Nevybíravost

Význam slova: Nepříjemná neohleduplnost a hrubost ve chování nebo výrocích.

Synonyma: neomalenost, drzost, hrubost, bezohlednost, neuctivost, nekorektnost, netaktnost, nezdvořilost, nepoctivost, neomalost

Hovorově: neohleduplnost, nedostatek výběru, bezvýběrnost, nekritičnost, náhodnost, promiskuita

Další synonyma

Zapadnout

Slovo "zapadnout" znamená ponížení nebo zmizení, a to v kontextu, že něco nebo někdo přestane být viditelný nebo významný. Může se také použít v přeneseném smyslu, například "zapadnout v očích ostatních" znamená být ignorován nebo nevšimnut. Je to slovo, které vyjadřuje něco, co se stalo nebo se stane nevýznamným nebo neznámým.

Transposice

Přesun nebo přesunutí, tedy akce, při které se něco přemístí z jednoho místa na druhé. Může se jednat o fyzický přesun předmětů, ale také o přesun informací, dat nebo myšlenek. Transposice může být také použita v hudbě jako označení pro přesunutí hudebního motivu do jiného tóniny. V jazykové analýze se transposice používá pro přesunutí slov nebo frází z jedné věty do druhé. V matematice se jedná o přehození pořadí prvků v matici nebo vektoru. Popis slova transposice.

Narativní

Popis slova, který se užívá pro vyprávění nebo příběh.

Paroxysmus

Paroxysmus je intenzivní a náhlý útok nebo bouře, která může být fyzická nebo emocionální. Je to krátkodobý stav intenzivního projevu, který může být vyvolán různými faktory a může se projevovat v různých formách. V medicíně se slovo používá pro popis záchvatu některých onemocnění, například epilepsie nebo migrény. V běžném jazyce se slovo používá pro popis silného a náhlého projevu nějakého jevu, například paroxysmus smíchu nebo hněvu.

Udobřený

Slovo popisuje situaci, kdy jsou dvě strany usmířeny a dosáhly kompromisu. Označuje stav, kdy byly odstraněny případné neshody a vztahy jsou harmonické.

Fluorescence

je jev, při kterém dochází k záření látky po jejím osvícení světlem nebo jiným typem záření. Toto záření je charakteristické pro danou látku a je vždy o něco delší než záření, které ji osvětluje. Fluorescence je využívána v mnoha oblastech, například v biologii, chemii nebo fyzice. V medicíně se využívá k diagnostice a výzkumu buněk a tkání. V průmyslu se pak využívá například k detekci nečistot v materiálech.