Laskat

Význam slova: Vyjadřuje něžné a milé chování, které má za cíl potěšit, ukázat náklonnost a lásku k druhé osobě. Toto chování může být projevem obdivu, zájmu nebo touhy po blízkosti. Vztahuje se k fyzickému i emocionálnímu projevu lásky a péče o druhého.

Synonyma: :pochválit, oslavit, chválit, zahřívat, ctít, vyzdvihnout, uctívat, lichotit, vychvalovat, obdivovat

Hovorově: schmuclovat, mazlivě přepadávat, zamilovávat, dráždit, zahrabávat, něžně hladit

Další synonyma

Zaměření

Zaměření je soustředění nebo koncentrace na určitý cíl nebo úkol. Jedná se o proces zacílení na určitý směr nebo oblast, který umožňuje dosáhnout požadovaného výsledku. Zaměření může být fyzické, mentální nebo emocionální a může být aplikováno v různých oblastech, jako jsou například práce, vzdělávání nebo sport. Je důležité mít jasně definované zaměření, aby bylo možné dosáhnout úspěchu a splnit stanovené cíle.

Smradlavý

nečistý, odporný, zápachem příšerný, hnilobný, odpudivý.

Konec

Zánik, konečná fáze nebo poslední část něčeho. Slovo se používá pro označení konce určitého jevu, procesu nebo existence. V kontextu se může jednat o ukončení něčeho pozitivního či negativního, přírodního či lidského.

Nevyrovnanost

nevyrovnanost je stav, kdy není dosaženo rovnováhy nebo vyrovnanosti. Jedná se o stav, kdy je něco nesouměrné, nevyvážené nebo nestabilní. Tento termín se často používá v souvislosti s emocionálními nebo psychickými stavy, ale může se vztahovat i k fyzickým jevům, jako je například nerovnoměrné rozložení hmotnosti nebo nesymetrický tvar. V širším slova smyslu může být nevyrovnanost chápána jako nedostatek harmonie nebo rovnováhy v jakémkoli systému, procesu nebo vztahu.

Divadelní

Slovo "divadelní" označuje vztah k divadlu nebo související s divadlem. Může se jednat o divadelní hru, představení, divadelníků, divadelní scénu apod. V širším slova smyslu může zahrnovat i oblasti jako je herecké umění, divadelní technika nebo divadelní historie. Slovo "divadelní" může také označovat něco, co je přizpůsobeno nebo určeno pro divadelní účely, například divadelní kostým nebo divadelní prostor.

Frázovitý

Slovo, které se používá k popisu něčeho, co má charakter fráze, tedy výpovědi nebo výroku. Toto slovo může být také použito pro popis něčeho, co je příslovčitého charakteru, tedy vyjadřuje nějaký způsob či způsobnost. Dále může být použito pro popis něčeho, co má kázánkovitý charakter, tedy vyjadřuje nějakou morální či etickou zásadu.