Ante omnia

Význam: především

Další latinský slovník

Servator

Spasitel (Kristus)

Liber

svobodný, volný

Huiuscemodi

takový ; tento, ten

Insisto

postavit se

Dux

vévoda

Existentia

existence, bytí