Ad minus

Význam: přinejmenším

Další latinský slovník

Fiducia

důvěra

Articulus

ohbí, kloub

Fortunatus

bohatý, zámožný, blažený

Subtraho

odnímat, brát

Contumacia

vzdor, vzdorovitost, zarputilost, nepoddajnost

Existentia

existence, bytí