Panchromozie

Význam: citlivost fotografického materiálu na všechny barvy

Další cizí slova

Ad usum [ad úzum]

pro potřebu někoho;něco záměrně upravené

Hédonismus

pojetí slasti jako nejvyšší hodnoty, dobra

Trematod

bezobratlý živočich kmene ploštěnců cizopasící v játrech, trávicím traktu a cévách obratlovců, motolice

Observance

zvykem zachovávaná pravidla; zachovávání obvyklých řeholních zvyklostí

Neoplasticizmus

malířský směr, nejčistší varianta konstruktivizmu

Alhidáda

část měřického přístroje s odečítacím a zaměřovacím zařízením, otočná kolem svislé osy