Rozluštění

Význam slova: Výklad nebo odhalení významu slova nebo věty, rozšifrování kódu nebo záhady.

Synonyma: dekódování, interpretace, odhalení, osvobození, pochopení, prověření, rozpoznání, vysvětlení, zjištění, řešení

Hovorově: výklad, dešifrování, objasnění, rozplétání, odhalení, vyřešení

Další synonyma

Zkouška

zkouška je definován jako prověrka znalostí nebo schopností, která se provádí za účelem ověření úrovně znalostí nebo kvalifikace. Jedná se o proces, který slouží k ověření schopností jednotlivce v daném oboru nebo tématu. Zkouška může být písemná, ústní nebo praktická a může být součástí vzdělávacího procesu nebo sloužit k získání určitého certifikátu či oprávnění. V některých případech může být zkouška také stresujícím a náročným procesem, který vyžaduje přípravu a zvládnutí daného tématu. Výsledek zkoušky může mít vliv na další kariéru nebo studium jednotlivce.

Vysloužit si

Získat si, vydobýt si. Slovo "vysloužit si" vyjadřuje získání něčeho zaslouženě nebo po dlouhé době. Může se jednat o odměnu, uznání nebo respekt. V kontextu se používá například v souvislosti s prací, kdy si někdo vydobyl své postavení nebo důchod po dlouhé a plodné kariéře.

Derivace

Matematický pojem označující změnu jedné veličiny v závislosti na druhé. Tato změna se pozoruje v daném bodě a vyjadřuje se pomocí limity, která určuje okamžitou rychlost změny.

Hovořit

Vyjadřovat se slovy, mluvit, komunikovat s ostatními lidmi.

Vyjma

vyjma je synonymem pro slovo nikoli, znamená tedy ne, neříkající. Používá se zejména v psané formě a často se objevuje v právních dokumentech. Vyjma se také může používat v případech, kdy chceme vyjádřit výjimku nebo vyloučení určitého jevu nebo situace.

Plena

Zásoby potřebné pro přežití nebo pro určitý účel, například jídlo, nářadí nebo materiál. Slovo se používá zejména v kontextu cestování nebo pobytu v odlehlých oblastech, kde není možné snadno získat potřebné zásoby.