Probořit

Význam slova: jedná se o činnost, při které se něco prorazí nebo prolomí. Tento výraz může být použit v různých kontextech, například probořit se skrz zem, probořit dveře, probořit se do problému. Vždy se jedná o průnik přes nějakou překážku nebo bariéru.

Synonyma: vylomit, prorazit, prolomit, prokopat, vysekat, vyříznout, vytesat, průrazit, propíchnout, prorvat

Hovorově: propadnout, propíchnout, prohrabat, prokousnout, prosypat, provalit

Další synonyma

Šmelina

Šmelina je podfuk nebo podoblast. Jedná se o situaci, kdy je někdo podveden nebo oklamán. Toto slovo může také označovat menší část nějakého většího celku nebo oblasti. Šmelina může být také použita jako přezdívka pro nějaké místo nebo oblast.

Odškodnění

Odškodnění je finanční kompenzace nebo náprava za škodu, kterou utrpěl jedinec nebo organizace. Je to forma odškodnění za způsobené škody, ztráty nebo utrpení, které mohou být způsobeny například nehodou, chybou nebo nedodržením smlouvy. Odškodnění má za cíl obnovit původní stav nebo alespoň částečně nahradit způsobenou škodu. V případě právního sporu může být odškodnění určeno soudem nebo dohodou mezi stranami. V některých případech může být odškodnění také vyplaceno jako součást pojištění.

Kapoun

Kapoun je označení pro ptáka, konkrétně bažanta nebo divokou husu. Je to druh ptáka, který se vyskytuje v přírodě a je hojně loven pro maso. Kapoun je většinou označení pro samce těchto druhů ptáků.

Odstup

Vzdálenost nebo mezera mezi dvěma body, objekty nebo událostmi. Může se také jednat o rozdělení nebo interval mezi jednotlivými prvky. V kontextu může označovat fyzický odstup mezi předměty nebo vzdálenost mezi dvěma myšlenkami nebo časový rozdíl mezi událostmi.

Nepohnutě

Slovo "nepohnutě" znamená, že něco je nehybné a nezměněné. Je to stav, kdy se něco nepohybuje ani se nevyvíjí. V kontextu tohoto slova může být použito například pro popis něčeho, co je naprosto bez pohybu a nezměněného.

Šmajchlovat

Pohybovat se nejistě, nekoordinovaně a nesměle, často s klopenými nohami.