Afinita

Význam: 1. příbuznost, vzájemný vztah, blízkost; 2. schopnost chemických látek slučovat se s jinou látkou nebo částicí

Další cizí slova

Frang

frank

Existencialimus

názor zdůrazňující jedinečné, bytostné prožitky lidské existence

Exheredace

vydědění

Démos

ve starověkém Řecku lid, obyvatelstvo určitého území nebo správní jednotka, obec

Relativum

zájmeno vztažné

Profét

ze slove prophet; prorok, ten, kdo prorokuje; věštec