Hemato-

Význam: první část složených slov mající význam krev, krevní

Další cizí slova

Invase

hromadný násilný vpád, vniknutí

Spektrografie

obor fyziky zabývající se vznikem, vlastnostmi, měřením a zaznamenáváním spekter

Notář

právník pověřený státem k určitým právním úkonům

Suficit

přebytek finančních zdrojů státního rozpočtu

Tundra

bezlesé území v polárním pásmu severní polokoule, s nízkou vegetací, trvale zmrzlou půdou a močály

Volné radikály

volné radikály – nestabilní reaktivní sloučeniny s nepárovým elektronem, jejichž prekurzorem jsou peroxidy a hydroperoxidy, účastníci oxidačně-redukčních reakcí, azosloučeniny apod. Vznikají mj. účinkem tepla, světla, UV nebo ionizujícího záření. Hrají kl