Posbírat

Význam slova: Sbírat věci z různých míst dohromady. Může se jednat o různé předměty nebo informace. V případě sejmutí může jít o odstranění nebo odebrání něčeho. Obecně se jedná o akci, při které se něco shromažďuje nebo odebírá z určitého místa.

Synonyma: shromáždit, sesbírat, sejmout, sebrat, shromáždit, připravit, nashromáždit, přinést, vysbírat, sbírat

Hovorově: vybírat, shromažďovat, sbírat, naházet, nazbírat, nasebrat

Další synonyma

Útržkovitý

Slovo, které se vyznačuje fragmentárním a nepřehledným charakterem.

Glejt

Pozorně se ohlédnout nebo se podívat na něco nebo někoho. Jedná se o akci, kdy se člověk otočí a zaměří svou pozornost na určitý předmět nebo osobu.

Vnikat

Vnikat znamená pronikat, proniknout. Je to proces, kdy něco vstupuje dovnitř, prochází přes překážky a dostává se na druhou stranu. Může se jednat o fyzické pronikání, například vnikání vody do půdy, nebo i o metaforické pronikání, například pronikání myšlenek do mysli. Vnikat je tedy synonymem pro pronikat, ale může být použito i v širším smyslu, například v kontextu pronikání do určitého prostředí.

Norma

pravidlo, které určuje správné chování nebo standard, který se má dodržovat. Norma je obecně přijímaným a uznávaným pravidlem, které má sloužit jako vzor pro jednání. Může se jednat o společenské normy, etické normy nebo technické normy. Normy mají za úkol udržovat pořádek a řád v různých oblastech lidského života. .

Proslavený

"proslavený" znamená být známý a uznávaný pro své úspěchy, schopnosti nebo vlastnosti. Je to synonymum pro slova jako slavný, proslulý nebo oslavený. Slovo "proslavený" může také znamenat být osvícený nebo prosvícený, což se týká osvícení mysli nebo ducha. V kontextu může být použito k popisu někoho, kdo je uznávaný a obdivovaný pro své úspěchy nebo k popisu místa, které je proslulé pro své krásy nebo významné události.

Jehlan

Jehlan je geometrický útvar, který má tvar kužele. Je to tedy kopec, který se zužuje nahoru.