Devótní

Význam slova: Slovo "devótní" znamená příklonný nebo nakloněný k něčemu nebo někomu. Může vyjadřovat oddanost, zbožnost nebo zájem o něco. Toto slovo může také odkazovat na náboženský či spirituální směr, který je zaměřen na zbožnost a oddanost. Je to slovo, které vyjadřuje hluboký respekt a příklon k něčemu nebo někomu.

Synonyma: oddaný, příklonný, nakloněný, věrný, služebný, loajální, věrnostní, věrností prosazovaný, služebností povinný, laskavý

Hovorově: zbožný, nábožný, zbožnělý, pobožný, pokorný, zbožňující

Další synonyma

Koktat

Koktat je sloveso, které popisuje stav, kdy člověk má problém s plynulým mluvením a často se mu stává, že se zasekne a nemůže pokračovat v promluvě. Tento problém může být způsoben nervozitou, úzkostí nebo jinými psychickými či fyzickými příčinami. Koktat může být také používáno v přeneseném smyslu pro popis nesrozumitelného, nejasného mluvení nebo pro vyjadřování se zmateně. Koktat

Zištný

sebestředný, nedostatečně ohleduplný k potřebám ostatních; lakomý, nedostatečně ochotný dělit se s ostatními.

Zahnout

Učinit pohyb, kterým se změní směr nebo natočení, například při jízdě vozidla nebo při chůzi.

Umlknout

Umlknout znamená přestat mluvit nebo přestat vyjadřovat své názory, čímž dochází k utichnutí nebo ztichnutí. Toto slovo se používá zejména v případech, kdy někdo z násilím nebo na příkaz přestane mluvit, ale také může vyjadřovat dobrovolné rozhodnutí zmlknout a nepokračovat v konverzaci. Umlknout může také znamenat zastavit nebo ukončit nějakou činnost nebo aktivitu.

Rotovat

Rotovat znamená obracet nebo otočit. Jedná se o pohyb kolem osy, při kterém se objekt otáčí. Tento termín se často používá v souvislosti s technologiemi, jako jsou rotující stroje nebo rotující pohyby v matematice. V běžné řeči se může také používat pro popis otáčení předmětu nebo pohybu kolem nějakého bodu.

Křivolaký

Slovo \"křivolaký\" označuje zahnutý nebo křivoučký tvar, který se vyznačuje nepravidelností a neprůhledností. Tento termín se používá zejména pro popis předmětů, cest nebo linii, které mají nepřímý a nepravidelný tvar. V přeneseném smyslu může také označovat člověka s křivým nebo nepravidelným charakterem. V jazyce se jedná o poměrně časté slovo, které však vyžaduje určitou představivost a obrazotvornost pro pochopení jeho významu.