Pelotáž

Význam: horší klubková vlna

Další cizí slova

Bizet

oděv opata řeholníků

Civilistika

věda občanského práva

Perkolace

protiproudová extrakce

Kombinatorika

obor zabývající se zejm. konečnými množinami a jejich strukturami

Syntax

skladba; nauka o vzájemných vztazích skladebných prvků jazyka; pravidla pro vytváření přípustné kombinace symbolů

Genus

rod; nadřazený, širší pojem