Cizí slova

Codex

kodex

Patrimonium

majetek zděděný po otci; svobodné pozemkové vlastnictví

Skulér

veslař na párové lodi

Idiolekt

styl jazykového projevu příznačný pro jednotlivce, skupinu

Prosaický

psaný v řeči nevázané; všední, střízlivý, prostý

Retikulární

síťovitě uspořádaný, nitkový

Melomanie

vášnivá láska k hudbě

Aerarium

státní pokladna; státní správa

Votant

hlasující, přísedící u soudu

Bergfried [bergfríd]

samostatně stojící věž ve středověkém opevnění

Gin [džin]

lihovina z jemného lihu, jalovcového destilátu a macerátů z aromatických látek

Animozita

předrážděnost; zaujatost (předpojatost, nenávistnost) vůči něčemu, někomu

Hypertense

zvýšený krevní tlak

Štrycle

podlouhlý chléb, šiška

Eskalátor

pohyblivé schodiště

Estét

milovník krásy; povrchní, obv. pokrytecký stoupenec estetického formalizmu, snob

Okultista

stoupenec, přívrženec a vyznavač okultizmu

Dioda

dvoupólový nelineární elektronický prvek

Reaktivace

obnovení, opětovné uvedení do aktivního stavu; znovupřijetí do činné služby

Girandola

víceramenný svícen na stůl nebo stěnu

Revitalisace

znovuoživení, posílení, vzpruha

Harmonizace

sladění, uvedení v soulad; opatření melodie akordickým doprovodem

Ergoterapie

pracovní terapie; léčba prováděním každodenních pracovních činností

Funkcionalismus-

umělecký, zejm. architektonický a urbanistický směr 20. a 30. let 20. století zdůrazňující účelovost, funkci

Flirt

nezávazný milostný zájem, flirtování

Kunčaft

zákazník, klient

Fonéme

základní jednotka zvukové stavby jazyka schopná rozlišit význam

Finta

lest, léčka, úskok; sport klamání soupeře

Elitní

prvotřídní, výborný

Obverse

ne vždy platný úsudek, závěr

Descendenční

vývojový sestup, ústup; degresivní

Monetarismus

ekonomická teorie zdůrazňující význam peněz včetně jejich regulační funkce a odmítající státní zásahy do ekonomiky

Satorie

zlá, hádavá žena

Magie

kouzelnictví, čarodějnictví; varietní kouzelnický výstup

Triliarda

miliarda bilionů

Deportace

nucené vystěhování, vyvezení, obv. z trestu

Monoftongizace

přeměna dvojhlásky (diftongu) na samohlásku (monoftong)

Pyrolatrie

uctívání ohně

Salut

střelba na pozdrav; pozdrav

Pozice

poloha, držení těla; místo, umístění ve vztahu k okolí nebo s přihlédnutím k významu

Racemát

opticky neaktivní směs stejného množství pravotočivě i levotočivé formy téže látky

Mramor

krystalická karbonátová hornina, dobře leštitelná

Salto

přemet ve vzduchu

Rezidence

sídlo, sídelní budova hlavy státu nebo vysokého hodnostáře, sídelní město; přepychové obydlí

Stylistika

jazykovědná a literárněvědná nauka o stylu

Plani-

první část slov mající význam rovina, rovinný, v rovině

Aptituda

schopnost dosáhnout jistého výkonu

Rekt-

první část složených slov mající význam konečník

Expresivita

různým způsobem vyjádřené citové zaujetí mluvčího

Vakuum

ideálně prázdný prostor, reálně prostor s tlakem nižším než atmosférickým; prázdnota

Akrece

růst anorganických těles přirůstáním nových částic na vnější straně

Grafémika

nauka o písemné stránce jazyka

Tradeunion [trejdjúnjn]

britská odborová organizace, odborové hnutí omezující se na ekonomické a sociální požadavky, tradeunionizmus

Šilink

1. měnová jednotka Rakouska (schilling), Somálska (shilin), Tanzanie (shilingo); 2. trest veřejného mrskání

Hoby

koníček, záliba

Neurodermitida

zánětlivé onemocnění kůže spojené s tvorbou ohraničených ložisek z pupínků a úporným svěděním

Tyndalisace

přerušované zahřívání tekutin s cílem zničit spory mikroorganizmů

Reorganisace

změna organizace, struktury, systému

Solarisace

1. ozáření slunečními paprsky; 2. úbytek zčernání fotografické citlivé vrstvy s růstem expozice při značném přeexponování

Positiv

základní stupeň při stupňování přídavných jmen a příslovcí; nepřenosné malé varhany; fotografický obraz vzniklý vyvoláním negativu

Skating [skejtyng]

jízda na kolečkových bruslích

Konzum

1. spotřeba věcí potřebných k živobytí, konzumace; 2. obchod se smíšeným zbožím; spotřební družstvo i jeho prodejna

Nastie

růstové pohyby rostlin způsobené kvantitativní změnou vnějších činitelů (teplo, světlo) působících ze všech stran

Minstrel

středověký hudebník a zpěvák ve službách trubadúra

Silikóza

nemoc vznikající zaprášením plic křemenným prachem

Deponovat

uložit, ukládat, dávat do úschovny

Kázule

součást liturgického oděvu, mešní roucho kněží, ornát

Aktivovat

uvádět v činnost; povzbuzovat

Gramofon

zařízení pro reprodukci mechanického záznamu zvuku z gramofonových desek

Superliga

nejvyšší soutěž pořádaná národními sportovními svazy, zpravidla s mezinárodní účastí

Troyská unce

hmotnostní jednotka pro drahé kovy a drahokamy

Flutter [flatr]

1. druh chvění křídel letadla za letu, třepetání; 2. patologické kmitání srdečních předsíní

Parátní

připravený, pohotový, okamžitě použitelný

Proteosyntéza

biosyntéza bílkovin

Tóga

starořímský dlouhý mužský šat; dlouhý svrchní šat

Kosmoráma

diaskopické znázornění krajin, měst, vesmíru

Ensemble

ansámbl

Tarif

sazba, taxa, cena

Shorts

šortky

Adventizmus

křesťanské hnutí hlásající víru v nový příchod Ježíše Krista na svět

Drugstore [dragstór]

drogerie, lékárna s bufetem

Patience [pasijáns]

karetní hra pro jednu osobu

Dysortografie [dyzortografie]

vývojová porucha spojená s neschopností naučit se správně pravopis, grafastenie

Adverbium

příslovce

Allegro

rychle, živě; skladba v tomto tempu

Opulentní

oplývající nadbytkem, bohatý

Paradentóza

vleklý zánět tkání v okolí zubů

Rigorosnost

přísnost, strnulost; neúprosnost

Pyrósis

pálení žáhy

Akvisice

získání, nábor, přírůstek

Schizogonie

nepohlavní rozmnožování rozpadem jádra mateřské buňky na množství jader dceřiných

Dispersní

1. rozptylující, rozkládající; 2. obsahující rozptýlené částice

Arteritida

zánět tepny

Skin

skinhead

Astroarcheologie

obor zkoumající archeologickými metodami astronomická zařízení vybudovaná starými kulturami

Imunokompetence

schopnost buňky odpovědět na antigenní podnět

Magnézium

hořčík

Želé

rosol

Magický

kouzelný, kouzelnický, čarodějnický, nadpřirozený

Bazický

zásaditý

Lucidita

jasnost vědomí

Dumper [dampr]

speciální vyklápěcí vozidlo

Experiment

pokus; metoda výzkumu nebo vědeckého ověření

Anilin

aromatický amin, bezbarvá olejovitá jedovatá kapalina

Sesilní

přisedlý

Dekagram

deset gramů, deko

Kalkulačka

počítačka, počítací stroj, kapesní počítačka, kalkulátor

Realisovat

uskutečnit, uvést ve skutečnost; prodat, zpeněžit

Monoftong

samohláska

Girllove [grláv]

náklonnost či reaktivita (zpravidla s erotickým rozměrem) vůči nedospělým dívkám či děvčatům, synonymum pedofilie zaměřené na dívky. Nejde však o sexuologický termín, ale o termín značně rozšířený v 90. letech 20. století jako kulturně-sociální označení,

Tiebreak

zkrácená, zrychlená část sportovních síťových her, např. v tenisu, volejbale

Kiks

triviální chyba při poměrně kvalitním výkonu, selhání

Patogen

živý původce nemoci (bakterie, vir, hniloba), choroboplodný zárodek

Herbicid

chemický prostředek na hubení plevele

Aureola

svatozář, zlatozář, gloriola, aura; met. barevný nebo bílý prstenec na obloze kolem kosmického tělesa

Japonerie

výtvarné dílo japonského původu; exotická móda napodobení japonských motivů a uměleckých podnětů

Glizér

kluzák, jednoduchý lehký bezmotorový letoun k výcviku plachtařů nebo pro vlečení nákladu za motorovým letounem; loď s vlastním pohonem klouzající při vyšších rychlostech po hladině

Probošt

představený kapituly; titul faráře historicky významného kostela

Dorsální

hřbetní, zadní, patřící zádům, obrácený k zádům, ležící u zad

Panoramatický

mající ráz panoramatu, umožňující široký rozhled

Neurodermatitida

zánětlivé onemocnění kůže spojené s tvorbou ohraničených ložisek z pupínků a úporným svěděním

Patofyziologie

nauka o chorobných pochodech a změnách funkcí organizmu v průběhu nemoci

Subsatelit

menší umělá družice Země oddělená od mateřské družice až na oběžné dráze

Plejáda

větší skupina osob, věcí

Benediktin

benediktýn člen mnišského řádu svatého Benedikta

Migréna

záchvatovitá bolest zpravidla jedné poloviny hlavy, často provázená nevolností, zvracením a světloplachostí

Hic

horko, parno

Symbióza

vzájemně výhodné soužití, plodná spolupráce

Akawi

druh sýra v slaném nálevu

Mixér

1. elektrický kuchyňský stroj; 2. míchač nápojů, barman; 3. zvukový technik

Komedo

uher, zánět mazových žláz

Austroslavizmus

politická koncepce zviditelnění, existence a zabezpečení slovanských národů v habsburské monarchii

Tögrök

měnová jednotka Mongolska

Marginálie

poznámka na okraji listu nebo na vnějším okraji stránky

Pyrometalurgie

výroba kovů při vyšších teplotách

Termovise

televizní systém založený na infračerveném záření; užití např. v lékařské diagnostice, při měření teplot v chemickém průmyslu

Wasabi

rostlina, která je členem Cruciferae nebo hořčicové rodiny - známá též jako japonský křen; kořeněná pasta

Kolokvium

rozmluva, rozhovor; shromáždění odborníků, vědecká rozprava

Túje

štíhlý jehličnatý strom často vysazovaný v parcích, zerav

Externí

vnější, zevní, působící zvenku

Hypostatis

umístění pod (řečtina); zaklad; podstata; zaruka

Plus

výhoda, klad, přednost; znaménko sčítání

Antiflogistikum

lék k tlumení zánětu

Veterinární

zvěrolékařský

Objektivisace

snaha dokázat obecnou platnost, oprostit od osobních názorů, objektivace

Repudiace

jednostranné odmítnutí platnosti státních dluhů

Romaneskní

mající prvky romantické napínavosti, sklon k fantastičnosti

Radiant

bod na obloze, z něhož zdánlivě vylétají meteory

Konjunkturalista

prospěchář, vypočítavec těžící z okolností

Fouré

plněný kandyl

Preciosita

1. dokonalost, zvl. v uměleckém slohu; 2. přepjatá, strojená dokonalost v projevech, chování, precióznost, afektovanost

Novodur

neměkčený, tvrdý, málo plastický polyvinylchlorid tuzemské výroby

Safír

drahokam, modrá odrůda korundu

Solideo

kulatá čepička vyšších katolických hodnostářů

Frak

pánské slavnostní oblečení skládající se z kabátu se šosy s pravoúhle, k pasu zastřiženými přednicemi, z kalhot bez záložek, bílé vesty, bílé vázanky a cylindru; jen tento kabát

Ambrosie

pokrm řeckých bohů dávající nesmrtelnost a věčné mládí

Infarkt

ohraničené odumření tkáně po zamezení přívodu krve z uzavřené tepny (i. myokardu, plic, placenty, ledviny)

Makroevoluce

jevově zřetelné, významné projevy evolučního vývoje

Frivolita

nestoudnost, necudnost, lehkovážnost

Kazematy

podzemní chodby pevnosti, obv. skladiště nebo vězení

Patronymie

obyčej odvozovat jméno od jména otce

Duodeno-

první část složených slov mající význam dvanáctník, dvanáctníkový

Ytterbium

stříbrobílý kovový prvek ze skupiny vzácných zemin

Plankonkávní

ploskodutý

Transplantát

přenášená tkáň, orgán nebo jejích umělá náhražka

Flegmonozní apendicitis

Obyčejný zánět "slepého střeva", přesněji jeho výběžku-apendixu. Horší varianta je pak gangrenózní apendicitis, která ohrožuje pacienta na životě. Neléčená flegmonózní apendicitida může přejít v gangrenózní!

Seizmika

část geofyziky zabývající se studiem zemětřesení a seizmických vln, seizmologie

Transliterace

přepis každé litery jedné grafické soustavy literou jiné grafické soustavy

Deflexe

odchylka nebo úchylka ze směru nebo polohy; opak obvyklé polohy

Pendl

hráč, který může startovat za dvě družstva

Homotetie

stejnolehlost, stejnolehlé zobrazení

Technokracie

vláda techniků a manažerů

Byznysmen

úspěšný obchodník

Bizarní

zvláštní, neobvyklý; podivný, výstřední

Brajgl

nepořádek, výtržnost, zmatek

Mineralogie

nauka o minerálech

Thein [tein]

alkaloid obsažený v semenech mnoha tropických a subtropických rostlin, např. v čajovníku

Rhibotlavin

vitamin B-2

Radiála

komunikace směřující od středu města k jeho okraji

Thermo-

první část složených slov s významem teplo, teplý

Grafický

psaný, písemný; vyjádřený obrázkem, grafem, tiskem; týkající se umělecké kresby nebo reprodukce

Devastace

ničení, zpustošení

Tradicionál

džezový orchestr hrající neworleánský styl džezu z počátku 20. století; skladba v tomto stylu

Žerzej

pletená vlněná nebo hedvábná tkanina

Nornikotin

vedlejší zplodina nikotinu

P.chr.n.

post christum (natum)

Kubický

krychlový; prostorový, hlavně objemový; třetího stupně

Provokativní

vyzývavý; nápadný

Ukijoe

japonský barevný dřevořez s žánrovou tematikou

Verdura

druh tapiserie s rostlinnými motivy

Scampi [skampi]

druh malých mořských korýšů

Fragilita

křehkost, lomivost

Kormus

tělo rostliny skládající se z kořene, stonku a listů; trs, shluk rostlin nebo živočichů, obvykle trvale k sobě přirostlých

Myrhovník

subtropický keř pěstovaný pro myrhu

Élan vital

životní energie, vzmach

Dualismus

dvojitost, podvojnost, dualita

Rentgenka

elektronka, jejíž anoda je zdrojem rentgenového záření

Purpura

1. mnohočetné tečkovité krvácení do kůže, sliznic i vnitřních orgánů; 2. směs kadidla. a vonných dřev, která po zapálení voní

Tabakismus

kuřáctví, závislost na nikotinu

Historie

1. dějepis; 2. dějiny, minulost; 3. historka, příběh

Dump [damp]

výpis z paměti počítače

Euroskeptik

kdo nevěří ve sjednocení a funkčnost sjednocené Evropy

Urbanizace

soustřeďování hospodářského i kulturního života do velkých měst na úkor venkova

Rupie

měnová jednotka Indie, Indonésie, Pákistánu

Prizma

hranol, obvykle skleněný, rozkládající dopadající světlo; podmínky určující způsob pohledu, hledisko

Sultanát

území spravované sultánem

Symbolika

používání znamení k označení nebo sdělení, symbolistika, symbolizování

Pianino

klavír se svislými strunami

Hieroglyf

1. značka obrázkového staroegyptského písma; 2. nečitelné písmo

Fibrila

1. a) vlákno tvořené obv. bílkovinou vyskytující se např. ve svalech nebo nervových buňkách; b) strukturní jednotka celulózy u rostlin, tvořená svazky makrofibril; 2. útvar tvaru vlákna, krystalit z lineárních makromolekul

Alweg

sedlová jednokolejnicová rychlodráha pohybující se po nadzemní pevné konstrukci

Instruktáž

krátkodobé školení; předvedení instrukce

Prolaps

výhřez

Fašizmus

nacionálně šovinistické a rasistické hnutí spojené s totalitní formou vlády

Camorra [kamora]

tajné měšťanské teroristické hnutí v Neapoli v 16.-19.st.; dnes neapolská varianta mafie

Konfidence

1. důvěra, důvěrnost; důvěrné sdělení; 2. Udání

Vitamin

látka v nepatrných dávkách nutná pro funkci živého organizmu, kterou si organizmy nedovedou samy připravit

Interface [interfejs]

rozhraní, propojení, styk; komunikační přechod,mezistyk; převodník (mezi dvěma číslicovými systémy)

Kávo-

první část složených slov mající význam káva, kávový

Plusquamperfektum

minulý čas vyjadřující minulý děj předcházející jinému minulému ději, předminulý čas

Prefekt

představený nějaké instituce

Tse-tse [cece]

bodalky přenášející trypanozomózu

Seňor

pán, muž

COCOM

koordinační výbor pro kontrolu vývozu zboží strategického významu

Korporátní komunikace

komunikace mezi členy jedné korporace

Torako-

první část složených slov mající význam hrudník, hrudníkový, hruď, hrudní

Indiskrece

nezachování mlčenlivosti, netaktnost, vtíravost

Motivovat

zaujmout pro něco, probudit zájem

Dekompositor

organizmus rozkládající v ekosystému organickou hmotu na jednodušší látky, reducent, destruent

Pančovat

ředit vodou; kazit

Depolymerace

rozklad chemicky složité látky na jednoduché složky

Merkantilní

ekon. obchodní, kupecký

Pacifista

stoupenec pacifizmu

Keratitida

zánět oční rohovky

Dub [dab]

samostatně se vyvíjející směr rege

Kavita

dutina, vyhloubenina

Desenzibilace

snížení, ztráta citlivosti, znecitlivění

Fytopatologie

nauka zabývající se studiem chorob rostlin, rostlinná patologie

Endokarditida

zánět endokardu (viz endokard)

Zipovat

zhušťovat; převádět data do zhuštěného tvaru

Martyrologium

seznam mučedníků; seznam svátků jednotlivých mučedníků v pořadí církevního roku

Teriofauna

soubor zvířeny savců určitého území

Iniciála

počáteční písmeno textu

Sudžuch

orientální cukrovinka

Pedál

šlapadlo, nožní páka

Trable

nesnáze, potíže, obtíže

Amabile

líbezně, něžně

Playmate [plejmejt]

krásná dívka, obv. vítězka soutěže krásy

Kvadruparéza

částečné ochrnutí všech čtyř končetin

Biedermeier [bídrmajer]

umělecký měšťanský styl 2. čtvrtiny 19. století

Mangrove

tropický porost bahnomilných rostlin na pobřeží

Varicela

plané neštovice

Business [byznys]

obchod, obchodování; povinnost, úkol, starost

Moslim

vyznavač islámu, mohamedán, musulman

Kardinální

hlavní, podstatný, rozhodující

Eo-

první část složených slov mající význam světlo, život, jitřenka

Hysterese

1. závislost stavu na stavech předchozích; 2. zhušťování plazmatu ve stárnoucích buňkách; 3. opožděná retrakce krevního koláče

Autosalon

mezinárodní výstava automobilů; výstavní síň automobilů

Kanasta

druh karetní hry

Tera

japonský buddhistický chrám, stavěný obv. na pahorcích či vyvýšeninách

Autochton

objekt pocházející z místa svého výskytu, nálezu,existence

Kolumbárium

hřbitovní stavba pro ukládání pohřebních uren

Iracionalita

nerozumnost, nepochopitelnost rozumem, logikou

Sémaziologie

nauka o významu slov

Hypnopedie

výuka probíhající ve stavu hypnotického spánku

Vazari

v džudu poloviční bod iponu

Despocie

ničím neomezená vláda

Münstr [minstr]

velký chrám, dóm, katedrála

Mesoblastos

střední zárodečný list, mezoderm

Decima

desátý stupeň diatonické stupnice; desetiveršová sloka provensálského původu

Brožura

knihařsky jednoduše zpracovaná publikace menšího rozsahu

Konkrektace

pokračující fáze sbližování s osobou erotického zájmu v intimním prostředí

Monolog

ucelená promluva jediného mluvčího; samomluva

Átman

staroindické pojetí duše tíhnoucí ke spojení s brahmou

Negativ

fotografický, filmový, televizní obraz v doplňkových tónech

Oviviparie

vejcoživorodost, ovoviviparie

Renovace

obnova; oprava

Pektosa

pektinová látka nacházející se v dužnatém ovoci, způsobující rosolnatění

Prosektura

místnost, kde se provádějí patologicko-anatomické pitvy

Konjektura

dohad, předpoklad; pravděpodobná oprava, doplnění porušeného textu

Aristokracie

vláda nejlepších;1. šlechta, vládnoucí třída; 2. privilegovaná vrstva nebo třída společnosti

Rubato

hud. v nepravidelném, uvolněném tempu

Organista

varhaník

Iatrogenní

vyvolané lékařem, jeho neuváženým jednáním, špatným vyšetřením, chybným léčením

Undina

1. vodní víla, rusalka; 2. nádobka na vyplachování oka

Medikamentosní

vyvolaný, způsobený léky; prováděný pomocí léků

Eskadra

oddíl lodí nebo letadel

Šampion

mistr, vítěz

Kvantování

přístupnost pouze některých hodnot fyzikálních veličin, nespojitost některých fyzikálních veličin

Misurato [mizuráto]

hud. v taktu

Krize

1. vyvrcholení, rozhodná chvíle, obrat ve vývoji, nebezpečný stav vývoje; 2. těžká, svízelná situace, potíž, zmatek

Baroko

umělecký sloh 17. a 18. století

Reverzní osmóza

Je třeba odlišit pojmy osmosa a reversní osmosa: Osmosa je pronikání molekul rozpouštědla (př. vody) přes semipermeabilní (polopropustnou) membránu z místa o nižší koncentraci do místa o vyšší koncentraci ("ředění"). Reversní osmosa je opakem. Jde o průch

Halt

inu, zkrátka a dobře

Sifon

sodovka; nádoba na sodovku; speleologie zúžené místo v podzemní krasové chodbě protékané trvale nebo jen občasně vodou; zápachová uzávěrka; násoska

Simax

varné sklo

Ramazán

v islámském kalendáři devátý měsíc, období postu

Raketa

1. sportovní náčiní s pružným výpletem sloužící k odrážení míčku; 2. létací zařízení poháněné reaktivním motorem; střela poháněná raketovým motorem

Chabrus

1. neformální obchodní dohoda; 2. tělesně špatný, nemocný člověk

Papaya [papaja]

strom připomínající palmu, pěstovaný v tropech pro dužnaté jedlé bobule

Meliorismus

názor o možnosti postupného vylepšování, reformizmus

Bonsaj

strom nebo keř pěstovaný tak, že je výrazně menší než v přírodě

Detegovat

detektovat

Perfekce

dokonalost; zakončení, provedení, závěr

Gemoglyptika

rytí kamenů, drahokamů; umění kamenořezu

Klausura

uzavření, odloučení; 1. místo volné nepřístupné (např. v klášteře); odloučení od světa, obv. povinné uzavření v klášteře; 2. vodní nádrž na splavování dřeva, klauza

Dendrologie

nauka o dřevinách

Teratogenese

vznik a vývoj vrozené vady

Ante mortem

krátce před smrtí

Boson

kvantově nerozlišitelná částice s celočíselným spinem

Vermicelli [vermičeli]

tenké italské nudle

Dural

lehká, tvrdá a pevná slitina hliníku a mědi s příměsí hořčíku a manganu

Remitence

1. poukázaný peněžní obnos, úhrada, zásilka; 2. vzdorovitost, odpor

Psychologie

obor zabývající se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy

Rebelie

vzpoura proti vrchnosti; vzbouření, revolta

Protekcionismus-

ochranářství

Feno-

první část složených slov mající význam zřetelný, viditelný, vystupující do popředí; zřejmý, něčemu vlastní

Kaki

tropický ovocný strom i jeho plod velikosti pomeranče žluté, červené nebo oranžové barvy, tomel, churma

Atika

zdobená nízká zeď nad hlavní římsou budovy

Anulovat

zrušit, prohlásit za neplatné

Kartuš

ozdobné orámování znaku, hesla, nápisu; takto orámovaná deska (obv. oválná)

Store [stór]

obchod, prodejna

Skalára

akvarijní ryba

Farizeus

1. stoupenec starožidovské náboženské sekty; 2. licoměrník, pokrytec, člověk dvojí tváře

Placebo

přípravek neobsahující účinnou látku, jehož léčebný efekt je vyvolaný přesvědčením pacienta, že je léčen

Isomery

sloučeniny se stejným atomárním složením, ale rozdílnou chemickou strukturou a tím i různými fyzikálními a chemickými vlastnostmi

Geronto-

první část složených slov mající význam stařec, stařecký, stárnutí

Formulář

tiskopis, blanket; listina

Determinizmus

názor o nutné příčinné podmíněnosti všech událostí, všeobecné zákonitosti příčiny a následku

Kirne

nádoba na výrobu margarínové emulze

Koagulum

koloidní sraženina; krevní sraženina

Morbilli

spalničky

Antihalační

odstraňující nežádoucí halaci

Inventor

vynálezce

Patafyzika

umělecké hnutí bojující proti lidské hlouposti satirou, ironií, výsměchem

Arest

vězení

Handrkovat se

dohadovat se, smlouvat, přít se

Em.

emeritní

Propolis

včelí tmel s voskem s baktericidními vlastnostmi, sloužící na tvorbu plástů

Džabal

hora, pohoří, krajina v arabském světě

Kardi-

první část složených slov mající význam srdce, srdeční

Mauricius

poštovní známky vydané 1848 na ostrově Mauritiu (v hodnotách 1 a 2 pence) a patřící k filatelistickým raritám

Pneumonitida

zánět vmezeřené plicní tkáně

Ens

bytí, bytost, podstata, jsoucno

Fungicidní

ničící parazitní houby a plísně (chemicky), viz fungicid

Komodore

vyšší námořní nebo letecká hodnost

Dendrometrie

nauka o zjišťování hmoty, věku a přírůstku stromů vzhledem k využití dřevní hmoty

Herodesovský

připomínající krutostí Herodesa, krutý

Partner

společník, kolega, spoluhráč, tanečník; druh, manžel

Jazzmen [džezmen]

džezový hráč, muzikant

Endoskopie

vyšetřovací metoda tělních dutin a dutých orgánů

Tauromachie

býčí zápas

Remuláda

druh pikantní majonézové omáčky

Volární

dlaňový

Sémantický

významový

Mafián

člen mafie, mafioso

Potenciometr

dělič napětí

Progredience

pokračování, postup, postupné šíření

Árijský

indoevropský; z vyšší rasy, nesemitský

Fitinka

spojovací součástka, obv. se závitem

Bechtěrev

chronické onemocnění meziobratlových kloubů a vazů páteře, Bechtěrevova nemoc

Piko-

první část složených slov mající význam malý, nepatrný; předpona ve významu biliontina, násobku 10 na -12

Saltato

skákavým smykem smyčce

Humanizace

polidštění, zlidštění, zušlechťování lidské povahy

Entoderm

vnitřní zárodečný list u časné fáze lidského zárodku - entoblast s ukončenou histogenezí

Apoteóza

1. přijetí mezi bohy; 2. oslava hrdiny; 3. nadšená oslava

Spermicidní

ničící spermie

Cross [kros]

terénní nebo přespolní běh

Distorze

zkroucení; zkreslení vadou čočky; podvrtnutí, vyvrtnutí

Poetika

nauka o výstavě slovesného díla; souhrn uměleckých prostředků typických pro jednoho autora, skupinu autorů nebo pro umělecký směr

Vertisoly

druh půdy v oblastech s periodickým prosycháním půdy

Monseigneur [monseňér]

francouzský titul knížat, kardinálů a prelátů, titul dauphina

Vaso-

první část složených slov mající význam céva, cévní

Guvernantka

domácí vychovatelka nebo učitelka

Ranch [ranč]

dobytkářská farma

Nutriet

obarvená kožešina z jehňat

Exoterický

určený pro veřejnost

Aušus

zmetek, vadný výrobek, nehodnotná věc, bezcennost

Chromatičnost

barevná jakost světla

Back [bek]

ve sportovních hrách obránce

Imigrace

přistěhovalectví, přistěhování; dovoz kapitálu

Deifikace

zbožnění, zbožštění

Atonie

ztráta svalového napětí, ochablost

Hypobulie

porucha schopnosti jednat cílevědomě a uvědoměle, nedostatek pevné vůle

Aridisace

procesy vysoušení v aridních oblastech

Sapfický

1. vztahující se k typické formě a metru starořecké lyriky; 2. lesbický

Darwinizmus

vývojová teorie organizmů založená na přirozeném výběru, přežití nejlépe přizpůsobených

Fraška

1. komediální žánr s drsnější komikou; 2. nesmyslné jednání nebo dění, komický výjev

Syngamie

splynutí pohlavních rozmnožovacích buněk

Break [brejk]

sport. rychlý protiútok s následným přečíslením bránícího soupeře

Balanc

rovnováha, vyrovnanost

Endotermický

pohlcující teplo; doprovázený pohlcováním tepla

Jyxo

český fulltextový vyhledávač

Skordatura

jiné ladění strun, než bývá obvyklé

Biocenosa

ekologicky vyvážené společenství organizmů obývající určitý prostor, cenóza

Solomit

izolační a výplňkový materiál ze slámy

Municipalismus-

tendence převádět pravomoci na nižší samosprávné orgány

Interdisciplinární

mezioborový

Nalezeno 20,222 výsledků.