Abreografie

Význam: rentgenologické snímkování ze štítu (hrudníku)

Další cizí slova

Court [kórt]

1. sportovní hřiště, dvorec; 2. popruh

Barokizace

dodávání barokního rázu,napodobování baroka

Dialektismus

nářeční prvek použitý ve spisovném jazyce

Morfogenní

tvarující, ovlivňující změny nebo vývoj tvaru

Endorsace

Povolení od dopravce předat přepravní dokument (letenka nebo letový kupón) jinému dopravci.

Anabolizmus

vytváření nových látek a struktur v organizmu