Vulkanický

Význam: sopečný

Další cizí slova

Patronymie

obyčej odvozovat jméno od jména otce

Entente [antánt]

vztah porozumění a shody v politických otázkách mezi státy

Vanad

těžký kovový stříbřitě lesklý prvek používaný k zušlechťování oceli

Anilin

aromatický amin, bezbarvá olejovitá jedovatá kapalina

Kolej

1. zařízení sloužící k ubytování, popř. i stravování studentů vysokých škol; vyšší škola s internátem (ve Velké Británii, USA); 2. jízdní cesta kolejových vozidel

Morfie

druhá část složených slov mající význam tvar, tvarový, tvárnost