Latinský slovník

Suggestus

tribuna, řečiště

Principatus

vrchní moc

Illustrius

urozený

Doblerium

(Pražák nic, LMALB nic, ani pod dovlerium, MLLM nic, uvádí jen dobletus, viz ; mohlo by to souviset ; doblerium Google 19.1.2004 nic ani pod -o, -i)

Cursu

během, tryskem, klusem

Tinctio

omočení, ponoření, pohroužení [Pražák et al. neuvádí, ale jinde nal.]

Saepissime

nejčastěji

Utor

užívat, používat, upotřebit, zacházet s čím, zabývat se čím ; požívat, jíst, živit se čím, žrát ; užívat, využívat, těžit z čeho ; řídit se čím, zachovávat, dbát

Merces

mzda, plat, odměna

Redeo

vrátit se

Distensio

(viz dissentio)

Post mortem

po smrti, posmrtně

Quasi

jakoby, jako by ; téměř, takřka, skoro ; jako (přirovnávací)

Dedo

oddat se, věnovat se

Otiosus

bez práce, nezaměstnaný, nečinný ; neúčastnící se politických zápasů, žijící v ústraní, pokojný ; klidný, bezstarostný ; zdlouhavý [že by to znamenalo nehybný, to Pražák neuvádí]

Impugno

bojovat proti někomu, napadat, útočit

Cuiusque

viz quisque

Carcassensis

carcassonský

Coaeternus

souvěčný

Ligonizator

(Pražák nic, MLLM přímo nic, viz "ligonizo" ; několik překladů udává "hrobník", ale dle ligonizo se zdá, že by mohlo jít i o "kopáče")

Invictus

nepřemožený

Conatus

pokus

Quaestus pecuniae

peněžitý zisk

Usus

zkušenost

Delectationes mundi

světská potěšení

Nitor

usilovat, snažit se

Polliceor

nabídnout

Fingo

předstírat, fingovat, vymýšlet si ; tvořit, utvářet, vytvářet, dělat, vyrábět, dávat hmotě tvar ; pořádat, rovnat ; myslit, tvořit v mysli, představovat si (Platón si duši představoval jako třídílnou)

Se

sebe, se (akuzativ zvratného zájmena pro 3. osobu, předmět musí být totožný s podmětem) ; (střv. též) jeho, ji (akuzativ osobního zájmena pro 3. osobu, předmět nemusí být totožný s podmětem) (Quitt - Kucharský, Latinská mluvnice, 43) ; je? (DZ)

Copia

zásoba

Ipse

sám

Descisco

odpadnout, odtrhnout se, odvrátit se ; odvracet se, odchýlit se (přen.)

Praemissus

(Pražák nic)

Mustela

lasička

Permaneo

zůstat, setrvat

Paulo

krátce, o trochu

Calabria

Kalábrie

Sentencia

smysl, myšlenka, obsah

Mediolanensis

milánský

Nepos

vnuk ; synovec, příbuzný vůbec ; potomek ; mrhač, marnotratník, zhýralec

Communia pacis

mírové shromáždění

Praga

Praha

Aversus

obrácený zády, prchající

Immobilis

nehybný, nepohyblivý (i v pozit. smyslu: nepodléhající změně)

Maleficium

projev nepřátelství, zločin

Incontinens

nezdrženlivý, nestřídmý, chtivý, smyslný, neuměřený, nemírný

Partim

částečně, dílem, zčásti ; někteří... (zatímco jiní...)

Sensum recuperare

přijít k sobě, znovu nabýt zdravého rozumu

Inter se concedere

dospět ke shodě, dospět ke kompromisu (asi ; Pražák I:269 nejasně)

Subduco

vyvést

Effigies

obraz, figura, forma, vzhled, podobizna, zpodobení

Coitus

soulož, pohlavní styk, tělesný styk, obcování (LMALB a Pražák ; Pražák ještě sejití se, ale bez středníku, tj. se i k tomu vztahuje poznámka "pohlavní")

Verbi gratia

kupříkladu, například, třebas

Praestigiator

kejklíř, taškář, šarlatán

Cabacium

(Pražák nic, MLLM nic, LMALB nic, Forcellini nic, ani pod cabatium, cavacium, cavatium či cabbacium, TFTL pod caba?i* a pod cava?i* jen irelevantní výsledky, google 19.1.2004 jen jméno hradu Cabatium, PL nic pod cabaci* ani cavaci*, cavati* ani cabati*, a

Deicio

odvrátit, shazovat

Gravius

přísněji (např. potrestat)

Frigus

chlad, zima

Sive - sive

ať už - nebo

Alarii

spojenecké čety

Dies continui

dny po sobě

Contritio

lítost, zkroušenost, zkroušenost nad hříchy ; sklíčenost, hoře, žal, bolest ; útrapa, svízel, bída ; ničení, zkáza

Citatus

kvapný, rychlý, prudký

Caba

kopyto (koňské)

Postulatum

požadavek

Suadeo

doporučovat (alci alqd), radit, přimlouvat se za co ; vybízet, pobízet, navrhovat ; přemlouvat, přesvědčovat ; sibi suadere přesvědčit se, nabýt přesvědčení

Bona

dobrotivost

Populor

pustošit, plenit

Parentela

příbuzenstvo ; příbuzenství

Dicens

s tím, že...

Immuto

změnit, proměnit, přeměnit

Foramen

díra, otvor, dírka

Trini

trojí, tři

Ante longe

dlouho předtím, před dlouhou dobou

Appono

připojit, přidružit

Diduco

rozdělit

Malum punicum

granátové jablko

Separo

oddělovat, odlučovat ; rozdělovat, dělit (vzájemně) ; pojednávat o čem zvlášť ; nechávat stranou, nehledět k čemu, nepřihlížet k čemu

Quidditas

cost (filosofický termín)

Aerifer

kovonosný

Aio

říkat, pravit, tvrdit ; říkat jako, přitakávat, přisvědčovat

Circum

v okolí, kolem

Trano

přeplavat, pronikat

Desertor

zběh, uprchlík

Illicitus

nedovolený, nepřípustný, nepovolený, zakázaný (poslední tři DZ)

Quod si

a jestliže, jestliže však

An

či

Potius

spíše, raději

Assumere crucem

vzít na sebe kříž ; podniknout křížovou výpravu, vypravit se na křížové tažení

Contumacia

vzdor, vzdorovitost, zarputilost, nepoddajnost

Magnis itineribus

dlouhými pochody = velmi ryhle

Casus

osud

Solemnis

pravidelný, výroční, každoročně se vracející (zejm. o náboženských svátcích) ; slavnostní

Census

sčítání, počítání, soupis, seznam

Praevaricatio

porušení povinnosti (úřední n. ve veřejném životě), zpronevěra, nepoctivost, prohřešení

Audeo

být dychtivý, dychtit, mít chuť, chtít (i v běžném významu, ne jen dychtit po nebezpečném podniku apod.) ; odhodlat se, pokusit se ; mít odvahu, smělost, drzost ; osmělit se, pokusit se, nebát se, odvážit se, opovážit se

Nimirum

rozhodně, bezpochyby, očividně

Iustum funus

řádný pohřeb

Pergere iter

pokračovat v cestě

Iesu

Ježíši (vok.)

Contentus + abl.

spokojený s čím

Manuale confessionum

zpovědní příručka

Afficio

obdařit, opatřit, působit

Deditio

poddání, odevzdání, vzdání, podrobení

Accresco

přirůstat, vzrůstat, růst, přibývat, zvětšovat se

Policis

(MLLM ani Pražák nic)

Incautus

opatrný, obezřetný, netušící

Manuscriptum

rukopis

Suffero

vézt

Proficiscor

vyrazit, vydat se na cestu

Naenia

pohřební píseň, žalozpěv ; kouzelné říkadlo, kouzelnická píseň ; píseň, popěvek

Reduco

táhnout zpět, odtahovat ; vést zpět, přivést zpět, zavést, uvést ; přivést, přimět k něčemu, vrátit koho čemu ; obnovit, znovu zavést

Praeterquam

kromě, mimo, vyjma, s výjimkou

Genitivus

genitiv, druhý pád, 2. pád (i takto zkráceně, ne jen casus genitivus: viz Moneta 282b)

Usque ad effusionem sanguinis

do krve (zmlátit apod.)

Amplius

hojněji, více, víc, větší počet ; déle, více než ; napříště, do budoucna ; důkladněji, více důkazů (formule, kterou se odročovalo soudní řízení)

Fames

hlad

Decedo

odejít

Illuc

tam

Descendo

přistoupit, sestoupit

Angenensis

agenský (město v jižní Francii)

Abatissa

abatyše

Reperior

vyskytnout se, objevit se

Recepto

přijímat

Humanitas

vzdělanost

Incolo

obývat, obdělávat

Commotatio reliquiarum f.

výměna ostatků (tak kontinentální latinské prameny) ; okružní výjezd s ostatky (tak irské prameny)

Conmendo

(viz commendo)

Morior

zemřít, umírat

Postpono

opomíjet, klást do pozadí

Simpliciter

jednoduše, prostě ; jednotlivě ; přímě, otevřeně, poctivě

Intra se

mlčky (hovoře jen sám se sebou)

Auinone

Avignonet

Linter

člun, loďka

Defessus

vysílený, unavený

Decima

desátek

Exerceo

cvičit ; provozovat, konat, vykonávat co, zabývat se čím, pěstovat co, zacházet s čím

Obses

rukojmí, záruka

Dignum et iustum est

je to důstojné a spravedlivé (liturgická formule)

Dupla

???

Lagoena

(viz lagena)

Urina

moč

Neque enim

vždyť přece ne

Submersus esse

utopit se

Hilariter

vesele, s radostí

Occupatus

zaměstnaný

Ille et idem

jeden a tentýž

Compassio

soucit

Angustus

těsný, úzký

Mentio

zmínka

Cohorta praetoria

tělesná stráž

Operatio

konání, díla, počínání, jednání (např. operatio daemonum, též jednání, činy ve Flor. rit. 248)

Lumbardicus

lombardský

Timidus

bojácný

Dolus

podvod, lest

Impeditus

nepřístupný, neschůdný

Gratiam referre

odvděčit se

Ada

Adam

Consuo

sešívat, zašívat

Quispiam

někdo, něco, kdokoli, cokoli, nějaký

Iuxta illud + gen.

k čemuž, o čemž (praví Izajáš apod.), podle slov (Izajášových apod.) (takto RS 53:18.20 či Fournier I, 69 ; následuje genitiv: Ysaie, Apostoli, je to vlastně asi výpustka, snad z iuxta illud (verbum) apostoli)

Praedor

kořistit, plenit, loupit

Tradux

úpon (révový) ; převod

Nuncius

posel

Pervenio

přijít

Aequo

vyrovnávat, srovnávat, urovnávat

Ratio militaris

vojenské umění, vojenství

Ovile

ovčín, ovčí n. kozí chlév

Urus

zubr

Resisto

postavit se na odpor

Parvo pretio

lacino

Heremita

poustevník

Hactenus

až sem, až potud (místně), až dosud (časově) ; tak dlouho, až do té doby ; až do té míry, tolik, potud, až sem ; jen tolik

Deteneo

zdržovat koho od čeho ; zdržovat, zadržovat ; zabavovat, zaměstnávat, poutat ; zabavit čím, strávit ; udržovat se naživu ; zadržovat co komu (majetek, peníze)

Minuo

urovnávat

Incredibilis

neuvěřitelný

Maturius

dříve

Sacerdos

obětnice, kněžka

Se custodire de alqo

mít se na pozoru před kým

Perrumpo

proniknout, prorážet

Diversimode

různě, různým způsobem (LMALB ; Pražák nic, MLLM jen "diversimodus" a nic zásadního) ; odlišně, rozdílně, jinak (DZ ex RS 52:17)

Receptus

útočiště

Sepultura

pohřeb, pohřbívání

Gidius

Jiljí

Eris

(form. aeris)

Verto

otáčet

Venia

milost

In annos

co rok, každý rok

Tantulus

tak malý, maličký, nepatrný

Vestis

oděv, oblek, šaty, šatstvo, roucho ; šat, roucho (jednotlivé, ale toto jen pozd.) ; tkanina, látka ; přikrývka, pokrývka, koberec ; šátek (bás. a pozd.)

Insolitum n.

nezvyklá věc, neobyčejná věc

Alacritas

bojechtivost, hbitos, čilost

Secius (secus

později (hůře, špatně)

Arroganter

zpupně

Voluptas

rozkoš, slast, požitek, potěšení

Deipara

Bohorodička

In altari

na oltáři

Commitatus

[hrabství, viz comitatus]

Burdo

hůl

Disco

učit se, naučit se (alqd. čemu), být vyučován, být posluchačem (koho), studovat (práva) ; poznávat, poznat ; dovědět se, zvědět (rozhodně nenalezen význam "vyučovat")

Necessitas

nutnost, nevyhnutelnost, neodvratnost ; naléhavost, tíseň, nouze (nouze DZ) ; nutná potřeba, nutné vydání ; pouto, svazek, poměr

Incontinentia

nezdrženlivost, nestřídmost

Vizeliacensis

vézélayský

Alienata mens

zmatená mysl, nepříčetnost, pomatenost, šílenost

Neque autem

vskutku ne

Subditus

podřízený, poddaný ; svěřenec (DZ ; ve smyslu církevní jurisdikce či pastorace je to leckdy vhodnější než poddaný apod., ač nikde nenal. ; např. RS 48 ; DHC)

Visio

úmysl??? (viz RS 46:16)

Ex eo tempore

od toho času

Porrigo

vztahovat, natahovat, napřahovat ; zdvíhat ; roztahovat, rozkládat, rozprostírat, šířit ; podávat, nabízet, dávat, poskytovat (i přen.) ; pokládat, ukládat, rozkládat ; natahovat ruku s něčím, podávat, nabízet, dávat, poskytovat

Genimen

plod, produkt ; potomstvo

Gallia ulterior

zaalpská Galie

Ordinatio

1. řazení, seřazování, uspořádání ; 2. pořadí, řada ; 3. ustanovení (např. do funkce) ; 4. svěcení (kněžské, biskupské), vysvěcení (na kněze, biskupa) ; volba (patriarchy, opata ; výslovně MLLM "election... of a patriarch") ; pomazání (na krále)

Quamplures

(Pražák nic, MLLM nic)

Praesum

být v čele, řídit, spravovat

Nihil novi

nic nového

Placo

usmířit

Cratis

proutí, roští

Comperio

dozvědět se, zvědět

Volucris

pták, polétavec, okřídlenec

Sub vexillo

jako zvláštní oddíl

Vix

sotva, stěží, jen

Perpendiculum

olovnice

Insisto

postavit se

Exterius

vně, vnějškově

Lingua

jazyk (řeč), jazyk (v ústech) ; národ (přen.)

Prioria

převorství

Dignitas

důstojnost

Seriatim

postupně, popořadě (MLLM), v časovém sledu, chronologicky (De antiquitate Glastoniae ecclesie, trad. Scott, 87)

Vigilo

(alqm) bdít u koho

Huc

sem, až sem, až tak daleko

Convinco

zjevně dokázat

Apud praesentiam

před kým

Complex

druh, spojenec, společník, soudruh ; spoluviník, spolupachatel, komplic ; přívrženec, následovník, spojenec (celý tento význam MLLM: "partisan, sectateur")

Perquiro

vyptávat se, zkoumat

Delectus

výběr, odvod

Discumbens

stolovník

Vulnero

zranit, ranit, poranit, zasadit ránu ; dotknout se někoho, ublížit, urazit, uškodit

Aliquotiens

několikrát

Quia (spoj.)

ačkoli, i když, přestože, třebaže (MLLM explicitně: "bien que - although") ; (slovo uvozující přímou řeč - sic)

Balistarius

střelec z balisty, kamenometec, samostřelník ; kamenomet, balista ; konstruktér balisty

Striga

čarodějnice

Desidero

toužit, žádat si, přát si, požadovat, vyžadovat, stýskat si po ; postrádat, pohřešovat

Effudi

(viz effundo)

Rauba lecti

povlečení

Detraho

stahovati, snímati, vzdáliti, odvésti

Reconcilio

obnovit, opět zjednat ; opět získat, smířit, usmířit, naklonit si

Depromo

vyjímat ; brát odněkud, čerpat, vybírat

Incumbo

ulehnout na co ; opřít se o co ; doléhat, dotírat, dorážet na koho ; dát se do čeho, oddávat se čemu, usilovat o co

Inquinatus

špinavý, znečištěný, nečistý, pokálený

Malefactor

zločinec

Deni

po desíti

Actus

(význam "puzení" nenal. v Pražákovi ani LMALB, jen pohánění, popohánění, bez uvedení, že i v přeneseném smyslu ; WEH nicméně "impulse")

Propinquitas

blízkost

Intellegere

úsudek

Animatus

živý, oduševnělý ; duševně uzpůsobený, naladěný, smýšlející nějak ; věrně oddaný ; srdnatý, statečný

Modicum

troška, něco málo

In pane et aqua

o chlebu a vodě

Nolo

nechtít ; nebýt nakloněn čemu ; kéž by ne, chraň bůh

Succido

podtít, podseknout, podežínat

Reprehendo

kárat, vyčítat

Ambages

okliky ; okolky,okolkování ; záhady, dvojsmysly, nejasnosti, narážky

Semel

jednou

Devenio

sejít, přijít, dostat se, dorazit, octnout se kde ; přejít, obrátit se (k čemu, metaf.)

Blavum

obilí (zejm. vymlácené), zrní ; osivo, zrno k osevu (form. bladum) (LMALB nic víc, zrní DZ ; kontext Fournier I, 327 vůbec neodpovídá významu obilí)

Modo meliori

co nejlépe, nejlépe

Pax

mírové shromáždění

Defendo

(ab alqa re) uchránit čeho

Ens

jsoucno, jsoucí

Existimatio

hodnocení, mínění, úsudek, víra, vážnost, dobrá pověst

Ostendo

ozřejmit

Dego

trávit, prožívat (čas, život), žít

Impune

beztrestně

Verbum e verbo

doslova, doslovně, slovo od slova

Coquus

kuchař

Involutus

zavinutý ; temný, nejasný

Excepto

(abl.) mimo koho, kromě koho

Aer

vzduch, ovzduší, povětří (psáno bez rozlučníku)

Procubo

ležet natažen, prostírat se

Quin etiam

ba dokonce, ba spíše

Iniuctio

ukládání (čeho komu, např. pokání)

Eventus

nezdar, katastrofa

Speculatorius

výzvědný

Incontinenter

nezdrženlivě ; hned, ihned (MLLM odkaz: incontinenter = in continenti, to nal. sub continens jako hned, ihned)

Patientia

trpělivost, odvaha, výdrž, schopnost, otužilost, shovívavost, zdrženlivost

Toxicum

jed

Commodus

pohodlný

Excrucio

mučit, trápit, trýznit

Eructo

říhat, krkat ; vyvrhovat něco, vrhnout ; vyrážet (slova), pronášet

Ut ... ita

čím ... tím

Villica-

[viz vilica-]

Ob

pro, za, kvůli, proto, pročež

Lamina

plíšek, plát, plátek, plech, deska, destička, kousek kovu / dřeva / kamene ; kusy železa, rozžhavené železo (k mučení či vypalování cejchu) ; čepel

Pridie

den předtím

Perpetuo

nepřetržitě, stále, souvisle, ustavičně, neustále

Exalbo

bělit (prádlo)

Ningere (3. os. ningit n. ninguit)

sněžit, chumelit, padat (o sněhu)

Saepenumero

v mnohých případech, častokrát

Credulitas

lehkověrnost, důvěřivost ; důvěra

Frequenter

často

Nequam

ničemný, špatný, darebný, zlotřilý

Carena

půst (čtyřicetidenní) ; veřejné pokání ; dispens od veřejného pokání

Serio

vážně

Versor

pohybovat se, být

Mutilus

s tupými rohy, zkomolený

Ter

třikrát

Expeditus

mít větší přehled, připravený k boji, pohotový

Dogmatizo

vyučovat dogmatiku, vyučovat víru

Purifico

očistit (od hříchů) ; očistit (porodivší ženu, považovanou za nečistou), znovu umožnit přístup do chrámu / kostela (ženě po porodu) ; (refl.) očistit se (od obvinění)

Cadere in deliberationem

přicházet v úvahu

Permulceo

upokojit, ukonejšit, utišit

Praesertim

především, zvláště

Non item

ne však, nikoli však

Deceptibilis

klamavý, klamný, nespolehlivý ; podléhající klamu

Vis maior f.

přesila

Fratres predicatores

bratři kazatelé, dominikáni

Certus

jistý ; určitý, konkrétní? (DZ ex Fournier I, 280: non recordatur tamen de certo loco)

Intercedo

přimluvit se za koho

Seges

oseté pole

Abicio

odhazovat

De versus

od, směrem od? (Fournier I, 343: veniebat cantando de versus Ax)

Remollesco

stávat se změkčilým

Vota

jeptiška, řeholnice (dosl. "zaslíbená", rozuměj Bohu)

Aërius

vzdušný, ve vzduchu ; sahající vysoko do vzduchu, vysoký, nebetyčný ; modravý, barvy jako vzduch

Curia

dvorec

Ius iurandum

přísaha

Civitate donare

darovat občanské právo

Triuisinus

treviský

Consolamentum facere

udělit consolamentum (katarský křest)

Calamitas

pohroma, zkáza

Subfodio

podkopati, zespodu probodnouti

Anceps

dvojí, dvojstranný

Supplicium sumere de alqo

popravit koho, na hrdle potrestat koho

Cimiterium

(form. coemeterium)

Illyricum

Bosna-Hercegovina (v moderní době)

Dicio

poddanství, poručnictví, moc

Leguminae

zelenina (viz legumen, ale leguminosus je zeleninový, ne jen luštěninový)

Humeo

být vlhký

Perferre

snést, dovolit

Itero

cestovat

Cum

(spojka s indikativem:) když (časově) ; když tu, a tu, když najednou ; když, kdykoli (cum iterativum) ; tím, když..., tím, že...

Recens

čerstvý, nový

Denique

konečně, teprve

Cor

srdce

Quotiens

kolikrát

Lacesso

pokoušet, napadat, vyzývat, podněcovat, dorážet

Subtraho

odnímat, brát

Egregius

obzvláštní

Tabula

výkaz, deska, soupis, prkno, seznam

Antiquus

někdejší, dřívější, bývalý, starý, dávný (který již není) ; odvěký, starý, starobylý, starodávný, starožitný ; ctihodný (stářím) ; dobrý, starořímský ; poctivý ; přednější, důležitější, pilnější ; cennější

Consedo

usadit se

Digitus

prst

Cohorta

stráž

Repugnantia

odpor, rozpor, odporování

Parapsid?

mísa [Pražák nic, Šenková nic, el. sl. nic. Jde o nádobu na jídlo, mísu, užito Vg. Mt 23,25 ; 26,23 (kdo z vás se mnou namáčí ruku...).]

Transglutire

(Pražák ani MLLM nic ; v Capelli zřejmě ve smyslu "chytit na lep")

Praeopto

raději chtít

Testor

tkadlec (správně textor)

Contexo

plést, spojovat, skládat se

Exactor

výběrčí

Executio

exekuce

Praetereo

postrašit, zastavit, polekat

Proprius

nevolnický ; "proprio jure" do plného vlastnictví

Ad limina apostolorum

(Duv. Hist. 109 překládá "k hrobům apoštolů")

Dolum

podvod, lest

Perversus

zvrácený, převrácený, křivý ; zlý, závistivý ; nerozumný, zpozdilý ; šilhavý

Uxor

manželka

Incredulus

nevěřící (nevěrný zřejmě ne!)

Considero

pozorovat (zevrubně), prohlédnout si ; myslí pozorovat, v mysli přemítat, rozvažovat, rozvážit, uvažovat, uvážit

Promoveo

pohnout

Marca

občina (někdy ; různý význam)

Tandem aliquando

přece jednou

Constitutio

stav, povaha, ústava, dispozice, soustava, zřízení, ustanovení, konstituce

Queror

stěžovat si, naříkat

Sacer

svatý, posvátný, hodný úcty a ohledů ; ve zvláštním postavení, nedovolující přibližovat se a dotýkat se

Nicolaus

Mikuláš

Decrevi

[viz decerno a decresco]

Equus

(form. aequus)

Mundialis

světský, pozemský

Iniuste

neprávem, proti právu, nespravedlivě

Albiensis

albský (související s městem Albi ; někdy užíváno místo Albigensis)

Esca

jídlo, potrava

Excutio

vytřásat, střásat ; shodit, vyrazit (z ruky), vyhodit, vystřelit, vymrštit ; zapudit, zahnat, odehnat, vyhnat ; vyloudit, vyvolat ; roztřásat (třesením rozvinovat ; prohledávat, prošťourávat, prozkoumávat ; rozvinout

Flagitium

chlípnost, vilnost, chtíč, žádost ; nemravnost ; smilství ; hanebnost, ohavnost, neřest, ničemnost, nestoudnost ; neřest, mrzký čin, hanebný čin, zlořád ; hanba, potupa, skvrna ; neřestník, padouch, ničema

Nec ideo

avšak proto přece

Opportunitas

výhoda, příznivá okolnost

Idoneus

příznivý, vhodný

Prodo

vydávat, připomínat

Adductus

přiveden, pohnut, sveden

Prout

podle toho jak, jak, jakož

Victina

obětní zvíře, oběť

Quid novum?

Co (je) nového?

Evoco

předvolat, povolat

Sumptus

náklad, výdaj

Damnum

ztráta, škoda

Carcassona

(geogr.) Carcassonne

Nalezeno 3,686 výsledků.