Ad populum

Význam: k lidu; demagogie, odvolávání se na předsudky, na egoizmus

Další cizí slova

Materializace

zhmotnění, ztělesnění; uskutečnění záměru

Triak

polovodičový spínací prvek používaný k regulaci elektrického výkonu

Autorisovaný

povolený, schválený, oprávněný

Prezidium

ústředí úřadu, orgánu, organizace; budova nebo místnosti tohoto úřadu

Introdukce

úvod, vstup

Homo oeconomicus [homó ekonomikus]

člověk jako bytost hospodařící