Aide-memoire [éd memoár]

Význam: stručný záznam jednání v diplomatickém styku;zápisník

Další cizí slova

Fest

druhá část složených slov mající význam slavnost, svátek, setkání

Glykosid

organická sloučenina skládající se z cukerné a necukerné složky (aglykonu), tvoří důležité obsahové látky rostlin, jež se často využívají ve farmakologii

Demi-

první část složených slov mající význam půl, poloviční, polo-

Autogenní

1. samočinný; 2. působící na sebe sama; 3. související s autogenem

Tapiserie

tkaný nástěnný koberec

Magnetizace

veličina vyjadřující magnetický stav látky