrepo

nesouhlasit, nebýt v souzvuku, neshodovat se, nesrovnávat se, uchylovat se, různit se, lišit se ; nesouhlasit, různě znít

Adiuramentum

zapřísahání, naléhání

Frustra

nadarmo, marně, zbytečně, bezvýsledně, zbůhdarma, bez výsledku, bez užitku, s nepořízenou ; bezúčelně ; bezdůvodně, bez příčiny, neopodstatněně, neodůvodněně

Dalmatia Maritima f.

Přímořská Dalmácie (chorvatská)

Nudo corpore pugnare

bojovat bez štítů

Et hoc ideo quia

a to proto, že

Ieiuno

postit se

Mirum in modum

podivuhodně

Alienata mens

zmatená mysl, nepříčetnost, pomatenost, šílenost

Nimia

krajnosti

Siurbi

Srbové

Inventor

vynálezce

Praemissus

(Pražák nic)

Sidereus

hvězdný, hvězdnatý ; zářící, třpytný

Insolitus

nepřivyklý čemu, neuvyklý čemu, neznající co ; neobvyklý, nezvyklý, neznámý, cizí ; neobyčejný, zřídkavý, řídký, vzácný, kromobyčejný

Neqauquam

nikterak ne, naprosto ne

Concitatio

(LMALB nic! Jen sloveso concieo, ere, citum)

Praeconium

hlásání, zveřejňování, hlasatelství ; prodej, vyvolávání ; rozhlašování, vyhlašování ; oslavování, velebení

Sugillo

pohmoždit, ztlouci, zmlátit, nadělat modřiny ; posmívat se, tupit

Finitimus

sousední

Vitis

réva, vinná réva ; révové listí ; víno ; révovka, révová hůl (odznak centurionů)

Exuo

svléci, odložit ; odložit co, vzdát se čeho ; zbavit se čeho, setřást co (např. jho) ; odejmout co komu, svléci co komu, obrat, oloupit koho o co, zbavit

Sors

los, losování, losovací kamének, věštba, osud ; práce, povinnost, úřad ; úděl, sudba ; úděl, účast v čem ; část ; jistina

Oboedire praecepto

uposlechnout příkazu

Ieiunium

půst ; hlad

Pristinus

dosavadní

Faber cupri m.

kovář mědi, mosazi, mědnář (sic)

Voluntarie

dobrovolně

Postulo

žádat, požadovat

Contentus + abl.

spokojený s čím

Contumelia

urážka, hana, pohana, pohanění, potupa ; potupné zacházení, špatné zacházení, špatné nakládání s kým ; nepohoda ; zhanobení, zprznění ; chlípnost ; vzdor, pohrdání ; domluva, pokárání ; krutost (LMALB) ; podlost? (Thouz. fr. abjection Florencie 11,18)

Simpliciter

jednoduše, prostě ; jednotlivě ; přímě, otevřeně, poctivě

Simia

opice (i přen. o napodobovačích)

Scutum

štít, záštita, ochrana

Anima

duše

Nolo

nechtít ; nebýt nakloněn čemu ; kéž by ne, chraň bůh

Croatia

Chorvatsko

Villicatio

? Pražákův sl. neuvádí, ale zřejmě hospodářství

Navicula

loďka

Villanus

obyvatel vesnice, vesničan

Addo

přidat, přidávat, dodat, dodávat, doplnit, doplňovat, přikládat, dávat k čemu, připojovat ; dodávat, způsobovat, vzbuzovat, zjednávat

Illustris

osvětlený, jasný, světlý, zářící ; skvělý, výtečný, znamenitý, slavný ; významný, vznešený, vážený

Precipue

zvláště, obzvláště, především, nad jiné, zejména, hlavně

Tergum

záda, hřbet

Intueor

hledět pohlížet, dívat se

Iunctus

sousedící, spojený

Ballistarius

(české tvary samostřílník a kušištník neověřeny, samostřelník udává Pražák)

Pabulum

pastva, píce

Laycus

laik

Sanctus

svatý, nedotknutelný, neporušený

Interdum

doposud

Atramentarium

kalamář

Transfigo

probodnout, proklát

Luxuria

chlípné spojení, hanebné souložení, nechutné hrátky (chlípnost je spíše vlastnost, což se nehodí do kontextu TDH 312:10) ; vilnost, smyslnost ; chtíč (potud DZ) ; změkčilost

Effundo

vtékat, rozplývat se ; tonout, topit se v něčem, utápět se v něčem ; vydávat, plodit ; rozprostřít, rozestřít ; v hojnodsti vydat, vychrlit, vysypat

Winidi m. pl.

Vinidové

Obsidibus de pecunia caveo

zaručit se rukojmími, že složí peníze

Adumbrare

zaštítit, potvrdit (privilegium) ; skrýt, zakrýt

Passus

dvojkrok

Lacrima

slzy

Infernus

peklo, podsvětí (srovnání Vulgáty a ČEP: všude "podsvětí", nikde "peklo", ale v Kralických zase na mnoha místech peklo)

Carex

ostřice

Consilium ineo

pojat rozhodnutí

Quidquid

cokoli, všechno

Promiscuus

společný, smíšený, nerozdílný

Burellum

(druh laciné tkaniny ze směsi vlny a lnu)

Cogo

shromažďovat, nutit

Adscisco

přibrat

Nominatim

jmenovitě, výslovně, jménem

Carnutes

Karnutové (mocný keltský národ)

Edus

kůzle, kozlík, kozel (i kozlové po levici takto)

Dissipo

roztrousit, rozmetat

Mutilus

s tupými rohy, zkomolený

Vestimentum

šat, roucho

Determino

vymezit, ohraničit (místo) ; určit, stanovit ; končit, naplňovat ; vymezovat, určovat (pojem, význam slova) ; rozhodovat, rozsuzovat ; (refl.) rozhodnout se, dohodnout se ; vykládat, vysvětlovat, pojednávat ; disputovat

Machina mundi f.

[přímo nenal. ; označení pro svět, světový mechanismus]

Signa convertere

učinit obrat, obrátit se

Reservo

nechat, uchovat

Nutus

pokyn

Confessio

doznání, přiznání ; vyznání hříchů, zpověď ; zpovědní tajemství ; výpověď, svědectví

Rebellio

obnovení války, opětná vzpoura

Expedio

vykonat, umožnit ; vytahovat, vyndávat ; připravit k boji ; prospívat ; (expedit) prospívá, je na prospěch, [DZ hodí se, je lépe, je vhodné (např. v Mt 19,10)]

Principium

začátek, počátek, původ, vznik ; základ ; prvek, živel, základní látka, základní substance ; přední řady, přední šik ; hlavní cesta (vojenským táborem) ; shromaždiště, hlavní stan ; tábor (voj.)

Inhoneste conversare cum alqo

nepočestně obcovat s kým

Interpositum

něco nastavené mezi, záminka, překážka

Naturaliter

(MLLM přímo nic, viz "naturalis")

Occupatus

zaměstnaný

Deliberatio

úvaha (Pražák I, 167)

Reprehendo

kárat, vyčítat

Pl.

chladné podnebí

Oboedio

poslouchat, být poslušen, dopřávat sluchu ; podlehnout (DZ ex RS 57:8 obedire peccato)

Lanternarius

nosič svítilny (jeden z otroků) ; sluha, pochop

Conventus

krajský soud

Malivolentia

zloba, nepřízeň, nenávist ; zlomyslnost, škodolibost

Galia ulterior

zaalpská Galie

Bona voluntate

dobrovolně, se souhlasem

Desero

opustit, zanechat

Scandalum

úraz ; svádění ; pohoršení

Dissero

vykládat, rozbírat, pojednávat, přednášet, rozmlouvat, rozprávět, hovořit (de re - o čem)

Exagito

pronásledovat, lovit, štvát, znepokojovat, týrat, trápit

Neglego

nestarat se, nedbat

Conscientia

svědomí ; vědomí ; povědomost, vědomost (společná), společná vědomost, společná povědomost, spoluvědomí, souvědomost (tato česká slova Pražák) ; vědomí (něčeho u sebe sama) ; dobré svědomí ; špatné svědomí, výčitky svědomí

Perditio

zničení, zkáza, zhouba, záhuba, zpustošení, pohroma ; bědy (tak často v Bibli) ; ničení ; zatracení, záhuba (tak často v NZ) ; ztráta

Incommodus

nepříznivý, obtížný

Idest

to jest

Involutus

zavinutý ; temný, nejasný

Inclino

naklonit, sklonit ; naklánět se, chýlit se ke konci, nachylovat se ; kolísat, hotovit se k ústupu (voj.) ; svalovat, uvalit (břemeno na koho) ; nabýt moci ; přiklonit se k čemu ; měnit se

Ratio militaris

vojenské umění, vojenství

Gladius

meč

Parma

Parma

Ceteri

ostatní ; zbylý, zbývající (např. cetera nox = zbývající část noci)

Notus

známý

Nubo

provdat, vdát

Vincentinus

vicenzský

Holocaustum

celopal, zápalná oběť

Secundum

vzápětí

Cohitus

soulož, pohlavní styk, tělesný styk, obcování

Simulacrum

socha (bohů), modla

Coquus

kuchař

Benedico

požehnat ; zasvětit (kostel) ; vysvětit (na kněze) ; pomazat (na krále) ; modlit se ; adorovat ; dát sbohem

Lignum vetitum

zakázaný strom, zapovězený strom [strom v ráji, na kt. roste zakázané ovoce]

Artus

pevný

Immineo

být blízko, blížit se, hrozit

Adiuratio

zapřísahání ; zaklínání (ďábla)

Hilaliter

(form. hilariter)

Ex

kvůli

Confirmo

potvrdit, schválit ; upevnit ; posilnit, posílit, utužit ; povzbudit, dodat mysli ; stvrdit, dotvrdit, dokázat

Candelabrum

svícen (kandelábr), nosič svíček

Inventio

nález relikvií ; vyprávění o nálezu relikvií

Mercator

kupec, obchodník

Parapsid?

mísa [Pražák nic, Šenková nic, el. sl. nic. Jde o nádobu na jídlo, mísu, užito Vg. Mt 23,25 ; 26,23 (kdo z vás se mnou namáčí ruku...).]

Materia

téma, látka

Nequitia

ničemnost, špatnost, darebnost ; lehkomyslnost, marnotratnost, zhýralost, bujnost ; šibalství

Proditio

zrada

Discretio

rozlučování ; rozeznávání, zkoušení ; opatrnost, obezřetnost, moudrost ; rozdíl

Quin

proč ne? (ve větách hlavních) ; ba, ba docela, ba spíše (stupňující) ; jinak než (nemohu jinak než udělat co) ; aby ne (v záporných větých účinkových, např. nikdo z přítomných nebyl tak bezohledný, aby nepocítil hluboké dojetí)

Paco

utišit, uklidnit, usmířit

Coniugium

manželské spojení, sňatek, manželství ; páření (o zvířatech) ; choť, manžel, manželka

Iusta altitudo

náležitá výška

Pervenio

přijít

Parvo pretio

lacino

Condomina

spolupaní (např. spoluvládkyně v jihofrancouzských středověkých hradištích)

Pendo

platit

Cautio

obezřetnost ; záruka, ujištění

Lignator

dřevorubec

Aestivus

letní

Vergente autumno

(Tacitus)

Barbarus

barbarský, nevzdělaný, krutý, hrubý

Succedo

následovat, postupovat

Funda

prak

Tragurium

Trogir (město v Dalmácii)

Munitio

opevnění, hradba

Succido

podtít, podseknout, podežínat

Sustineo

zadržet

Late

do šířky

Aeger

smutný, trudný, strastný, nemocný

Quadragesima

čtyřicetidenní půst ; postní doba ; (v šir. smyslu) čtyřicet dní, čtyřicetidenní doba, doba čtyřiceti dní

Humensus

humský (související s Humem, dnešní Hercegovinou)

Dispersus

rozptýlený, rozsypaný

Suppleo

nahradit, doplnit, zaplnit

Im(n)munitas

osvobození od povinnosti, výsady

Romania

Byzanc

Flagito

vyžadovat, naléhat, dožadovat se

Stare (subst. indecl.)

obydlí, příbytek

Metior

vyměřit

Infirma

nemocná

Quidem

jistě, věru

Accido

nařezat, nakousat, okousat

Assertus

přiřčený, ustanovený ; tak řečený, tak zvaný, údajný

Non dubitare

nepochybovat, být přesvědčen

Marchia Tervisina f.

Treviská marka (oblast Vicenzy, Trevisa, diecéze Feltre a Belluno, možná i část Furlanska zahrnuta do tohoto termínu, uvádí Duvernoy)

Solitudo

pustina

Indubitatus

nepochybný

Fides

dané slovo, slib

Brachium

předloktí, rameno

Pergo

jít kupředu, postupovat, hnát se ; pokračovat, nezastavovat se, postupovat ; (alqd facere) dál dělat co, pokračovat v čem ; přikročit, přistoupit k čemu (přikročme nyní k dosud nezmíněným tématům)

Officium

služba ; konání, úkon, práce ; služby Boží (v pl.) ; úřad, funkce ; zaměstnání ; povinnost ; smysl pro povinnost

Ciphum

pohár, kalich???

Existo

(Dle Pražák I, 520 starší způsob psaní slova exsisto)

Amitto

vzdálit se, zratit

Ministro

přisluhovat, posluhovat, podávat (o jídle či nápoji) ; opatřit (i co čím), obstarat ; poskytovat ; vykonávat, provádět

Deditio

poddání, odevzdání, vzdání, podrobení

Viso

chtít vidět, podívat se, ohledat, prohlédnout si, spatřit, popatřit, vidět (zejm. po slovesech přacích a pohybových) ; dívat se, prohlížet ; navštěvovat, zajít kam, vstoupit, vkročit

Actus fidei m.

svědectví víry, autodafé

Ecce

hle, hleď, ejhle

Caveo

vyhnout se, vystříhat se

Procumbo

chýlit se, klonit se

Permitto

poručit, přenechat, dovolit

Partior

rozdělit, dělit se (s)

Semper

vždy, vždycky, stále, ustavičně ; jednou provždy ; stálý (u subst. lze přeložit přídavným jménem)

Incontinentus

[nic, nenal., zřejmě neexistuje ; viz incontinens]

Tonitrua

hřmění

Modo - modo

brzy... brzy, hned... hned

Melioro

zlepšit, vylepšit, zvýšit hodnotu ; poopravit, vylepšit ; vyléčit, uzdravit ; (pas.) vyléčit se, uzdravit se ; opravit (věc, např. loď) ; obdařit, obdarovat, (spec.) obdařit donací

Ephippium

sedlo, čabraka

Inter se concedere

dospět ke shodě, dospět ke kompromisu (asi ; Pražák I:269 nejasně)

Instar n.

stejný, stejná váha, tak těžký, tak velký, takový, rovnocenný ; rovnající se ; tak hojný, četný jako ; náhrada, podoba, obraz ; na způsob, po způsobu

Furtum

krádež

Diligentia

bedlivost, opatrnost, ostražitost

Verbero

bičovat, šlehat, bít

Bava

slina

Conclave

uzavření, soukromí ; konkláve ; ložnice, komnata, pokoj

Infirmatus ad mortem

na smrt nemocný

Unusquisque

každičký, každý

Affirmo

zesilovat, posilovat, upevňovat, utvrzovat ; potvrzovat, stvrzovat ; tvrdit (jako pravdu), jistit, ujišťovat

Tolosanus

toulouský

Praesum

být v čele, řídit, spravovat

Praedictus

uvedený, zmíněný, řečený

Trano

přeplavat, pronikat

Baptismus

křest

Derelinquo

opustit, nechat, zůstavit, zanechat ; zanedbat, opomenout

Servorum modo

jako otroci

Iter

cesta

Opus

(jako "úkon" v Pražákovi nenal.)

Dos

věno

Ascensio Domini

Nanebevstoupení Páně

Irridicule

nevtipně

Capax

prostorný, objemný, velký ; obsahující, obsáhlý ; schopný čeho, chápavý

Tanquam

jako, jakožto, jakoby ; konečně, pak

Conscribo

zřídit

Dresda

Drážďany

Rapacitas

chamtivost, hamižnost, hrabivost

Dux

vévoda

Galia cisalpina

předalpská Galie

Possessio

držba

Remuneror

odměnit, odplatit

Perfringo

prolomit, prorazit, porazit

Quo

čímž (kam)

Neque enim

vždyť přece ne

Praescriptum

předpis

Fateor

vyznávat, přiznávat se, hlásit se (alqd k čemu) ; vyznávat se z čeho, nezapírat ; prohlašovat, hlásat, pronášet, vypovídat ; projevovat, dávat najevo, prozrazovat, ukazovat

Ipse

sám

Nequeo

nebýt s to, nemoci

Satis

dostatečně

Conatus

pokus

Praefatus

zmíněný, výše zmíněný

Serio

vážně

Multotiens

mnohokrát, často

Nalezeno 3,686 výsledků.