Agroekologie

Význam: nauka o vzájemných vztazích mezi zemědělskými rostlinami a jejich vnějším prostředím

Další cizí slova

Pontifex

starořímský velekněz; označení papeže

Stoicismus

názor zdůrazňující sebeovládání, vyrovnanost; vnitřní vyrovnanost, duševní klid

Dalmetika

roucho pro jáhny

Dividenda

důchod akcionáře plynoucí z vlastnictví akcie; podíl z rozděleného zisku

Tausování

taušírování

Gulag

pracovní trestanecký tábor za stalinizmu v SSSR; symbol stalinské hrůzovlády