Maxime

Význam: a to tím spíš

Další latinský slovník

Turpitudo

ošklivost, škaredost, šerednost, ohyzdnost ; hanebnost, ohavnost, sprostota, mrzkost ; nemravnost ; potupa, hanba ; hanba (euf. pro pohlavní orgány)

Dalmatia Transmontana f.

Záhorská Dalmácie (srbská)

Mercerius

kramář, obchodník, obchodník se střižním zbožím (ale i obecněji kramář, podobně jako historicky fr. mercier ; srv. citaci MLLM VII, s. 672 "tam mercerii quam negociatores", kt. také může ukazovat na nutnost širšího chápání)

Iudicium

rozhodnutí, usnesení

Suspitionem dare

vzbudit podezření

Disputo

bádat, zkoumat