Akronym

Význam: zkratkové slovo,složené z počátečních hlásek nebo slabik více slov

Další cizí slova

Debilita

lehký stupeň slabomyslnosti

Antonymie

jev, kdy slova mají opačný, protikladný význam

Helm

v heraldice stylizovaná přilba umístěná ve znaku nad štítem

Kvalt

spěch; rychlost

Advokacie

instituce poskytující právní pomoc, provádějící právní zastoupení;obhajoba, zastávání se, prosazování něčeho

Pulard [pulár]

vykrmené kuře