Latinský slovník

Subdo

podložit, podstrčit ; porobit, podmanit ; podstrčit (podvodně) ; dosadit (někoho na čí místo) ; připojit, dodat (několik slov k již řečenému apod.)

Cathalonia

Katalánsko

Remaneo

zůstávat, setrvat

Consecratus

zasvěcený

Tartarus

Tartar, podsvětí ; peklo

Noctu

za noci, v noci

Praeacuo

zpředu zašpičatit, přiostřit

Innocens

neškodný, poctivý, řádný

Saecularis

časný, světský ; pohanský ; stoletý

Diurnus

denní

Immineo

být blízko, blížit se, hrozit

Mediolanensis

milánský

Cassus

prázdný, dutý, jalový ; zbavený (světla, života) ; daremný, marný, jalový

Effigies

obraz, figura, forma, vzhled, podobizna, zpodobení

Congero

spojit se

Castrum

hrad ; castrum, opevněná vesnice (v Dějiny Byzance psáno kastra, což je řecká podoba)

Perpaucus

velmi skrovný počtem, velmi málo, velmi málo

Invitis

proti vůli

Contineo

zdržovat od něčeho

Fractus

zlomený, zesláblý

Frequenter

často

Navigatio

plavba

Conplector

objímat, brát do náruče

Existi

vyšel jsi (od exeo)

Species

přelud, klamný zjev, vidina

Verba precantia

modlitba, prosba

Obfero

naskytnout se, objevit se, dát se na pospas

Supplicium

pokuta, trest

Paria

dvojice, pár ; (od 13. stol.) pairové ; (od 13. stol.) bratrstvo

Supersum

zbývat

Penuria

(MLLM nic)

Proditio

zrada

Frequento

často dělat, opětovat, být častým jevem, často se stávat, často docházet (k čemu)

Castellanus

měšťan

Rota

kolo

Quotiens

kolikrát

Carego

(LMALB ani Pražák nic)

Praescribo

vytknout, naříkat

Tabulatum

patro, poschodí

Sensum recuperare

přijít k sobě, znovu nabýt zdravého rozumu

Colligo

nabýt, získat

Ago

jednat ; dělat, konat, vykonávat, činit, provádět, provozovat, pracovat, pořizovat ; vést ; pohybovat se, spěchat, hnát se ; razit si (cestu) ; vyhánět, růst (o rostlinách) ; hnát, honit, popohánět, štvát, pronásledovat, odhánět ; plenit

Commoveo

znepokojit, polekat, poděsit

Iuba

hříva

Biennium

dva roky

In scriptis

písemný

Glastoniensis

glastonburský (související s opatstvím Glastonbury)

Certus

jistý ; určitý, konkrétní? (DZ ex Fournier I, 280: non recordatur tamen de certo loco)

Mellificium

včelařství

Praestat

jest lépe

Vi contendo

prorážet

Praeda

kořist

Depopulor

zpustošit, vyplenit, vyloupit

Rama

Bosna

Huiusmodi

takový

Si

zda

Modo meliori

co nejlépe, nejlépe

Tardus

pomalý, loudavý, váhavý

Confutatio

vyvrácení (teze, mylného názoru)

Infra

dole, vespod, nízko, níže (adv) ; pod (předl. s ak.)

Vulgus

lid

Soror conversa

řeholní sestra určená k posluze

Iacobus

Jakub, Jákob

Monitio

napomenutí

Illigatum

upevnění, vazba sloupu

Lavo

umývat, koupat

Notarius

notář (MLLM jasně uvádí, ač ne jako samostatný význam slova, jen ve spojeních "notarius regis, imperatoris" aj. a "notarius publicus" ; u n. p. je pozn.: 1. výskytu ve 12. stol. Je tu i výklad: pův. písař, později soudní úředník)

Vectigal

daň, poplatek

Suus

osobitý, svérázný, zvláštní ; určený, příslušný ; vhodný, náležitý ; milovaný, drahý ; nakloněný, přátelský

Evello

vyrvat, vytrhnout, vyškubnout

Essentia

bytnost, esence

Eleemosynas facere

dávat almužny

Papa

papež

Debellatrix

pokořitelka, podmanitelka, udatná lovkyně zvěře

Iniungo

vkládat, zapouštět ; připojit (alci rei k čemu), spojit s čím ; (ak.) uložit komu co ; způsobit

Contexo

plést, spojovat, skládat se

Concito

rychle

Exerceo

cvičit ; provozovat, konat, vykonávat co, zabývat se čím, pěstovat co, zacházet s čím

Impio

[Pražák nic. Zřejmě deklasující neologismus podle pio, are.]

Ob hoc

proto

Eiusmodi

takový, podobný [Přímo nenal. v Šenkové ani Pražákovi. Pod eiusdemmodi právě takový, téhož způsobu. Toto vypsáno z Vulgáty.]

Similitudo

podobenství

Facere se + ak.

předstírat co, dělat se jakým, stavět se jakým

Impono

vložiti, naložiti

Delectationes mundi

světská potěšení

Bene bis

nejednou

Florens

vynikající, kvetoucí

Confutuo

souložit s kým, zlíhati koho

Detrimentum

škoda, újma

Irrumpo

vpadnout, vtrhnout, vniknout

Extra ordinem

mimořádně

Nondum

ještě ne

Vestimenta mutare

převléknout se

Disicio

rozrazit, rozbít, rozehnat

Iuro

přísahat

Benedico

požehnat ; zasvětit (kostel) ; vysvětit (na kněze) ; pomazat (na krále) ; modlit se ; adorovat ; dát sbohem

Imperium

nařízení

Directus

přímý

Machina mundi f.

[přímo nenal. ; označení pro svět, světový mechanismus]

Exeo

vyjít, odejít ; uniknout ; vypršet ; uplynout

Aratura propria

orné pozemky

Scutum

štít, záštita, ochrana

Primum

nejprve

Uno tempore

v témž čase, zároveň

Princeps

nejdříve

Subruo

podrýt, podbourat

Ens

jsoucno, jsoucí

Ambages

okliky ; okolky,okolkování ; záhady, dvojsmysly, nejasnosti, narážky

Mustela

lasička

Seorsus

odděleně, zvlášť ; nezávisle

Proditor

zrádce, udavač

Impius

bezbožný

Impetro

dokončit, dosíci čeho, obdržet, provést, dosáhnout

Permitto

poručit, přenechat, dovolit

Angenensis

agenský (město v jižní Francii)

Insolenter

zpupně, bezostyšně

Paulum

maličko, trochu, v malé vzdálenosti

Rebellionem facere

vzbouřit se

Ab aeterno

od věčnosti

Mitto + dat.

vzkázat komu??? [výskyt DHC 308:25]

Asto

stát u čeho n. vedle čeho ; zpříma stát, trčet, strmět

Rassa

Raška

Adiungo

přidružit, získat si

Conversatio

asketický život, mnišský život

Interpretor

vykládat, vysvětlovat

Excipio

zachytit

Sala

Sála (řeka)

Vis maior f.

přesila

Iter patet expedito

pro volného chodce

Lassitudo

únava, ochablost

Conscedo

vystoupit, nastoupit, vylézt

Ignis

oheň

Pustella

dýmějový mor

Gallia citerior

předoalpská Galie

Mercator

kupec, obchodník

Repello

zahnat, odvrátit

Frons

čelo

Agennensis

agenský (související s městem Agen)

Laguena

(form. lagena)

Rebellio

obnovení války, opětná vzpoura

Deprecator

prosebník, přímluvce

Servilia

[zřejmě spíše Slavonie než Srbsko, viz Thouz., Un traité, 34.]

Prenso

(viz prehenso)

Nudi homines cum ferro

nazí lidé v okovech (označení pro kajícné poutníky)

Inquisitor

vyšetřovatel, (spec.) inkvizitor

Katerina

(antroponym.) Kateřina (Castanet 159)

Cito

rychle, spěšně, honem

Restauro

obnovit, opět vystavět (Pražák nic víc), opravit

Confinis

sousední

Peccatum veniale

lehký hřích

Funis

lano, provaz

Morsum

kousek, kousíček

Novicius

novic ; nováček, nový ; nový otrok

Episcopus

biskup

Bufo

ropucha ; želva ; šašek

Simplex

jednoduchý, nesložený, nesmíšený, pouhý ; jednotlivý ; jediný ; přirozený, obyčejný, neupravený ; přímý, bezelstný, prostý, prostomyslný, upřímný, poctivý ; sprostý, obyčejný

Dominica oratio

modlitba Páně

Dispono

klást na různá místa, tu a tam klást, rozestavovat (zejm. voj.), rozkládat ; pořádat, uvádět v pořádek, rovnat, urovnávat, upravovat ; určovat, ustanovovat, nařizovat ; připravit, přichystat

Summus

nejdůležitější, nejvyšší

Tumultus

nepokoj, povstání

Incredulus

nevěřící (nevěrný zřejmě ne!)

Desidero

toužit, žádat si, přát si, požadovat, vyžadovat, stýskat si po ; postrádat, pohřešovat

Numquid

cožpak?

Drudens

(LMALB nic, ani druens, druo, drudo, jedině drugo, bohemismus pro druh apod.)

Egelredus

Aethelred (De antiquitate Glastoniae ecclesie, trad. Scott, 131)

Flos aeris

měděnka

Merum

čisté víno, nemíšené víno, neředěné víno

Blasphemia

rouhání, urážka

Praetermitto

pomíjet, opomenout, vynechat ; přecházet (mlčením), pomíjet, smlčet, nezmiňovat se, pomlčet o čem, nedotýkat se čeho ; zanedbávat, nedbat, zameškávat ; zdržovat se (nezdrželi se žádné ohavnosti) ; pouštět mimo

Hereticatio

pokacířštění (často o udělení katarské svátosti consolamenta)

Largitio

štědrost

Paveo

chvět se, třást se (strachem), mít strach, strachovat se, být zděšen, polekán (re z čeho)

Temere

lehkovážně, slepě

Protinus

přímo, hned, vpřed, kupředu, nepřetržitě

Ventus

vítr

Augeo

nadsazovat, zveličovat ; obdařit, opatřit, obohatit, zahrnout čím ; povýšit, povznést, vyznamenat ; dospět, dovršit (nějaký věk)

Adiuramentum

zapřísahání, naléhání

Insuper

navrch, nahoru, nad to, kromě toho

Neve

ani

Damno

odsuzovat, trestat ; pokutovat, ukládat pokutu ; přivodit odsouzení, dát odsoudit ; odsoudit, zavázat koho k čemu, zasvětit, oddat, určit (zejm. záhubě) ; odsuzovat, zamítat, zavrhovat, zatracovat

Dominicella

slečna

Mirabile est

je divné, je podivné

Pro omni anno

každý rok

Subtraho

odnímat, brát

Felicitas

úspěch

Papia

(Pražák nic.)

Regimen

řízení, vedení ; vláda

Ambulo

chodit ; jít a vrátit se ; procházet se ; procestovat

Ops

moc, síla, vliv, prostředky, bohatství

Multotiens

mnohokrát, často

Simpliciter

jednoduše, prostě ; jednotlivě ; přímě, otevřeně, poctivě

Nisi forte

leda snad (DZ ; z Pražáka to nepřímo vyplývá, viz sub "forte")

Interdiu

ve dne, přes den

Agite penitentiam

čiňte pokání

Proprium

známka

Existimatio

hodnocení, mínění, úsudek, víra, vážnost, dobrá pověst

Cabacium

(Pražák nic, MLLM nic, LMALB nic, Forcellini nic, ani pod cabatium, cavacium, cavatium či cabbacium, TFTL pod caba?i* a pod cava?i* jen irelevantní výsledky, google 19.1.2004 jen jméno hradu Cabatium, PL nic pod cabaci* ani cavaci*, cavati* ani cabati*, a

Creber

hustý, četný, hojný, bohatý ; (v čase) hojně opakovaný, častý, zhusta opakovaný

Moderor

krotit, ovládat, mírnit

Fabulosus

bájný, vybájený, vymyšlený (LMALB) ; milující báje? (fabulosi Britones ; DZ)

Mercerius

kramář, obchodník, obchodník se střižním zbožím (ale i obecněji kramář, podobně jako historicky fr. mercier ; srv. citaci MLLM VII, s. 672 "tam mercerii quam negociatores", kt. také může ukazovat na nutnost širšího chápání)

Septentrio

sever

Dominor + dat.

panovat komu / čemu

Reduco

táhnout zpět, odtahovat ; vést zpět, přivést zpět, zavést, uvést ; přivést, přimět k něčemu, vrátit koho čemu ; obnovit, znovu zavést

Novissima spes f.

poslední naděje

Cemento

stmelovat, zdít

Cor

srdce

Iunctus

sousedící, spojený

Perpetuus

nepřetržitý, ustavičný, stálý

Cotidie

každodenně

Descendere in causam

ujmout se věci

Condictio

viz condicio

Merens

zasloužilý

Sub oculos cadere

bít do očí

Delitesco

skrývat se, uschovat se

Sino

dovolit, dopustit

Iugum

horský hřbet, pohoří

Arcanus

uzavřený, skrytý, tajný ; tajemný

Bonae memoriae

blahé paměti

Ulterius

dále (o míře a způsobu)

Dimitto

rozesílat

Pario

získat, nabýt

Vincio

spoutat, svázat

Discordo

být nesvorný, nesjednocený, rozdvojený, ve sváru, znesvářen ; nesnášet se, svářit se ; bouřit se, vypovídat poslušnost ; různit se, lišit se, neshodovat se, rozcházet se, lišit se v úsudku

Voluptas

rozkoš, slast, požitek, potěšení

Adiurative

jako zapřísahání

Bona venia

s laskavým dovolením

Flagito

vyžadovat, naléhat, dožadovat se

Considero

pozorovat (zevrubně), prohlédnout si ; myslí pozorovat, v mysli přemítat, rozvažovat, rozvážit, uvažovat, uvážit

Albiensis

albský (související s městem Albi ; někdy užíváno místo Albigensis)

Subverto

podvracet

Retrorsum

nazpět, zpět ; obráceně (přen.)

Dicens

s tím, že...

Duritia

otužování

Sed enim

vždyť zajisté

Redimo

najmout, pronajmout, vykoupit

Nasus

nos ; čich, jemný čich ; jemný vkus, vytříbený vkus, vytříbený úsudek

Aliquovorsum

někam

Quia (spoj.)

ačkoli, i když, přestože, třebaže (MLLM explicitně: "bien que - although") ; (slovo uvozující přímou řeč - sic)

Cingo

obklopit, obkličovat, obtáčet

Infero

ukládat (trest)

Arroganter

zpupně

Cellarius

správce sklepa, správce spíže ; sklepmistr, klášterní sklepmistr (sic, to co cellerarius, ale sklepník zde ne)

Querela

nářek, hořekování, stesk ; žaloba, stížnost ; roztržky, rozmíšky (v pl.) ; žalostná píseň

Spiritus

dech, vánek

Maxime

a to tím spíš

Confuto

porážet, zpřevracet ; zeslabovat, oslabovat, tlumit ; vyvracet (tvrzení)

Prosperus

zdárný, šťastný, se zdarem, šťastně ; zdar dávající, příznivý ; příznivý, šťastný, blahověstný

Semel

jednou

Maccecharius

palcátník

Posticus

zadní, zadnější

Iactura

ztráta, škoda

Consoror

spolusestra (spoluřeholnice)

Perturbo

zmást, pomást, poděsit, polekat

Quantum

jak mnoho, jak velice, nakolik ; kolik ; o kolik, o co, oč ; čím (dále, tím...) ; pokud ; co + superlativ (co nejvíce apod.)

Video

vidět, znát, vědět

Lactineus

mléčně bílý

Lugeo

naříkat, plakat

Notus

známý

Genuflexio

klekání, pokleknutí, kleknutí

Coniunctim

společně

Trabunia

Travunja (v Bosně)

Cognosco de aliqua re

rozhonnout o něčem

Commodum

prospěch, užitek

Simulatio

přetvářka

Submitto

poslat

Reprehensio

výtka, pokárání

Quocirca

pročež

Tantopere

tak horlivě, tak velice, s takovým úsilím

Per partem

částečně

Coauditor

[Pražák nic ; snad pomocník, příručí, přísedící]

Plerum

většinou

Fluctus

vlna

Verbero

bičovat, šlehat, bít

Praenominatus

výše zmíněný, řečený, jmenovaný?

Trinitas et unitas

trojjedinost

Propere

spěšně, kvapně, nakvap, chvatně, honem ; rychle ; ihned

Litus

břeh, pobřeží

Macedonia

Makedonie, země na sever od Řecka, většinou vnímána jako oblast od Olympu až k řece Strymonu

Luxuriam complere

ukojit chtíč

Labo

viklat se, hýbat se, kolísat, klátit se ; potácet se, vrávorat ; kácet se, klesat ; být vrtkavý, nestálý, váhat, rozpakovat se ; otřásat se, být v nejistotě ; upadat, rozpadat se

Secta

nesouhlasný pokřik, vypískání??? (MLLM fr. "poursuite ŕ la huée", angl. podobně, ale přímo angl. ani fr. nenal.)

Tunc

(MLLM nic)

Receptator

přechovávač (technický inkviziční termín pro ty, kdo nejsou kacíři, ale kacíře ubytovávají a starají se o ně ; takto DZ pro RS 47:15)

Stlocus

(arch. pro locus)

Anno Dominice incarnacionis (+ numerus)

roku (+ číslo) od Kristova vtělení

Praestigiator

kejklíř, taškář, šarlatán

Passus

dvojkrok

Fossa

příkop

Tempestas

doba, chvíle, čas

Iter assumere

vydat se na cestu

Ob hanc causam

z té příčiny

Verecundia

bázeň ; skromnost, uměřenost

Quare

proč (vztaž. ; takto např. RS 45:9)

Contagio

nákaza, styk

Proprius

nevolnický ; "proprio jure" do plného vlastnictví

Intercludo

uzavřít, zamezit, překazit

Mihi est aliquod curae

mám něco na starosti

Amplius

hojněji, více, víc, větší počet ; déle, více než ; napříště, do budoucna ; důkladněji, více důkazů (formule, kterou se odročovalo soudní řízení)

Sarcina

zavazadlo, břímě

Occulto

skrývat, zatajit

Fortes Fortuna adiuvat

odvážnému štěstí přeje (Cicero)

Saumata

(Pražák nic ; MLLM sub sauma: sauma et derivata v. sagm-)

Delectus

výběr, odvod

Vicem alicuius

jako kdo, po způsobu koho

Frumentum

obilí

Nativus

přirozený

Lingua

jazyk (řeč), jazyk (v ústech) ; národ (přen.)

Somnus

spánek, sen

Generaliter

obecně, všeobecně

Ieiuno

postit se

Nicolaus

Mikuláš

Sudo

potit se ; přen. zapotit se, dát si práci, lopotit se, namáhat se ; být vlhký, být zbrocen ; vypotit, potit co (ze sebe myšlenky apod.)

Vel circa

nebo tak nějak (časté při udávání času v inkvizičních záznamech)

Concitatio ventorum f.

větrná smršť?

Ostendo

ozřejmit

Vocito

jmenovat, nazývat, říkat komu jak, prohlašovat koho za koho ; povykovat, křičet

Vel

(spojka rozlučovací ; uvádí rozluku možnou, ale ne vždy nutnou, takže má leckdy význam slučovací ; někdy poopravuje předešlou výpověď)

Intervallum

mezera, vzdálenost

Comedere carnes

jíst maso

Cupiditas

žádostivost, touha

Relaxo

uvolnit ; ulevit, ulehčit, polehčit, vést ke zotavení čeho ; zbavit čeho, vyprostit se z čeho (reflex. či pas.)

Belicosus

bojovný, bojechtivý

Dismembratio

dělení ostatků

Vacatio

osvobození, zproštění

Assero

přiřazovat, připojovat ; prohlašovat, tvrdit ; přivlastňovat, osobovat si co

Responsorium

responsorium, responzorium

Testificor

dosvědčit, dokázat, potvrdit, svědčit, dokazovat, brát za svědka

Comprehendo

zajmout, zatknout

In eternum

navěky (tak např. RS či Žd 6,20)

Numen

vůle

Testis

svědek

Dissensio

(ani LMALB nic víc)

Molo

mlíti

Paradisus terrestris

pozemský ráj

Ligo

motyka

Delibero

uvažovat, rozvažovat

Velut

jako, jakoby ; takřka, abych tak řekl ; například, jako například, jako, tak třeba

Sui

sebe (genitiv zvratného zájmena pro 3. osobu, předmět musí být v klas. lat. totožný s podmětem)

Albanensis

albánský (tak např. Iz dubrovačkog archiva 3, s. 56, zcela jasně: in partibus Albanie a quodam Phylippo Albanense...)

Agmen

tah, voj

Ad libitum

podle libosti

Constitutio

stav, povaha, ústava, dispozice, soustava, zřízení, ustanovení, konstituce

Ex nihilo

z ničeho

Commodus

pohodlný

Lanterna

svítilna, lampa

Dedicatio

vysvěcení kostela

Incolumis

bez úhony, bez ztrát, neporušený, nedotčený

Iustus

oprávněný, správný

Cohorta praetoria

tělesná stráž

Caro

maso

Pilum

kopí, oštěp

Consulatus

konzulát

Cottana

malé suché fíky

Fidenter

sebevědomě, směle, odhodlaně, srdnatě, jistě, neohroženě

Poena

trest ; pokuta, náhrada (za spáchaný zločin) ; potrestání koho, pomsta nad kým ; trápení, utrpení, trýzeň ; nebezpečí

Nomen tantum

pouhé jméno

Galia ulterior

zaalpská Galie

Inopinans

nic netušící

Cohorta

stráž

Malefactor

zločinec

Latus

(part. perf. pas. od fero)

Pridie

den předtím

Perterreo

postrašit, zastrašit

Nota

věz

Redesi?um?

Razčs (město v jižní Francii)

Rabide

vztekle, hněvivě

Antiquus

někdejší, dřívější, bývalý, starý, dávný (který již není) ; odvěký, starý, starobylý, starodávný, starožitný ; ctihodný (stářím) ; dobrý, starořímský ; poctivý ; přednější, důležitější, pilnější ; cennější

Cesso

ustupovat, ustávat (od nějaké činnosti) ; prodlévat, meškat, otálet, váhat, opožďovat se ; upouštět, ustávat, ochabovat, liknavět v čem ; zahálet, odpočívat, být nečinný ; spokojit se s čím (alqua re) ; rušit, mařit

Incestus

krvesmilstvo, incest, smilstvo

Ascensus

vzestup, vystupování, výstup

Quasi

jakoby, jako by ; téměř, takřka, skoro ; jako (přirovnávací)

Priorissa

převorka, převořiše

Extendo

natáhnout, napřáhnout, vztáhnout ; rozpínat, roztahovat, rozšiřovat, natahovat, rozestírat ; rozpřahovat ; rozšiřovat se, zvětšovat se, roztahovat se, rozvinout ; rozestavit, rozvinout (např. šik) ; protahovat, prodlužovat (čas.)

Seditio

rozkol, různice, spor, rozbroj ; vzpoura, odboj

Infans diei unius

jednodenní dítě

Factu

opravdu

Humilis

nízký rodem, postavením

Hortor

povzbuzovat, popuzovat

Habeo

shledat jakým (v případě dokonavého užití nelze přeložit "být pokládán za jakého")

Perduco

provést, postavit, vystavět

Quomodo

jak, jakým způsobem (táz.) ; jak (vztaž.) ; jak by (význam účelový) ; aby

Sesquipedalis

dlouhý půldruhé stopy

Ad multam noctem

když již noc postoupila

Olim

dříve (v některých kontextech vhodné, např. RS 58:15)

Ineo

počít, začít, vejít

Festine

(adv.) spěšně, nakvap

Fames

hlad

Perfugio

přeběhnout, zběhnout, utéci

Legatio

vyslanectví

Patens

otevřený, přístupný, ničím nechráněný

Liquamen

ovocná šťáva, džus ; omáčka

Supplanto

podrazit nohy komu, nastavením nohy podrazit

Actor

aktér (DZ)

Iniuctio

ukládání (čeho komu, např. pokání)

Praepono

usavit do čela

Humens

vlhký

Rapio

chápat se čeho, prudce uchopit co ; unášet, hnát, táhnout, vést co ; chvatně jít, chvátat, spěchat ; rvát, vyrvat, urvat ; trhat, utrhnout, strhnout, vytrhnout ; vléct, vléci, táhnout

Humeo

být vlhký

Coaequalis

vzájemně rovný

Nalezeno 3,686 výsledků.