Postoupení

Význam slova: Předání nebo přenechání něčeho, například majetku, práva nebo povinnosti, na jinou osobu nebo subjekt. Slovo může také označovat představení nebo předložení něčeho, jako například návrhu, plánu nebo projektu. V obecnějším smyslu může být také chápáno jako odstoupení nebo ztráta něčeho, co bylo původně v našem vlastnictví nebo pod naší kontrolou.

Synonyma: předání, přenechání, představení, předložení, převzetí, předávání, delegování, darování, přestoupení, sdělení

Hovorově: předání, odevzdání, odstoupení, přesun, převedení, přemístění

Další synonyma

Justiční

Popis slova soudní nebo judikativní. Jedná se o přídavné jméno, které se vztahuje k právu a právnímu systému. Označuje vše, co se týká soudů, soudních rozhodnutí a soudního procesu. Může být také použito jako synonymum pro spravedlivý, podle zákona nebo nestranný.

Továrna

továrna je podnik, který se specializuje na výrobu velkého množství zboží. Je to obvykle velký průmyslový komplex, kde se využívají moderní technologie a stroje pro výrobu. Továrna může být zaměřena na výrobu různých produktů, jako jsou auta, elektronika, potraviny apod. V továrně pracuje velké množství zaměstnanců a výroba probíhá na vysoké úrovni efektivity. V minulosti se používalo také označení "manufaktura" pro továrnu, která se specializovala na ruční výrobu zboží. V dnešní době se však továrna většinou spojuje s masovou výrobou pomocí strojů a automatizace.

Honosivý

označuje osobu nebo věc, která je významná, vznešená, majetná a projevuje to ve svém chování, vystupování a životním stylu. Je to člověk nebo věc, která se ráda ukazuje a chlubí se svým bohatstvím nebo společenským postavením. Honosivý člověk je obvykle vnímán jako pyšný a arogantní, ale zároveň je to často osoba s vysokým sebevědomím a silnou osobností.

Horkokrevný

Arrogantní, neslušný, drzý, bezohledný.

Ukopat

Zahrnuje činnost pohřbívání, tedy ukládání těla do hrobu nebo jiného místa pro pohřeb. Slovo "ukopat" může být použito v kontextu pohřbívání zemřelých, ale také například v přeneseném významu pro ukončení něčeho nebo ukládání něčeho na dlouhou dobu. V tomto kontextu se jedná o jednoduchý popis slova, který vystihuje jeho základní význam.

Nezdvořilý

chovající se neslušně, nezdvořile, bezohledně nebo tvrdohlavě.