Cizí slova

Veterinární

zvěrolékařský

Psitaccosis

papouščí nemoc

Démant

1. nejtvrdší nerost, krychlová modifikace uhlíku, velmi cenný drahokam; 2. písmo o velikosti 4 bodů

Provinciální

provinční, krajinský, venkovský; zaostalý; příslušející k provincii

Orbis pictus [orbis piktus]

svět v obrazech

Transmutace

proměnlivost, proměnitelnost; jaderná přeměna; v alchymii přeměna obyčejných kovů na zlato

Markitanka

Holka pro vsechno:o)

Kuff

holandská široká pobřežní plachetní loď

Noticka

drobná zpráva, poznámka

Imažinismus

ruský básnický směr 20. let 20. Století

Beton

stavivo z kameniva, cementu, vody, popř. z přísad, po ztuhnutí tvrdé a stálé

Entropie

míra neurčitosti náhodného procesu; míra neuspořádanosti mikroskopických stavů při daném makroskopickém stavu

Polaroid

1. fotografický přístroj s okamžitými pozitivními snímky; 2. polarizační filtr

Iglú

eskymácká kopulovitá chýše ze sněhových a ledových kvádrů

Tanka

1. japonská básnická forma u pěti verších; 2. indická jednotka hmotnosti

Ilusionismus

podléhání iluzím; názor, že svět je pouhé zdání; opticky přesvědčivé zobrazení věcí nebo dějů na ploše obrazu, fresky, reliéfu

Antifonář

sborník antifon

Haussa [ósa]

růst kurzu cenných papírů, valut, drahých kovů ap. na burzách

Perverze

sexuální úchylka, zvrácenost, zvrhlost, nepřirozenost zejm. pohlavní nebo sexuálních praktik, perverzita, perverznost

Manekýnka

žena nebo dívka předvádějící šaty a módní doplňky na módních přehlídkách

Sekce

oddělení, odbor; pitva

Spektakulózní

okázalý, spektakulární

Tradicionál

džezový orchestr hrající neworleánský styl džezu z počátku 20. století; skladba v tomto stylu

Bonhomie [bonomije]

dobráctví, dobromyslnost

Regule

pravidlo, řád

Bulie

vůle

Government [gavrment]

vláda, správa

Dryas

období nejmladšího pleistocénu

Minestra

polévka, italská rýžová polévka se zeleninou a masem

Meeting [mítyng]

veřejné shromáždění, schůze; setkání, schůzka

Pagoda

orientální stupňovitě se zužující věžovitá buddhistická chrámová stavba, dagoba, stúpa

Nominalizmus

1. peněžní. teorie; 2. názor na obecné pojmy jako na pouhá jména, nikoli skutečnosti

Gumóza

klejotok

Kataklyzma

katastrofa, pohroma, hrůzný zánik

Skateboard [skejtbórd]

sportovní náčiní, prkno na výkyvných kolečkách

Kumšt

umění

Metrum

schéma rytmického uspořádání verše

Heroizmus

hrdinství, bohatýrství

Rapidamente

hud. spěšně, chvatné

Biotin

látka ze skupiny vitaminů B-komplexu

Somatotyp

souhrn tvarových a funkčních tělesných znaků člověka

Ontogenese

individuální vývoj jedince od zárodečného vývoje do zániku

Motet

druh polyfonní hudby

Vaginální

poševní

Realismus

smysl pro skutečnost, věcnost; umělecký směr 19. a 20. století usilující o věrné zpodobení skutečnosti

Katarakt

1. peřej, slap, nízký stupňovitý vodopád; 2. zařízení k tlumení nežádoucích mechanických kmitů nebo rázů

Metazoa

mnohobuněčné živočišné organizmy

Agri-

první část složených slov mající význam zemědělství, zemědělský, pole, půda

Persiko

1. lihovina z broskvových jader; 2. náhražka mandlí z jader meruněk a broskví

Vertebrální

obratlový

Devastovaný

zpustošený

Ignorant

neznalec, nevzdělanec

Quattrocento [kvatrnčento]

období italské renezance v letech 1400 1500

Strofika

část nauky o verši zabývající se skladbou strofy; strofické uspořádání básnického díla

Syfilida

příjice, chronická infekční pohlavní choroba, lues

Plac

volné prostranství, pracovní místo, stanoviště, náměstí, hrací plocha

Perseverace

utkvělost, ulpívání; nutkavé setrvávání a znovuvybavování dojmů, opakování slov

Neonatoiog

dětský lékař zabývající se vývojem a léčbou novorozenců

Presscentrum

tiskové středisko

Korelát

souvztažný pojem

Eros

láska

Polarimetrie

obor studující vlastnosti opticky aktivních látek pomocí jejich schopnosti stáčet rovinu polarizovaného světla

Elain

kyselina olejová, olein

Akr

1. stará plošná jednotka; 2. acre [ejkr]- britsko-americká plošná jednotka rovná 4 046,873 m2

Yankee

1. rodák, typický obyvatel Nové Anglie; 2. občan USA, typický Američan

Hepodermis

1. vrstva buněk bezprostředně pod pokožkou, podkožka; 2. pokožka členovců vylučující vrstvy kutikuly

Descendence

zpětná, sestupná posloupnost, vývojová linie

Toner

práškový pigment užívaný u kopírovacích strojů a tiskáren

Madam

paní, zdvořilé oslovení vdané ženy

Volonté générale [volonté ženeral]

obecná vůle; východisko teorie společenské smlouvy

Tachismus [tašizmus]

směr v malířství a grafice 50. let 20. století zaměřený na automatické kladení barev v podobě skvrn

Tautogram

veršový útvar, ve kterém všechny verše začínají stejným písmenem, tautacizmus

Ekonomika

1. hospodářství určitého státu jako celek 2. obor zkoumající jednotlivé úseky národního hospodářství

Koordináta

souřadnice

Misie

církevní mise, vyslání křesťanských kazatelů mezi jinověrce

Molový

vztahující se na mol, molární; související s molem

Hypnopedie

výuka probíhající ve stavu hypnotického spánku

Sukcesivní

následný, postupný

Versta

stará ruská délková míra

Bonifikace

zvýhodnění, náhrada, odškodné

Komponent

díl, součást, složka

Ortofotomapa

Ortofotomapa reálne a neskreslene odráža skutočnú situáciu územia.Umožňuje porovnanie vektorových údajov so skutočnosťou.Jej základom je letecké snímkovanie a následné spracovanie leteckých snímkov geodetickými metódami.Ortofotomapa sa pri súčasnom nástup

Abscise

odnětí, oddělení, opadávání

Da capo [da kápo]

pokyn k opakování části hudební skladby od začátku

Alain

kyselina olejová, olein

Halofobní

slanobojný, vyhýbající se slaným půdám

Konjunktiva

oční spojivka

Etuda [etýda]

1. cvičná hudební skladba; 2. krátký prozaický útvar na předem dané téma; 3. krátký herecký výstup

Sakralita

posvátnost

Bioklimatologie

obor studující vlivy prostředí na životní procesy v živých organizmech

Induktor

ruční generátor s střídavého elektrického proudu

Full-contact [fulkontakt]

úpolový sport podobný karate

Akantom

ohraničené bujení kůže

Relikviář

schránka na relikvie

Infuze

1. nitrožilní vpravování tekutin do organizmu; 2. výroba sladu bez povařování rmutu; 3. vyluhování při teplotě klesající od teploty varu po obyčejnou teplotu

Inferiorita

podřadnost, podřízenost, méněcennost

Štrekou

šikmo, napříč

Ananké

přírodní nutnost, řád, nevyhnutelnost

Japík

mladý muž navenek úspěšný a bohatý, yuppie

Intercom [interkom]

zkratka z intercommunication; systém k dorozumívání posádky, týmu, personálu

Perchta

bílá paní

Epilování

odstraňování pesíků z kožešin vystřihováním

Naso-

první část složených slov mající význam nos, nosní

Etatisace

zestátnění, převod nestátního majetku do vlastnictví státu

Iono- [jono-]

první část složených slov mající význam iont, iontový

Fedrovat

podporovat, napomáhat; těžit

Rusismus

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z ruštiny nebo podle ruštiny v něm vytvořený,

Bekon

speciálně připravená nasolená vepřová půlka

Voice-mail [vujsmejl]

hlasová pošta

Brain-drain [brejndrejn]

odliv mozků, přetahování inteligence

Napapiiri

severní polární kruh - finsky

Download [daunloud]

přesun dat mezi dvěma zařízeními

Detašovaný

oddělený, samostatný, izolovaný

Kynismus

starořecký filozofický názor o etické nezávislosti jedince

Fábor

ozdobná stuha; jeden ze základních typů vlajky nebo praporu

Rarita

vzácnost, zvláštnost

Kirne

nádoba na výrobu margarínové emulze

Aglosie

vrozené chybění jazyka

Castrizmus

politický systém na Kubě za F. Castra

Neutralisace

zrušení účinnosti věci nebo děje; chem. reakce kyselin se zásadami

Konsul

1. ve starověkém Římě úředník s nejvyšší pravomocí; 2. orgán jmenovaný vládou k zastupování v jiném státě

Gestóza

potíže provázející někdy těhotenství, např. zvracení, křeče,poruchy činnosti jater a ledvin

Psychosa

duševní choroba s poruchami myšlení, chování i osobnosti

Delirium

blouznění, třeštění, zmatenost s halucinacemi

Skipink

rychlé vysoké skrčování přednožmo; běh (i na místě se zdůrazněným zvedáním kolen

Araukárie

druh jehličnaté rostliny, blahočet, ozdobný pokojový stromek

Kafilerie

veterinární asanační ústav

Paleo

súvisiaci so skamenelinami

Autogamie

samooplodnění u živočichů; samosprašnost u rostlin

Náos

hlavní kultovní místnost řeckého antického chrámu (cela); místnost řeckého antického domu (megaron)

Barter

z ekonomiky, [bártr], naturální směna

Kalilogie

nauka o dokonalém přednesu

Defoliant

látka způsobující odlistění

Jen

měnová jednotka Japonska

Présens

přítomný čas sloves

Trekking [treking]

fyzicky namáhavá turistika

Zooparazit

cizopasný živočich

Polyethylen

plast, polymer etylénu

Cyto-

první část složených slov mající význam buňka, buněčný

Klaustrofilie

chorobná touha po malých prostorech

Fortuna

štěstí, úspěch

Politisovat

vnášet politické hledisko; hovořit o politice

Eurodolary

poskytované úvěry a přijímaná depozita v amerických dolarech obv. evropskými bankami

Bonanza

ložisko vzácných kovů a drahokamů; šťastný nález, obv. zlata; bájný poklad, vysněný obchod

Welter

hmotnostní kategorie např. v boxu, vzpírání, zápasu

Bylina

Veršovaná epika - píseň o bohatýrech

Kaletace

degradace kovu způsobena odlétáváním kapek vody či jiné látky z jeho povrchu.

Efusivní

výlevný, vulkanický

Čardáš

maďarský tanec složený z pomalé a rychlé části

Arbitrární

1. rozhodující, rozhodovací; 2. libovolný (nahodilý, konvenční)

Hypomnesie

snížení paměti nebo některých jejích složek

Halacha

způsob života, chození; zákonná ustanovení v talmudu

Nelzon

chvat v zátylku při zápasení a při zachraňování tonoucích

Polymerace

chemická reakce, kterou z monomeru nebo směsi monomerů vzniká polymer

Pyelitis

zánět pánvičky ledvinné

Komandant

velitel; kdo rád poroučí, velitelský typ

Projektil

střela

Steapsin

enzym pankreatické žlázy štěpící tuky

Interes

zájem

Balkanistika

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou národů žijících na Balkáně, balkanologie

Etno-

první část složených slov mající význam lid, národ

Vadózní

plytký, spodní; vsáklý ze zemského povrchu do podzemních vrstev

Interna

vnitřní lékařství; interní oddělení nemocnice

Metatropismus

obrácení úloh v sexualitě, pasivita muže a aktivita ženy

Pesar

antikoncepční membrána; poševní vložka k udržení normální polohy dělohy

Haplo-

první část složených slov mající význam jednoduchý

Autokláv

vytápěná, uzavíratelná tlaková nádoba pro reakce probíhající za vysokého tlaku a teploty

Euthanasie

dobrá smrt; usmrcení nevyléčitelně nemocné a trpící osoby na její žádost, ze soucitu

Robinzon

člověk žijící osaměle, primitivně

Dramatisovat

1. provádět dramatizaci; 2. činit dramatickým; 3. přeceňovat závažnost situace

Fanfára

slavnostní znělka, slavnostní troubení

Internalisace

zvnitřnění, osvojení, přijetí hodnoty, normy, myšlenky

Antipendium

ozdobný závěs na přední straně oltáře

Invar

slitina železa a niklu vyznačující se nízkou teplotní roztažností

Ebur

slonová kost, slonovina

Kondiciogram

zpracování výhledového kalendáře duševního i tělesného stavu na základě biorytmů

Deprimovaný

sklíčený, stísněný

Lůza

chátra, sebranka, holota, deklasované živly

Eko-

první část složených slov mající význam ekologie, ekologický

Eqaliser [ekvalizér]

vyrovnávač

Komisné

poplatek za uskutečněný obchod, kurtáž

Funebrální

pohřební, funebrální

Teolatrie

uctívání boha, bohoslužba

Skalár

fyzikální veličina určená jedním číslem

Bookmaker [bukmejkr]

osoba přijímající sázky, majitel sázkové kanceláře

Vaišja

příslušník třetího stavu (varny) v indické kastovní společnosti

Etiopatogenese

soubor příčin a mechanizmů vedoucích ke vzniku nemoci

Tribadizmus

jiné označení lesbismu

Exterminace

vyhlazení, vyhubení, vymýcení, genocida

Bryskní

ostrý, nešetrný

Funerální

pohřební, funebrální

Psychický

duševní, týkající se duševních projevů člověka

Texasky

pevné plátěné kalhoty, džíny

Ganglion

1. nervová uzlina; 2. váček s rosolovitým obsahem v okolí šlachy nebo kloubního disku

Ars antiqua [ars antykva]

slohové období evropské hudby ve 12. a 13. století

Sociografický

společnost popisující

Sulfát

síran

Akvaplanink

ztráta řiditelnosti vozidla na mokré silnici, plavání vozidla, smyk

Decentní

jemný, slušný, zdrženlivý

Šampon

jemný tekutý mycí prostředek

Obstinace

tvrdohlavost, umíněnost

Grázl

lump, darebák

Akceptace

přijetí, uznání, akcept

Panegyrik

slavnostní řeč, projev, chvalořeč; chvalořečník, oslavovatel, velebitel

Steatosa

hromadění tuku v plazmě buněk

Salmonela

druh bakterií vyvolávající salmonelózy, břišní tyf, paratyf

Amarant

nepravá obilovina, která se pěstuje ve vysokohorských oblastech

Trip

cesta, výlet; omámení, halucinace způsobená drogami

Androfobie

chorobný strach žen z mužů

Rauš

opojení, špička

Paralelizmus

souběžnost, rovnoběžnost; druh básnického přirovnání

Evaluace

hodnocení, určení, stanovení hodnoty, odhad ceny

Ortodoxie

dodržování, naprostý souhlas s učením, pravověrnost

Sférický

kulový; týkající. se nadzemských prostorů

Antipod

protipól, opak

Jitterbug [džitrbag]

americký společenský tanec, který se vyvinul ze swingu

Heroin

opiový alkaloid, diacetylovaný morfin

Theolatrie

uctívání boha, bohoslužba

Callanetics [kelenetyks]

sportovní program, metodika, založená na mnohonásobném opakování určitých posilovacích cviků

Tartar

část podsvětí, podsvětí vůbec, záhrobí, příbytek duší

Anabaptizmus

novokřtěnectví

Indosant

převodce rubopisu, původní vlastník cenného papíru

Cirus

řasa, oblak vláknitého tvaru z ledových krystalků

Formalisace

metoda pronikání k obsahu uspořádáním tvaru (formy), např. použitím matematiky

Patické

citové, emocemi podložené, ... / viz Akademický slovník cizích slov

Konsternace

zmatek, zděšení; nepříjemné překvapení; úžas, ohromení

Endocytosa

proces přijímání látek do buňky

Kerberos

přísný strážce vchodu, hlídač

Kontrapozice

protiklad

Solární

vztahující se ke slunci, sluneční

Unanimizmus

literárně-estetický směr počátku 20. století prosazující kolektivní soudržnost lidí

Tau

v řecké abecedě znak pro hlásku t

Frázování

členění na určité celky

Heliografický

udávající polohu na Slunci (h. souřadnice)

Kazuistika

konkrétnost, detailnost, uvádění jednotlivých případů

Bugatti

1. starší značka automobilu; 2. vakovitá kabelka

Rentgen

starší jednotka pro ozáření; přístroj na prozařování hmoty rentgenovým zářením

Solilokvium

samomluva, monolog

Imponovat

působit mocným dojmem, vzbuzovat obdiv

Forcing [forsing]

v basketbalu krytí útočníka

Vokál

samohláska

Potentát

panovník, vladař; vysoký hodnostář; velký pán, papaláš

Vitaminisace

obohacování potravin vitaminy, vitaminace

Rejekce

1. u přežvýkavců vyvržení sousta z předžaludku; 2. nepřijetí transplantátu organizmem, odhojení

Timbre [témbr]

odstín, zabarvení, barva

Definice

slovní zavedení a objasnění obsahu, významu pojmu nebo výrazu; výměr

Agnace

příslušenství k téže rodině; pokrevní příbuzenství v mužské linii

Keynesiánství

ekonomický směr založený britským ekonomem Johnem Maynardem Keynesem (výklad nestabilního, cyklického vývoje ekonomiky)

Kontinent

pevnina, světadíl

Kosmopolitizmus

světoobčanství; názor zdůrazňující příslušnost jedince i celého národa k lidstvu

Teleobjektiv

fotografický objektiv delší ohniskové vzdálenosti umožňující fotografování vzdálených objektů

Skrejpr

stavební stroj, škrabač

Protitrastový

zaměřený na omezení a kontrolu monopolistických praktik

Aglomerát

spečenec; hornina tvořená úlomky sopečných vyvrženin a tufem

Whisky

silný alkoholický nápoj z ječmenného sladu i z dalších obilovin, hlavně z kukuřice

Preeklampsie

stav objevující se v pozdním těhotenství a charakterizovaný přibýváním na váze, zvýšením krevního tlaku atd.

Kasovní

vztahující se ke kase, peněžní, pokladní

Nimbus

svatozář, gloriola, aureola; proslulost; již nepoužívané označení pro dešťová nebo sněhová oblaka

Workstation [vérkstejšn]

pracovní stanice

Monumentální

působící svou velikostí, velkolepostí

Isolepa

lepicí páska

Persona non grata

osoba nežádoucí

Koncinní

urovnaný, uhlazený, vybroušený, harmonicky sladěný

Dubl

1. dvojník, dublér; 2. vyzvědač pracující pro dvě strany; 3. tkanina s dvojí osnovou

Pašije

části evangelií popisujicí poslední večeři, zatčení, soud, smrt a pohřeb Ježíše Krista

Spilit

výlevná vyvřelá hornina ze skupiny diabazů

Mudžahedín

bojovník za víru ve svaté válce, mudžáhid

Bordó

1. druh vína; 2. tmavočervená barva

Pedologie

1. půdoznalectví, nauka o vzniku, vlastnostech, třídění půdy; 2. souhrnná věda o dítěti

Chaperon

molekula udržující stabilitu vazeb mezi proteiny,zajišťuje také správné sbalení proteinů a zabraňuje vzniku nefunkčních proteinových komplexů (počet těchto molekul se se vzrůstající teplotou zvyšuje)

Intermodální

kombinovaný; lze přepravovat po železnici, silnici, říčními i pobřežním plavidly :-))

Džungle

1. tropický lesní nebo křovinatý těžko prostupný porost; 2. nepořádek, chaos, zmatek

Rezidentura

sídlo, sídelní budova, rezidence; úřad, zplnomocnění pro určitou oblast působení, určité území; špionážní středisko pro určitou oblast

Mahárádža

indický panovník

Majáles

studentská jarní slavnost

Speaker [spíkr]

řečník, mluvčí

Senzitometrie

nauka zabývající se vlastnostmi a určováním citlivosti fotografického materiálu

Involuce

omezování, zanikání; lék. atrofie tkání jako příznak stárnutí; mat. zobrazení rovnající se zobrazení inverznímu, které ale není identické

Šunt

1. bočník, dělič elektrického proudu; 2. nekvalitní zboží, brak, zmetek; 3. špatný, ničemný člověk

Kanibalismus

lidojedství, antropofagie

Fakír

v islámském světě žebrák; v Indii náboženský asketa

Šifrovat

1. napsat tajným písmem, v tajných znacích; 2. označit šifrou

Izotermický

probíhající při stálé teplotě

Kardiomyopatie

onemocnění srdeční svaloviny vedoucí k srdeční slabosti a poruše srdečních rytmů

Mormon

příslušník náboženského hnutí spojujícího prvky křesťanství, židovství a islámu

Nonet

hud. komorní skladba pro devět nástrojů nebo hlasů

Propedeutický

přípravný; doplňkový

Stylisace

formulace, úprava, sestavování; nepřirozené, přizpůsobené chování

Epifarynx

1. nosní část hltanu; 2. část ústního ústrojí hmyzu

Saprobita

biologický stav vody určený podle přítomných saprobiontů

Toreador

zápasník s býky, hlavní aktér býčích zápasů

Imitace

napodobování, napodobenina

Kardiální

srdeční

Duplikát

druhé vyhotovení podle originálu mající stejnou platnost jako originál; kopie

Koenzym

organická látka nebílkovinné povahy nezbytná k účinku některých enzymů

Indikce

1. oznámení, ohlášení; 2. při starořímském datování číslo, které označuje pořadí roku v patnáctiletých cyklech

Despotizmus

tyranství; neomezená vláda

Atituda

postoj, názor, vztah; baletní postoj na jedné noze se zanožením druhé nohy ohnuté v koleně

Šaramantní

roztomilý, půvabný, okouzlující

Koprofilie

patologická záliba ve výkalech

Kumulace

hromadění, nahromadění, nakupení

Expektorans

prostředek ulehčující vykašlávání

Imprimovat

dát povolení k tisku

Ortotropismus

směr růstu nebo ohyb orgánů rostliny směrem vzhůru

Monofobie

chorobný strach z osamělosti

Kontrasignace

spolupodpis jako předpoklad závaznosti nebo platnosti úřední listiny

Tarantela

velmi rychlý tanec původem z jižní Itálie; druh rychlé virtuózní skladby pro housle a klavír

Mongolizmus

vrozená vada projevující se u člověka poruchou duševního i tělesného vývoje

Dóza

ozdobná schránka

Ovulace

uvolnění zralého vajíčka schopného oplodnění z vaječníku

Chinoiserie [šinuazro]

výtvarné dílo čínského původu nebo napodobující čínské předlohy

Mutualismus

trvalé a nezbytné soužití dvou nebo více druhů organizmů

Ex libris

exlibris

Sutura

1. pevné, nepohyblivé vazivové spojení lebečních kostí, šev; 2. chirurgické spojení tkání pomocí jehel a nití, steh

Galo-

první část složených slov mající význam 1. týkající se starověké Galie, Galů, galský; 2. týkající se Francie, Francouzů, francouzský

Portativ

malé přenosné varhany

Brachiální

pažní, ramenní; prováděný pažemi; násilný, násilnický

Šrafa

krátká čárka, pomocí níž se stínuje a tvaruje kresba nebo znázorňuje velikost sklonu terénu

Yield [jíld]

výnos cenných papírů v poměru k jejich tržní hodnotě

Reivindikace

žaloba na vydání věci

Termoset

plast, který působením tepla nevratně ztuhne

Gametogenese

pohlavní rozmnožování rostlin, tvorba a zrání gamet, gamogonie

Pilastr

sloupovitý výstupek ze zdi s hlavicí, dříkem a patkou

Pica

standardní velikost písma psacího stroje při rozestupu písmen 2,6 mm

Mordyjánský

zpropadený; velikánský, náramný

Automatizmus

mechanická činnost, mechanické chápání

Brainweshing [brejnvošing]

praní, vymývání mozku; tvrdý psychický nátlak

Penni

drobná mince marky

Aplaus

potlesk

Analysátor

přístroj k stanovení složek, k rozložení, třídění sledované velićiny, k vyhodnocování naměřených veličin nebo závislostí

Kapotovaný

opatřený ochranným krytem

Termogeneze

zvyšování produkce tepla v těle teplokrevných živočichů vystavených chladu

Nutriční

výživný, vztahující se k výživě

Recitando [rečitando]

hud. recitativním způsobem

Socio-

první část složených slov mající význam společnost, společenský

Chistera

proutěný košíček ve tvaru lusku na chytání míčků

Parathormon

hormon příštítných žláz regulující metabolizmus vápníku

Aspekt

stanovisko, pohled, hledisko, zřetel, vzhled; význačná poloha kosmického objektu vzhledem ke Slunci

Pivot

ve sportovních hrách obrat, otočka; pivotman

Iso-

první část složených slov mající význam stejný, shodný

Douglaska

mohutný severoamerický jehličnatý strom

Šapitó

cirkusová střešní plachta

Maniodeprese

chorobné stavy naprosté otupělosti z utkvělých představ

Epitaf

1. náhrobní nápis; 2. náhrobní kámen, deska

Metritida

zánět dělohy

Fasunkfasuňk

příděl; výdej a příjem přídělu

Amor

symbol lásky a jeho zobrazení v podobě jinocha s lukem a šípy

Palingeneze

1. reinkarnace, stěhování duší; 2. pomíjivé a dočasné opakování morfologických vlastností; 3. proces, při kterém hornina roztavením přechází do magmatického stavu a opětným ztuhnutím získává granitický vzhled; 4. rekonstrukce organismů z jejich popela

Alpaka

1. bílá slitina mědi, niklu a zinku, pakfong; 2. jihoamerická lama

Aut

zahrání míče mimo vymezený hrací prostor

Bilingvismus

dvojjazyčnost, aktivní užívání dvou jazyků na úrovni jazyka mateřského

Permit

propustka, povolení

Ženšen

vytrvalá bylina s větveným kořenem připomínajícím lidskou postavu užívaným v lékařství

Stoicismus

názor zdůrazňující sebeovládání, vyrovnanost; vnitřní vyrovnanost, duševní klid

Emotivní

citově zabarvený, emocionální

Socdem

sociální demokracie, sociálnědemokratický, sociální demokrat

Sabbat

odpočinutí; židovský sváteční den, šábes

Cirrostratus

řasosloha, průsvitná vrstva oblaků vláknitého vzhledu

Ekologizace

snižování negativních vlivů na životní prostředí; vnášení ekologického aspektu do materiální lidské činnosti a do myšlení a chování lidí

Hautreliéf [ótrefiéf]

vysoký reliéf, kdy z plochy vystupuje více než polovina zobrazených objemů

Hymna

slavnostní píseň jako symbol jednoty a pospolitosti; velebení, chvalozpěv

Garsoniéra

typ bytu s jednou obytnou místností a příslušenstvím

Multimediální

mnohazpůsobový; předávání nebo uchování informací v textovém, zvukovém i obrazovém kompletu

Dekatování

úprava vlněných, polovlněných a bavlněných látek přepařením, čímž se ustaluje jejich lesk a zabraňuje se srážení

Nekrofilie

sexuální deviace charakterizovaná erotickou náklonností k mrtvolám, nekromanie

Kindžál

sečná a bodná zbraň s krátkou dvoubřitou čepelí

Pozitivní

kladný; založený na skutečnosti

Patofyziologie

nauka o chorobných pochodech a změnách funkcí organizmu v průběhu nemoci

Kuloární

neoficiální, zákulisní, postranní, kuloárový

Proverbium

přísloví

Galéra

stará válečná i obchodní veslová loď, na níž veslovali otroci a trestanci,galej

Mitóza

nepřímé dělení buněčného jádra

Bagoun

plemeno prasat dokrmovaných na sádlo; tlusťoch

Stabilisátor

stabilizující systém; zařízení zajišťující stabilitu

Semitofília

náklonnosť k Židom

Defraudant

Podvodník, který se dopouští zpronevěry

Oftalmo-

první část složených slov mající význam oko, oční

Semitizmus

náklonnost k Židům, podpora Židů, židomilství

Amfibolie

logická chyba, která vyplývá z dvojsmyslnosti

Hypnotický

mrákotný stav, ne zcela při smyslech; sugestivní, omračující vliv, účinek

Sugerovat

vnucovat, namlouvat; pomocí sugesce ovládat

Rudiment

pozůstatek, přežitek, zbytek; zakrnělý, nevyvinutý orgán; základ, začátek

Patogenese

vznik a vývoj chorobných změn v těle

Mytický

týkající se mýtu, mytologie; vybájený, bájný

CD-ROM [sí dý rom]

kompaktní disk; přídavné zařízení počítače umožňující čtení kompaktního disku

Rantl

okraj, obruba, lem

Piknik

společné občerstvení, svačina z donesených potravin obvykle v přírodě

Synoda

shromáždění církevních zástupců

Mark

německá marka

Honorární

čestný, bezplatný, neplacený,

Inovace

obnovení, zdokonalení

Spinel

kubický minerál, oxid hlinito-hořečnatý

Dryopitek

vymřelý primát

Porfirogeneze

z řec. "narodit se v purpuru". Způsob dědičného nástupnictví panovníka, kdy na trůn nastupuje panovníkův syn jen v případě, že se narodil až v době, kdy byl již jeho otec panovníkem.

Ominosní

osudný, zlověstný, neblahý

Slalom

jízda mezi brankami, tyčemi; kličkování

Nalezeno 20,222 výsledků.