Akreditace

Význam: pověření, zplnomocnění; potvrzení, schválení

Další cizí slova

Migrace

přemisťování, stěhování, přecházení, změna místa pobytu

Osmóza

prolínání, difúze molekul rozpouštědla ze zředěnějšího roztoku nebo čistého rozpouštědla do roztoku koncentrovanějšího přes polopropustnou membránu

Telekinese

ovlivňování pohybu neživých předmětů silou vůle, psychokineze

Ilusionismus

podléhání iluzím; názor, že svět je pouhé zdání; opticky přesvědčivé zobrazení věcí nebo dějů na ploše obrazu, fresky, reliéfu

Plasma

1. silně ionizovaný plyn, čtvrté skupenství hmoty; 2. krevní p. tekutina obsahující krevní bílkoviny

Civilista

nevoják, civil