Poděsit

Význam slova: vyvolat u koho pocit strachu nebo úzkosti.

Synonyma: vystrašit, ohromit, zděsit, potěšit, šokovat, rozrušit, zarmoutit, zneklidnit, znejistit, děsit

Hovorově: vyděsit, vystrašit, vylekat, vyplašit, vyškubnout vlasy, vyskočit z kůže

Další synonyma

Kosý

Kosý je přídavné jméno, které popisuje něco, co je oholené nebo řezané. Může se jednat například o kosou trávu, kosé vlasy nebo kosé řezy na stromech. Slovo kosý může také mít význam šikmý nebo nakloněný.

Rozvázat

Uvolnit, uvolnit závazek, uvolnit spojení, zrušit svazek.

Docela

Slovo "docela" vyjadřuje určitou míru, stupeň nebo množství, které je menší než například "úplně" nebo "absolutně", ale zároveň je to více než "trochu". Lze ho chápat jako synonymum k výrazům "spolehlivě" nebo "rozhodně". Slovo "docela" tedy vyjadřuje určitý stupeň jistoty nebo intenzity, ale není to úplně nebo zcela.

Oprávnit

udělit právo, souhlasit s něčím, potvrdit, schválit, poskytnout oprávnění.

Životný

je spojen s existencí a bytím. Vyjadřuje to, co je základem života a co je nezbytné pro přežití. Může se také týkat všeho, co se týká života, jako jsou životní potřeby, životní styl, životní prostředí apod. Slovo "životný" má tedy široký význam a může být používán v různých kontextech.

Vyklopit

Vyklopit znamená vyplivnout nebo vyvrhnout něco z úst nebo z těla. Tento výraz se používá zejména v případech, kdy se něco nežádoucího dostane do úst nebo kdy se něco nepříjemného vytlačí z těla. V přeneseném smyslu se také může použít pro situace, kdy něco vyjde najevo nebo je odhaleno.