Trvalý

Význam slova: Slovo "trvalý" znamená nezměnlivý a trvale přítomný. Je to vlastnost, která se nemění a která je stále přítomná. Tento termín se používá k popisu něčeho, co trvá dlouhodobě a není náchylné k proměnám nebo změnám. V kontextu může být použito k popisu například vztahu, stavu, vlastnosti nebo situace.

Synonyma: stálý, nezměnlivý, trvale přítomný, nenávratný, nepřetržitý, neodvolatelný, nezrušitelný, neodvratný, definitivní, nezměnitelný

Hovorově: věčný, stálý, permanentní, nepřechodný, neodbytný, neústupný

Další synonyma

Rabín

Duchovní, který v židovské náboženské tradici slouží jako učitel a vůdce komunity. Je odpovědný za vedení bohoslužeb a výklad Tóry. Rabín je také průvodcem při důležitých životních událostech, jako jsou svatby, pohřby nebo bar micva.

Chránit se

chránit se znamená ochránit se před nebezpečím, útokem nebo poškozením. Je to aktivita, která slouží k zajištění bezpečnosti a ochrany vlastního těla, majetku nebo práv. Může zahrnovat různé opatření, jako je například používání ochranných prostředků, vyhýbání se nebezpečným situacím nebo vyhledávání pomoci od jiných osob. V širším smyslu může zahrnovat také ochranu svého zdraví, duševního i fyzického, a ochranu před škodlivými vlivy nebo negativními vlivy prostředí.

Talent

Talent je přirozené nadání nebo dar, který má jedinec od narození. Může se projevovat v různých oblastech, jako jsou umění, sport, věda nebo jazyky. Talent je často doprovázen pracovitostí a touhou se zdokonalovat. Je to jedinečná schopnost, která umožňuje jedinci dosáhnout vynikajících výsledků v určité oblasti. Talent může být dědičný nebo se může rozvíjet v průběhu života. Přirozené nadání nebo dar, který umožňuje jedinci dosáhnout vynikajících výsledků v určité oblasti.

Jícen

Označuje úzký průchod v těle, který spojuje hltan s žaludkem a slouží k propouštění potravy do trávicího ústrojí.

Paralyzovaný

"paralyzovaný" je označení pro stav, kdy je člověk ohromený a bezvládný, ztrácí schopnost pohybu a reakce. Je to stav, kdy jsou svaly ochromeny a člověk není schopen se hýbat nebo jednat. Je to stav, který může být způsoben fyzickým nebo psychickým faktorem a může trvat různě dlouho. V přeneseném slova smyslu může být použito i pro označení někoho, kdo je překvapený a neví, jak reagovat.

Příchuť

charakteristická chuť nebo vůně, která se vyskytuje u některých potravin nebo nápojů.