Móda

Význam: dočasné vnější sjednocení vkusu

Další cizí slova

Geocentrizmus

názor na existenci nehybné Země, která je středem vesmíru

Izotyple

existence látek, které vytvářejí krystaly stejného typu, ale nemohou vytvářet směsné krystaly

Migmatit

hornina vzniklá z magmatu a metamorfovaných hornin

Relevance

závažnost, důležitost; právní platnost termínu

Genderové hledisko

hledisko pohlaví, např. vyrovnaných příležitostí mezi pohlavími apod. (na FFUK existuje katedra genderových studií, která se tímto zabývá)

Ebonit

elektricky nevodivá černá tuhá hmota z přírodního nebo syntetického kaučuku