Prostopášnost

Význam slova: Způsob chování, který je charakterizován nedbalostí a zvrhlým jednáním.

Synonyma: drzost, nedbalost, zvrhlost, drzeckost, neúcta, troufalost, odvaha, smělost, arogance, lehkovážnost

Hovorově: pokleslost, bezohlednost, drzost, svobodomyslnost, rozpustilost, nedejbože

Další synonyma

Spálit se

Způsobit poškození pokožky nebo jiného materiálu vlivem tepla nebo chemické reakce.

Uhladit

Uhladit je čistý popis pro uklidnění nebo umlčení.

Šikanovat

Týrat nebo působit násilí na někoho fyzicky nebo psychicky, často opakovaně a s cílem způsobit mu utrpení nebo ho ponížit.

Vzdalovat se

"vzdalovat se" - znamená postupně se vzdalovat od určitého místa nebo osoby, pohybovat se v opačném směru, než je původní poloha nebo situace. Toto slovo vyjadřuje pohyb dál od něčeho nebo někoho, často v důsledku rozhodnutí nebo okolností.

Randál

Slovo "randál" označuje stav běsnění nebo neklidu, který může být způsoben různými faktory, jako jsou silné emoce, chaos nebo nespokojenost. V tomto kontextu se jedná o výraz pro výrazný a hlučný projev neklidu nebo rozruchu, který může být doprovázen fyzickými projevy, jako je křik, házení předmětů nebo rozbití věcí. Randál může také zahrnovat agresivní chování a narušení veřejného pořádku.

Dozírat

Střežit, bedlivě sledovat. Slovo se používá v kontextu, kdy je potřeba něco hlídat nebo kontrolovat. Může se také používat v přeneseném smyslu, kdy někdo bedlivě sleduje situaci nebo chování někoho jiného.