Intaglio [intaljo]

Význam: ryté nebo řezané vyobrazení do nerostu nebo skla

Další cizí slova

Polarita

protilehlost, protikladnost, různost v protilehlých koncích; dvojpólovost

Rhabdomyolýza

rozpad kosterních svalů

Hematurie

příměs krve v moči

Ignoratio elenchi [ignoráció elenchí]

neznalost dokazovaného; když je dokazováno něco jiného, než má být

Panslavismus

hnutí usilující o sjednocení slovanských národů

Histon

bázická bílkovina vázaná v chromatinu eukaryot na DNA (viz eukaryo)