Intervenovat

Význam slova: Popis slova: Vměšování se, zasahování do něčeho s cílem to dořídit nebo ovlivnit. Jedná se o aktivitu, kdy někdo zasahuje do něčeho, co se ho přímo netýká, ale má za cíl to nějak ovlivnit nebo napravit. Může se jednat o politické, ekonomické, sociální nebo jiné záležitosti. Intervenovat může být pozitivní nebo negativní činností, záleží na tom, jaký má daná osoba záměr a cíl svého zásahu.

Synonyma: zasáhnout, vměšovat se, dořídit, vstupovat, přistoupit, vniknout, vložit se, zasahovat, zasáhnout, vstoupit

Hovorově: zasahovat, vměšovat se, zapojit se, vtrhnout, zaskočit, zasáhnout

Další synonyma

Asynchronní

Asynchronní znamená, že procesy probíhají nezávisle na sobě, bez časového souhlasu nebo koordinace. Je to stav, kdy jednotlivé činnosti nejsou propojeny a mohou probíhat nezávisle na sobě. V kontextu se používá například v technologiích, kde se procesy neřídí přesně synchronizovaně, ale mohou být prováděny v různých časech a v různém pořadí. Asynchronní je tedy opakem synchronního, kdy jsou činnosti prováděny v přesně daném časovém sledu.

Koridor

Koridor je označení pro úzký prostor, který slouží jako průchod nebo spojení mezi dvěma místnostmi nebo budovami. Může být také použit pro označení úzkého pruhu půdy, například mezi dvěma poli. V kontextu třídy se slovo koridor může používat pro označení prostoru mezi řadami lavic nebo pro označení chodby, která vede ke třídě. Koridor je tedy prostor, který slouží jako průchod nebo spojení mezi různými místy.

Požitkářský

Požitkářský je přívlastek, kterým se označuje osoba nebo chování, které je prostopášné a rozmařilé. Tento termín může být použit pro popis jedince, který se věnuje především svým vlastním potěšením a požitkům, bez ohledu na morální hodnoty nebo následky svého jednání.

Drsnět

Brutálně a nekompromisně jednat, bez ohledu na důsledky.

Odhad

Odhad je určení nebo stanovení hodnoty, množství nebo vlastnosti něčeho na základě analýzy a soudů. Jedná se o předpoklad nebo prognózu, která je vytvořena na základě dostupných informací a znalostí. Slovo odhad se používá v různých oblastech, například v ekonomii, statistice, medicíně, ale i v běžném životě.

Poukázat

vyslovit, zmínit, naznačit, upozornit, poučit, připomenout, ukázat na něco důležitého nebo zajímavého.