Neorealizmus

Význam: umělecké směry počátku 20. století

Další cizí slova

Mikrofiš

fotomechanicky zmenšená kopie původního dokumentu

Parafování

označování podpisovou značkou (zkráceným podpisem)

Cytogenetika

obor zabývající se genetickými jevy na buněčné a jaderné úrovni

Mikroseizmika

část seizmiky zabývající se studiem zemětřesení pomocí přístrojů

Syntaxe

skladba; nauka o vzájemných vztazích skladebných prvků jazyka; pravidla pro vytváření přípustné kombinace symbolů

Income [inkam]

příjem, důchod