Synedrium

Význam: poradní shromáždění, státní rada, nejvyšší soud; židovská velerada

Další cizí slova

Dyspraxie

částečné snížení naučené schopnosti vykonávat složité úkony

Gymnastika

soubor tělesných cvičení s cílem všestranného rozvoje lidského těla

Diverzifikace

rozlišování, rozčlenění, rozrůzňování; rozšíření počtu, členění

Kontumace

1. zdravotnická opatření zabraňující šíření nakažlivých onemocnění; 2. zmeškání soudního jednání, nedostavení se k soudnímu jednání; 3. sankce za porušení soutěžních pravidel

Bi-

první část složených slov mající význam dvakrát

Albedo

odrazivost difuzně odrážející matné plochy