Parma

Význam: Parma

Další latinský slovník

Ascensio Domini

Nanebevstoupení Páně

Ordinator

správce ; uspořadatel ; (biskupský) pověřenec (spravující světské záležitosti) ; rektor (kostela) ; světitel (osoba, která světí kněze či biskupa)

Elatio

pýcha ; zvedání, pozvedání

Iam cum

hned jak, jakmile, jakmile jen

Praeda

kořist

Eicio

vyhodit, vyhnat, vyloučit, vypudit