Soupeř

Význam slova: Osoba nebo tým, se kterým soutěžíme nebo soupeříme v určité aktivitě, zápase nebo soutěži. Může jít o protivníka, oponenta nebo rivala, který se snaží dosáhnout stejného cíle jako my a představuje pro nás výzvu a konkurenci. Slovo soupeř může být použito v různých oblastech, jako jsou sport, politika, obchod, vzdělání apod.

Synonyma: protivník, oponent, rival, soupeřitel, bojovník, soupeřník, konkurent, soupeřící, antagonist, rivalita

Hovorově: konkurent, protivník, oponent, sok, rivál, protějšek

Další synonyma

Odstiňovat

Vytvářet odstíny barvy nebo světla, rozlišovat různé stupně intenzity nebo odlišné odstíny.

Napomínat

Napomínat znamená připomínat nebo přesvědčovat někoho k něčemu, co je pro něj užitečné nebo potřebné. Tato činnost může být prováděna s cílem upozornit na nějakou chybu nebo nedostatek a motivovat k jejich odstranění. Napomínání může být také použito k přesvědčení někoho k určitému jednání nebo postoji. Jedná se o formu komunikace, která může být využita k dosažení určitého cíle.

Specimen

Slovo "specimen" označuje exemplář nebo model, tedy jedinečný příklad něčeho, co reprezentuje celou skupinu. V tomto kontextu se jedná o čistý popis slova, který vysvětluje jeho význam bez opakování slov nebo opakovaných vět.

Docenit

ocenit, uznat hodnotu nebo důležitost něčeho nebo někoho, projevit úctu a respekt k něčemu nebo někomu.

Melodika

Melodika je hudební nástroj, který se skládá z klaviatury a dýchacího mechanismu. Při hře na melodiku se pomocí kláves vytváří různé tóny a melodie. Je to malý a snadno přenosný nástroj, který se používá převážně v populární hudbě.

Neproměnný

Popis slova "neproměnný" je nezměněný, nehybný. V tomto kontextu se jedná o stav, kdy něco zůstává stejné, neměnné a nemění se. Slovo neproměnný vyjadřuje trvalost, stabilitu a nezměnitelnost. Je to opak proměnného, což znamená, že se může měnit a přizpůsobovat novým okolnostem. V přeneseném významu může být slovo neproměnný spojeno s nehybností myšlenek nebo postojů, které se nechávají ovlivnit vnějšími vlivy.