Absint

Význam: hořký silný likér (ve většině zemí zakázaný)

Další cizí slova

Kilim

hrubě tkaný perský koberec (gobelínovou technikou)

Endemizmus

omezení původu a výskytu rostlin a živočichů na určité území

Mikroseizmika

část seizmiky zabývající se studiem zemětřesení pomocí přístrojů

Ortorula

krystalická břidlice, rula vzniklá přeměnou vyvřelé horniny

Pleistocenní

vztahující se k pleistocénu, diluviální

Stoicizmus

názor zdůrazňující sebeovládání, vyrovnanost; vnitřní vyrovnanost, duševní klid