Cizí slova

Frigidita

chladnost, frigidnost (obv. ve spojení pohlavní frigidita)

Urolitiáza

výskyt močových kamenů

Paraialie

nesprávná výslovnost, nahrazování správné hlásky jinou, patlavost

Okazionalizmus

názor o příležitostném božím zprostředkování duchovního a hmotného

Reambulace

aktualizace (mapy)

Arbitrérnost

(v lingvistice) a. jazykových znaků = nahodilost, resp. konvenčnost, neexistence příčinných vztahů mezi jazykovým znakem a označovaným jevem; (obecně) vlastnost něčeho arbitrárního (libovolného, rozhodujícího)

Bujabéza

francouzská polévka připravovaná z mořských ryb a korýšů

Nominovat

jmenovat, ustanovovat

Fantazírovat

blouznit, mluvit z cesty; pustit fantazii ze řetězu

Direktorium

vrchní správa, ředitelství; dočasný vládní výbor; direktoriát, direktorát

Furiant

nafoukanec; český kolový tanec

Kolektivizmus

podřizování osobních zájmů kolektivu, přeceňování významu kolektivu

Rigoroso [rigorózo]

přísně, přesně v taktu

Amulet

drobný předmět nošený při sobě na ochranu nebo pro štěstí, talisman

Rivalita

soupeření

Resort

obor působnosti; úřad, ministerstvo, odbor

Neandrtálec

pračlověk

Muzeologie

nauka o muzejnictví

Atest

ověřená listina; písemné osvědčení určitých vlastností výrobku, atestace

Trokar

nástroj k nabodnutí tělní dutiny

Pizzerie [picerie]

restaurační zařízení specializující se na přípravu pizzy

Etologie

nauka o chování živočichů a člověka

Diatermie

léčebné prohřívání orgánu průchodem vysokofrekvenčního elektrického proudu

Diletant

neodborník, samouk, nedouk

Maximalisace

usilování, směřování k nejvyšším cílům

Protonové číslo

počet protonů v jádře

Astázie

neschopnost udržet se ve vzpřímeném postoji

Konzultativní

poradní

Šanžán

tkanina s útkovou a osnovní přízí odlišných barev, s měnivým barevným leskem

Hepar

játra

Portrét

podobizna

Redislokace

znovurozmístění, přemístění

Apochromát

optická soustava s korigovanou otvorovou a barevnou vadou

Suprese

potlačování

Amalgám

slitina rtuti s kovem, popř. kovy

Skenovat

postupně, po řádcích snímat nebo zobrazovat

Ovoviviparie

vejcoživorodost, oviviparie

Diuretikum

močopudný prostředek

Univerziáda

sportovní hry vysokoškoláků

Krépis

mírně vypuklá podezdívka antického chrámu, krépidoma

Manuskript

rukopis

Penilní

vztahující se k penisu - např. penilní protéza

Kontumace

1. zdravotnická opatření zabraňující šíření nakažlivých onemocnění; 2. zmeškání soudního jednání, nedostavení se k soudnímu jednání; 3. sankce za porušení soutěžních pravidel

Praxe

činnost, jednání, konání, věcné zaměření; výkon zaměstnání, zběhlost, odborná znalost, dovednost, okruh působnosti

Doyen [doajen]

nejstarší člen nějaké skupi

Hormon

vysoce účinná látka vytvářená organizmem v endokrinních žlázách, regulující funkci jednotlivých orgánů a ovlivňující důležité životní procesy

Minus

nedostatek, vada; znaménko pro odčítání; označení záporné veličiny

Solventnost

solvence

Epifarynx

1. nosní část hltanu; 2. část ústního ústrojí hmyzu

Konzilium

poradní sbor; odborná porada lékařů

Exhibice

výstava, přehlídka, ukázka

Afrodiziakum

látka nebo prostředek zvyšující pohlavní touhu,apetenci, výkonnost

Rapír

bodná zbraň podobná kordu

Grandle

zub, špičák jelena nebo laně, ve zlatnictví jako součást exkluzivních šperků s mysliveckou tematikou

Cyklokros

terénní cyklistika, jízda na kole po silnici a po lesních a polních cestách

Bakterisace

obohacování osiva, půdy užitečnými bakteriemi

Protozoologie

nauka o prvocích

Multi-

první část složených slov dávající druhé části význam mnoho-, mnohonásobný

Expanse

zvětšování, rozšiřování, rozpínání

Trivialita

všednost, jednoduchost, banálnost, bezvýznamnost, otřepanost

Aukuba

odolný, trvalý keř s obv. bíle skvrnitými listy, pěstovaný jako pokojová květina

Isp

Internet Service Provider - poskytovatel internetového připojení

Kvart

1. čtvrtarchový formát papíru; 2. úder kordem; 3. čtyři karty stejné barvy s postupnými hodnotami

Ablativ

pád vyjadřující východisko,odluku

Soul

duše; procítěný hudební i pěvecký projev, styl černošské severoamerické hudby hudby

Dispensace

1. udělení dispenzu; 2. zhotovování a vydávání léčiv, součást recepturní taxy

Elevace

pohyb nahoru, zdvih

Teleangiektázie

trvalé rozšíření kapilár viditelných na kůži v podobě červených nitek

Botel

plovoucí hotel, loď zařízená a vybavená jako hotel

Komolý

komolý jehlan nebo kužel jsou tělesa bez vrcholu (mají useknutou špičku, vodorovně se základnou)

Ribozom

základní částice cytoplazmatické buňky složená z bílkovin a nukleových kyselin, na níž probíhá syntéza bílkovin

Direktor

ředitel

Pro futuro

napříště, v budoucnosti, pro budoucnost

Nova

eruptivní proměnná hvězda, jejíž jasnost se během několika dní zvýší desettisíckrát i více

Materializace

zhmotnění, ztělesnění; uskutečnění záměru

Akcidentální

náhodný, vedlejší, nepodstatný

Tetrapodie

metrický celek ze čtyř úzce spjatých stop

Dermatozoonóza

kožní choroba vyvolaná parazity živočišného původu

Donegal

vlněná drsná pevná tkanina

Senzitivní

vysoce citlivý, vnímavý

Konvolut

svitek listin nebo několik písemností svázaných do knihy

Resonance

ohlaš, odezva, ozvěna, souznění; 1. shoda kmitočtů vlastních kmitů soustavy s kmitočtem zdroje; 2. název krátce žijících hadronů

Pyorrhoea

vytékání, odtok hnisu

Waterloo [vatrló]

velký neúspěch, konečná prohra

Centrkurt

ústřední dvorec

De luxe [de lux i de lix]

luxusní, vynikající

Korund

nerost mající po diamantu nejvyšší tvrdost, oxid hlinitý

Eldorádo

blaho, vytoužený cíl

Klub

spolek sdružení lidí se společným zájmem; společenská místnost; noční podnik, bar

Antagonistický

nepřátelský, protichůdný, antagonický

Gándhismus

filozofické, ekonomické, etické i sociálně politické učení M. Gándhího o zvláštních formách vzestupu indické společnosti, o zásadně nenásilném odporu vůči britskému kolonializmu

Maxima

mravní zásada, životní pravidlo; stručná vtipná prozaická úvaha

Tonalita

vztah jednotlivých tónů a akordů hudební skladby k jedné hlavní tónině

Spleno-

první část složených slov mající význam slezina, slezinný

Fototermometrie

způsob stanovení teploty na povrchu těles

Sapientace

proces vývoje člověka provázený vývojem mozku, myšlení a psychiky

Akvárium

umělá vodní, obv. skleněná nádrž k pěstování vodních živočichů a rostlin

Flexografie

gumotisk

Epenastrofa

opakování týchž slov na konci jednoho a na začátku druhého verše, palilogie

PaedDr.

paedagogicae doctor, doktor pedagogiky

Chromatický

1. týkající se barev; 2. související s chromatikou

Mega-

předpona mající význam miliontého násobku, násobku 10 na 6

Bicyklbal

kolová

Tumulus

předhistorický kuželovitý náhrobek, mohyla; katafalk pro zádušní mši

Orchid-

první část složených slov mající význam varle, samčí pohlavní orgán,

Raut

společenský večer vybrané společnosti, večerní recepce, hostina, soaré

Sabbat

odpočinutí; židovský sváteční den, šábes

Taxe

1. pohyb organizmu vyvolaný a usměrněný vnějším podnětem; 2. vpravení na správné místo

Májá

v indickém myšlení představa světa jako neskutečného

Profylaktický

zamezující nákaze, ochranný; zabývající se cílenou prevencí

Kompaktnost

pevnost, masivnost, semknutost, hutnost

Osteom

nezhoubný nádor kostní tkáně

Urgentní

naléhavý, nesnesoucí odkladu, upomínaný

Sérac [sérak]

ledovcový blok na příčných trhlinách na povrchu ledovce

Kanonisace

svatořečení

Ornamentální

vztahující se k ornamentu, ozdobný, okrasný

Bruchy

Spodní kalhoty se zvaly česky "hace" nebo "bruchy" (ze staroněmeckého označení "Brouchen"). Šily se ze lnu, jemné vlny a někdy i z hedvábí.

Kari

jemně mletá orientální směs různých druhů koření

Prekognice

předvídání budoucnosti, jasnovidnost

Spoiler [spojler]

1. aerodynamický štít; 2. rušič vztlaku, interceptor

Mezoderm

střední zárodečný list, mezoblast

Nonšalance

nenucenost, neformálnost, nedbalost, bezstarostnost

Chayote

(Sechium edule) středoamerická popínavá rostlina z čeledi tykvovitých, pěstovaná zejména pro jedlé plody podobné tykvi.

Imatrikulace

zápis do matriky nebo do jiného seznamu; slavnost při tomto zápisu

Parergon

1. drobný příspěvek, dodatkové dílo; 2. výzdoba v rozích starých map

Cholera

nakažlivé akutní průjmovité onemocnění

Akrece

růst anorganických těles přirůstáním nových částic na vnější straně

Tradeskancie

voděnka, poděnka

Heliocentrizmus

teorie pokládající Slunce za střed vesmíru

Penitent

kajícník

Fysický

hmotný, tělesný; f. osoba člověk jako právní subjekt

Observace

pozorování, dohled; měření

Hidróza

pocení

Utility [jutylity]

užitečnost, funkčnost; program vykonávající jisté pomocné činnosti

Ekologizace

snižování negativních vlivů na životní prostředí; vnášení ekologického aspektu do materiální lidské činnosti a do myšlení a chování lidí

Artilerie

dělostřelectvo

Kardie

česlo, vyústění jícnu do žaludku

Ananké

přírodní nutnost, řád, nevyhnutelnost

Komutace

výměna, záměna

Halapartna

bodná a sečná zbraň

Vice versa [vice verzá]

obráceně, naopak

Doux [du]

sladký sekt

Dead weight [dedvejt]

mrtvá váha; hrubá nosnost lodi

Formalizmus

ulpívání na formální stránce věci bez zřetele k vnitřnímu obsahu nebo dopadu

Karmín

červenofialové barvivo

Koncentrační

soustřeďující, zhušťující; izolující, internační

Fosilie

zkamenělina, petrefakt

Turnaj

krátkodobá soutěž více družstev nebo jednotlivců

Disidence

nesouhlas, odpadlictví, odpor

Misionář

kazatel vyslaný na misii; šiřitel idejí, názorů,kultury, vzdělanosti

Celula

buňka

Varia

různé věci, různorodá směs

Judikát

soudní rozhodnutí, rozsudek a usnesení, nález,judikace

Slavjanofil

obdivovatel Slovanů a všeho slovanského, slavofil

Duant

dutá urychlovací elektroda

Satrapie

vojenská a daňová oblast v perské říši v čele s dosazeným správcem (satrapou)

Miserere [mizerere]

slituj se!, začátek kajícného žalmu

Delimitace

stanovení, vymezení hranic, rozhraničení; vymezení působnosti

Kebab

skopové maso pečené na rožni

Diapozitiv

pozitivní obraz na průhledné nebo průsvitné podložce

Elektropositivní

nesoucí kladný elektrický náboj

Nivace

činnost sněhu, při níž se uplatňují zejm. účinky mrazového zvětrávání

Xantorizmus

žluté nebo červené zabarvení živočichů, zejm. ryb

Norma

všeobecně závazné pravidlo, předpis; mat. n. vektoru velikost, délka vektoru

Šuplera

posuvné měřítko

Android

umělý člověk, robot jako napodobenina člověka

Šnaps

lihovina, kořalka

Hektografie

rozmnožovací technika pro menší počet otisků

Italianistika

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou italského národa

Trimortie

schopnost látky vytvářet tři modifikace strukturou se lišící, trimorfizmus

Tuboovaritidis

zánět vejcovodu a vaječníku

Sigmatický

tvořený příponou obsahující hlásku s

Rozeola

plošná kožní vyrážka jasně červené barvy

Heteroze

jev při křížení organizmů, kdy kříženci první generace nějakým způsobem převyšují rodiče

Paramnesie

porucha paměti; vzpomínání na události, které se nestaly

Fobie

druhá část složených slov mající význam ten kdo má strach""

Echografie

diagnostická metoda pracující s odrazem ultrazvuku od látek s různými akustickými vlastnostmi, sonografie

Bandor

oválné pečivo z tmavší pšeničné mouky, sypané kmínem a solí

Observance

zvykem zachovávaná pravidla; zachovávání obvyklých řeholních zvyklostí

Neobiogeneze

teorie o vzniku života chemickou evolucí, evoluční abiogeneze, autogonie

Ergo sum [ko tó ergó sum]

myslím, tedy jsem; Descartovo východisko

Telofáze

čtvrtá fáze nepřímého dělení buněčného jádra, při níž se tvoří dceřiná jádra a dělí se cytoplazma

Postpubertální

po pubertě; ještě ne zcela zralý

Organicismus

vysvětlování společenských procesů biologickými zákonitostmi živých organizmů

Nordický

severský

Injektování

injektáž

Kulér

tmavohnědá kapalina nahořklé chuti používaná k barvení nápojů; zabarvení, barva

Migmatit

hornina vzniklá z magmatu a metamorfovaných hornin

Faktum

skutečnost, událost, skutek, ověřený jev

Res iudicata

výraz v tr.zákone-prekážka rozhodnutej veci.

Archeopteryx

vymřelý prapták ze svrchní jury

Kakadu

druh papoušků s velkým chocholem na hlavě a silným zobákem

Dekorum

formální, jen vnější důstojnost, vážnost, slušnost

Konvence

dohoda, úmluva; ustálený způsob jednání, společenské pravidlo

Parafrázovaný

volně obměněný, vyjádřený jiným způsobem

Metylalkohol

nejjednodušší alkohol, metanol

Bríza

slabý vítr na březích jezer a moří

Elektrotom

lék. elektrický přístroj k řezání tkání

Retro-

první část složených slov mající význam zpět (časově, místně)

Echokineze

porucha jednání charakterizovaná napodobováním pohybů jiných lidí

Sejm

v polském prostředí sněm

Chablis [šabli]

druh bílého burgundského vína

Aritmologie

mystická číselná nauka, technika, symbolika

Kurýrovat

léčit

Furé

plněný kandyl

Chiromancie

hádání, věštění z dlaně

Eklimetr

přístroj k určování výškových rozdílů

Minivan

rodinný mikrobus

Ramie

keř původem z Východní Asie,poskytuje velmi pevná vlákna využívaná v oděvním průmyslu(ramie),prodává se v obchodech jako čínská tráva.

Prokrustes

,-sta m. mythologie; obr,který přepadal pocestné a skřipcem je natahoval do délky lože nebo jim usekával nohy,jestliže přesahovaly délku lože

Naturalizmus

názor na výlučnost, oduševnělost přírody; umělecký směr přelomu 19. a 20. století

Buš

porost suchomilných keřů a nízkých stromů savan a polopouští

Indosát

ten, na koho se cenný papír převádí, indosatář

Tenze

napětí; tlak

Maladjustace

nepřizpůsobení prvku nebo určité části potřebám a požadavkům celku

Meditace

rozjímání, soustředěné přemýšlení

Direktní

přímý, přímo působící

Ascendentní

vzestupný

Ragáda

bolestivé trhlinky kůže

Intolerance

nesnášenlivost, netolerantnost, nerespektování

Kakos

hříšný, zlý (řecky)

Grafiosa

choroba jilmů způsobená parazitickou houbou

Stereoplanigraf

univerzální vyhodnocovací přístroj fotogrammetrických snímků (leteckých i pozemních)

Pistole

1. ruční palná zbraň; 2. zařízení na jemné rozprašování kapalin; 3. stará španělská a francouzská zlatá mince; 4. dlouhá štíhlá láhev

Biofilie

pud sebezáchovy

Ektoplasma

povrchová vrstva cytoplazmy tvořící lem kolem celé buňky nebo buněčných výběžků

Klimatický

týkající se podnebí; podnebný

Tyranisovat

týrat, trápit, utlačovat, používat násilí

Otorinolaryngologie

obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením ušních, nosních a krčních chorob

Duální

dvojkový, binární

Asynchronní

nesoudobý, nesoučasný, nesynchronizovaný

Nomo-

první část složených slov mající význam právo, pravidlo, řád, zákon

Anestetikum

znecitlivující látka

Furunkl

nežit, ohraničený hnisavý zánět, vřed

Parte

úmrtní oznámení

Genomenipulace

nepřirozené, umělé zásahy do genomu, jeho změny; genová manipulace

Decimalisace

zavádění desetinné soustavy

Džempr

volná pletená halena sahající k bokům a oblékaná přes hlavu

Diskuse

rozprava, výměna a obhajoba názorů, debata

Boylove [bojláv]

náklonnost či reaktivita (zpravidla s erotickým rozměrem) vůči chlapcům, synonymum pedofilie zaměřené na chlapce či pederastie. Nejde však o sexuologický termín, ale o termín značně rozšířený v 90. letech 20. století jako kulturně-sociální označení, užíva

Antikvariát

obchod se starožitnostmi, obvykle s knihami

Agóna

izočára s nulovou magnetickou deklinací

Tandem

dvojice; jízdní kolo pro dva jezdce; zadní sedadlo na dvousedadlovém dopravním prostředku

Autokorelace

korelace mezi členy téže řady pozorování

Presentace

představení se, předložení něčeho, podání, návrh

Fitinka

spojovací součástka, obv. se závitem

Intersticiální

vsunutý, vmezeřený; mezitkáňový

Modernismus

záliba a prosazování novinek; směry a tendence v umění 20. století

Ipsilaterální

stejnostranný, týkající se stejné strany

Ergometrie

metoda vyšetřování tělesné výkonnosti člověka; měření práce

Cirkadiánní

týkající se změn fyziologických funkcí organizmů s přibližně denní periodou

Galenika

galenické přípravky, léčiva připravená jednoduchými postupy z drogy nebo ze směsí drog léčiva nepřipravovaná synteticky

Voile [vuál]

lehká, vzdušná, průsvitná lněná, bavlněná nebo hedvábná tkanina v plátnové vazbě

Monometalismus-

peněžní systém založený na existenci jednoho drahého kovu jako základu peněžního oběhu, obv. zlata nebo stříbra

Isochronní

stejně trvající, současný

Yucca [juka]

cizokrajná dřevina; pokojová rostlina s bílým květenstvím

Stone-washed [stounvošd]

prané mezi kameny, silně oprané, plísňový vzhled džín

Idem per idem

bludný kruh; když totéž je vysvětlováno týmž

Buldozer

stavební stroj, čelný shrnovač

Bedekr

knižní cestovní turistický průvodce

Prosopagnosie

neurologická porucha, kdy postižený nerozeznává tváře

Cista

1. archeol. bronzová nádoba válcovitého tvaru k uchování šperků, toaletních předmětů apod; 2. proutěná schránka (někdy kovová) k různým účelům (například na knihy, kultovní předměty, jako volební urna ve starém Řime)

Konzumovat

spotřebovat, spotřebovávat, strávit

Kancléř

titul vysokého úředníka; představený významného úřadu, kanceláře; v některých státech předseda vlády

Sankcionovat

schvalovat, potvrzovat, uznávat; stanovit následky, trestné opatření

Regresivní

postupující zpět, upadající

Trombofilie

vrodeny sklon k zvysenemu zrazaniu krvi

Tyndalace-

přerušované zahřívání tekutin s cílem zničit spory mikroorganizmů

Taverna

krčma, hospoda, hostinec

Paduana

pavana, padovana

Purány

indické posvátné texty

Imperializmus

velmocenská, dobyvačná, rozpínavá, obv. militantní politika státu

forma tradičního japonského divadla

Konfucianizmus

názory a souhrn učení Konfucia, posléze čínské oficiální náboženství, konfuciánství

Infanticida

zabíjení dětí z obavy, že je nebude možné uživit

Hegemon

držitel moci, nadvlády

Common sense [komn sens]

prostý, zdravý rozum, selský rozum, praktické uvažování

Rocker [roker]

1. příslušník skupiny mladých lidí svérázného chování, obvykle s oblibou motocyklů a kožených oděvů; 2. hudebník provozující rokenrol

Ruralizmus

literární směr zaměřený na vesnickou tematiku

Netiquette [netiket]

pravidla slušného chování na počítačové síti, síťová etiketa

Reduktant

redukční činidlo

Publicistika

novinářská činnost; zveřejňování aktuálních témat a otázek zejm. veřejného života

Karbonisace

1. druh fosilizace, uhelnatění, zuhelnatění; 2. zahřívání organických látek za nepřístupu vzduchu, zuhelňování, zuhelnění 3. způsob odstraňování celulózových vláken z vlny

Kalkulovat

provádět kalkulaci; předvídat, počítat s něčím; zamýšlet, plánovat

Supernulový

přijímající stávající stav, situaci; anulující vzájemně nároky, pohledávky

Fysika

obor studující základní vlastnosti hmoty a nejjednodušší formy jej o pohybu

Antiblok systém

Anti-Block System systém zabraňující zablokování otáčejících se kol při brzdění automobilu; zkratka ABS

Prostata

předstojná žláza

Agregát

spojení, propojení, seskupení (krystalů, strojů, ukazatelů)

Kursor

pohyblivá viditelná značka na obrazovce počítače ukazující aktuální polohu znaku

Panevropeizmus

hnutí usilující o vytvoření jednotné Evropy

Komensurabilita

souměřitelnost, stejnorodost, srovnatelnost

Mimika

doprovázení projevu pohyby, gesty, výrazem tváře

Exogamie

uzavírání sňatků pouze se členy jiných kmenů, skupin

Deklaratorní

vysvětlující, prohlašující, zjišťující

Zádumčivost

ponoření se do sebe,hloubavost

Bonvivant [bonviván]

světák, gurmán, požitkářský člověk

Sic [sík]

takto (upozornění, že nejde o tiskovou chybu)

Dopamin

dopamin - látka hrající důležitou roli v nervovém systému (neurotransmiter). Monoamin, který je prekurzorem při syntéze adrenalinu (srov. katecholaminy) a vzniká dekarboxylací DOPA. Sympatomimetikum s převažujícím inotropním účinkem. Jeho nedostatek v baz

Drezér

krotitel dravé zvěře, domptér

Klyzma

klystýr

Prosektura

místnost, kde se provádějí patologicko-anatomické pitvy

Depot

sklad, úschovna; objekt pro údržbu a opravy vozového parku

Subdominanta

hud. čtvrtý stupeň diatonické stupnice; na tomto tónu postavený akord

Depozitum

vklad; vložená částka; uložená věc nebo peníze

Filistr

úzkoprsý člověk, omezenec

Klevela

konzerva z čerstvého dobře vyzrálého rozvařeného ovoce zahuštěného cukrem, klabera, klevera

Ion [jon]

elektricky nabitá částice nesoucí elementární náboj

Cobbler [kobler]

míchaný chlazený nápoj ze sirupu a moštu s menší přísadou alkoholu a zdobený ovocem; sklenka pro míchané nápoje

Bumerang

1. vrhací lovecká zbraň australských domorodců, která se při nezasažení cíle vrací zpět; sportovní náčiní s podobnými vlastnostmi; 2. co poškodí původce

Cajk

1. náčiní, nářadí; 2. pevná bavlněná látka; 3. být v cajku být v pořádku

Faneor-

první část složených slov mající význam viditelnost, viditelný, viditelně

Krypto-

první část složených slov mající význam skrytý, tajný

Salamandr

1. mlok; 2. elementál, duch ohně

Šantán

zábavní podnik kabaretního typu

Respondent

dotazovaný; účastník ankety, dotazníkového průzkumu

Necesárie

potřeby

Parvenu [parveny]

povýšenec; kdo pronikl z nižší společenské třídy do vyšší

Panenteizmus

názor na svět jako ztělesnění boha

Termokauter

lékařský přístroj k vypalování např. bradavic

Muzeální

muzejní; starý a vzácný; zastaralý

Risposta

druhý hlas v kánonu nebo fuze, který odpovídá prvnímu hlasu nebo jej napodobuje

Sarafán

ruský ženský šat

Agrotechnika

souhrn pěstitelských opatření, která mají zajistit vysokou sklizeň i výživovou hodnotu hospodářských plodin

Circa [cirka]

asi, přibližně, kolem,zkratka cca

Katastrofa

pohroma, neštěstí, zánik

Koleoptóza

vyhřeznutí pochvy

Izotopy

nuklidy téhož chemického prvku se stejným počtem protonů, ale s různým počtem neutronů v atomovém jádru

Rathaus

radnice

Fonologie

nauka o zvukových prostředcích jazyka

Fenomenologie

teorie jevu; vytváření abstrakcí ve vědomí

Muzeum

ústav na vědeckých základech shromažďující, uchovávající a vystavující sbírky hmotného dokladového materiálu

Bazo-

první část složených slov mající význam 1. spodní, základový, bazální; 2. zásaditý, bazický, alkalický; 3. týkající se bazických hornin

Kar

ledovcový kotel

Melasma

kožní choroba projevující se velkými tmavými skvrnami zejm. na končetinách

Azimut

směrový úhel, vodorovný úhel mezi vertikální rovinou obsahující daný směr a rovinou místního poledníku

Bahaizmus

moderní náboženství zdůrazňující principy bratrství a sociální rovnosti

Deteriorizace

zhoršování; znehodnocování materiálu, degradace

Baladický

pochmurný, tajemný

Manipul

1. starořímský vojenský oddíl; 2. ozdobný látkový pás nošený na levém předloktí, součást liturgického oděvu

Rezort

obor působnosti; úřad, ministerstvo, odbor

Gen

dědičný činitel; vloha; jednotka dědičnosti

Kvantil

hodnota znaku, která rozděluje statistický soubor uspořádaný v neklesajícím pořadí na určitý počet skupin se stejně velkým počtem prvků

Bluma

1. druh velké slívy; 2. nerozhodný, váhavý člověk, budižkničemu

Rolna

kladka, váleček

Sombrero

klobouk se širokou střechou (zejm. v Latinské Americe)

Shorts [šórts]

krátké kalhoty

Toroid

cívka tvaru prstence se závity kruhového tvaru rovnoměrně rozloženými po obvodě

Chasmofyt

rostlina přizpůsobená k životu na skalnatém terénu

Revue [reví]

1. časopis většího rozsahu a periodicity s informacemi o určitém oboru; 2. dramatický žánr sestavený ze samostatných výstupů spojených ve zdánlivý celek; 3. ve filmu výpravná podívaná

Notabilita

významná osobnost, hodnostář

Diplomatický

související s diplomacií; taktní

Trypanosoma

bičíkovec cizopasící v krvi člověka, způsobující zejm. spavou nemoc

Holografie

způsob zobrazování trojrozměrných předmětů pomocí záznamu a následné rekonstrukce informací nesených světlem

Primární

prvotní, hlavní, základní

Homo aestheticus [homó estetikus]

člověk jako bytost estetická, s citem pro krásno

Iatrogenní

vyvolané lékařem, jeho neuváženým jednáním, špatným vyšetřením, chybným léčením

Cedi

měnová jednotka Ghany

Ovogenese

vývoj vajíčka ve vaječníku živočichů, oogeneze

Revalidace

znovuuznání platnosti, právoplatnosti

Uhlohydráty

nesprávný výraz pro sacharidy

Nativní

přírodní

Padok

prostor, kde se závodní koně shromažďují před dostihem

Supremace

autorita, svrchovanost, nadvláda; převaha

Nanismus

trpasličí vzrůst, mikrosomie, nanosomie

Tramín

odrůda vinné révy; zlatožluté jemné víno kořeněné chuti

Bradypsychismus

celkové zpomalení tempa řeči

Tiebreak

zkrácená, zrychlená část sportovních síťových her, např. v tenisu, volejbale

Abasie

neschopnost chůze

Simplicitní

jednoduchý

Transparent

1. propagační, reklamní nebo ozdobný obraz; 2. hedvábný samet

Dermabrase

chirurgické zbroušení pokožky

Konvertiplán

experimentální letadlo se svislým startem a svislým přistáváním

Jen

měnová jednotka Japonska

Devaporace

odpařování

Tybink

ocelový, litinový, železobetonový dílec montovaného ostění v tunelech, důlních chodbách

Nervizmus

teorie zdůrazňující základní význam nervstva

Kalva

klenba lební

Anticyklóna

tlaková výše

Ilegální

nezákonný

Kubus

krychle, kostka, skládací kostka na hraní

Aferentace

přenos informací z periferie do centra

Adept

uchazeč, začátečník v oboru

Bibliologie

knihověda, nauka o knihách

Skipping [skiping]

rychlé vysoké skrčování přednožmo; běh (i na místě se zdůrazněným zvedáním kolen

Ulmifikace

půdotvorný proces, při němž se organické zbytky mění v rašelinu, rašelinění

Centricita

dostřednost, dostředivost

Konosament

cenný papír potvrzující převzetí nebo naložení zásilky na loď

Šanžé pasé

kouzelnická proměna

Vakace

prázdniny

Genitálie

pohlavní orgány, rodidla

Event marketing

Snaha upoutat pozornost a získat zájem potencinálního zákazníka ale nikoliv bežnými akcemi ale uspořádáním události která přinese nevšední zážitek.

Klientela

okruh zákazníků

Motorika

celková pohybová schopnost organizmu, souhrn tělesných pohybů člověka; hybnost

Disjunktní

nemající společný prvek

Fikace

druhá část složených slov mající význam slavnost, svátek, setkání

Flamengo

1. hedvábná tkanina s lehce zvlněným rypsovým povrchem: 2. plameňák

Pulpa

1. dužina, dužnina, dřeň; 2. polotovar z ovoce k výrobě marmelády; 3. měkká, silně prokrvená tkáň některých orgánů, dřeň; 4. zbytky při výrobě cukru nebo lihu, melasa

Multimodální

víceúčelový, má více způsobů využití

Adjutant

pobočník

Nalezeno 20,222 výsledků.