Efemérní

Význam slova: Krátkodobý, nestálý, přechodný. Slovo se používá pro popis něčeho, co trvá jen krátkou dobu, je náhlé a rychle mizí. Může se také vztahovat k něčemu, co je jen dočasně aktuální nebo populární.

Synonyma: chvilkový, dočasný, náhlý, okamžitý, krátkodobý, nenápadný, bleskový, nepatrný, mdlý, mizivý

Hovorově: prchavý, krátkodobý, věčně proměnlivý, chvilkový, pomíjivý, nestálý

Další synonyma

Projektil

Projektil je obecný pojem pro střelu nebo náboj, který je vystřelen z palné zbraně nebo vypuštěn z ruční zbraně. Může se jednat o kuličku, granát nebo jiný objekt, který je určen k zásahu cíle. Projektil může být také využíván v raketových nebo dělostřeleckých systémech. Je to v podstatě jakýkoliv objekt, který se pohybuje vysokou rychlostí směrem k cíli.

Národ

Národ je označení pro určitou skupinu lidí, kteří mají společné kulturní, jazykové a historické kořeny. Jedná se o národnostní skupinu, která se může lišit od ostatních skupin v rámci jedné země. Národ může být také chápán jako kolektivní identita, která spojuje jednotlivé členy této skupiny. Národ je tedy důležitým pojmem pro pochopení společenských vztahů a historie daného území. Národ je tedy velmi komplexní a mnohostranný a nelze jej jednoduše definovat jen jedním výrazem.

Kec

Prostě jen povídání, rozhovor nebo konverzace. Označuje neformální a uvolněnou komunikaci mezi lidmi, při které se mohou probírat různá témata. Slovo "kec" se často používá v přátelském duchu a může být spojeno s příjemnou atmosférou a zábavou. V některých případech může být použito i jako pejorativní termín pro prázdné a nezajímavé řeči.

Rambajs

Šiška nebo šipka, která se vyskytuje na stromech a obsahuje semena. Jedná se o malý, kulatý a špičatý objekt, který se používá jako symbol pro stromy a přírodu. V přeneseném slova smyslu může být také použito jako označení pro něco drobného nebo ostrého.

Opatrný

Opatrný je charakterizován jako člověk, který se chová bázlivě a nejistě. Je opatrný ve svých rozhodnutích a přemýšlí před každým krokem. Opatrný jedinec se snaží minimalizovat rizika a vyhýbá se nebezpečným situacím. Je to člověk, který má obavy a strach z možných negativních důsledků. Vždy se snaží být připravený na všechny případné situace.

Rozhodnout

Rozhodnout znamená učinit konečné rozhodnutí, stanovit něco jako platné nebo závazné. Jedná se o proces, kdy se jedinec nebo skupina lidí rozhodne o něčem a přijme rozhodnutí, které má následky. Může se jednat o usouzení, odhlasování nebo vyřešení nějaké situace.