Adventismus

Význam: křesťanské hnutí hlásající víru v nový příchod Ježíše Krista na svět

Další cizí slova

Autopilot

zařízení řídící letadlo automaticky podle zadaných pokynů

Rebab

smyčcový strunný hudební nástroj persko-arabského původu

Anatomie

rozdělování, členění; nauka o tvaru a stavbě organizmu

Privilegovaný

zvýhodněný

En bloc [án blok]

vcelku, hromadně, najednou

Omni-

první část složených slov mající význam vše