In contumatiam [in kontumáciam]

Význam: v nepřítomnosti, kontumačně

Další cizí slova

Sekularisace

zesvětštění, laicizace, omezování církevního vlivu; vyvlastnění církevního majetku

Alkan

nasycený uhlovodík, parafín

Mobilismus

geotektonická hypotéza, předpoklad horizontálního pohybu pevnin po spodních vrstvách zemské kůry

Metrologie

obor zabývající se měřením

Multilaterární

mnohostranný, s účastí více subjektů