Živočich

Význam slova: Organismus, který je schopen se pohybovat, dýchat, rozmnožovat se a přizpůsobovat se prostředí. Je složen z buněk a má vlastní metabolismus. Živočichové jsou součástí živé přírody a hrají důležitou roli v ekosystémech. Jejich rozmanitost je velmi široká, od jednobuněčných organismů až po velké savce. Živočichové se dělí na různé druhy, které mají své specifické vlastnosti a životní prostředí. Věda, která se zabývá studiem živočichů, se nazývá zoologie. V současné době je na Zemi známo více než milion druhů živočichů.

Synonyma: zvíře, tvor, organismus, tvorec, živáček, obyvatel, fauna, živočichové, živoucí, živočíšná

Hovorově: tvor, zvíře, bestie, stvoření, zvířenec, živá bytost

Další synonyma

Spornost

Spornost je stav, kdy existuje názorový rozpor nebo konflikt mezi dvěma stranami, které se neshodují na určitém tématu nebo otázce. Jedná se o situaci, kdy dochází k polemice nebo sporu, přičemž každá strana má odlišný názor a snaží se jej obhájit. Spornost může být přítomna v různých oblastech, jako jsou politika, náboženství, věda nebo každodenní život.

Hrdinství

Hrdinství je stav, kdy jedinec projevuje statečnost a houževnatost v nebezpečných a náročných situacích. Je to vlastnost, která se projevuje odvahou, odhodláním a obětavostí. Je to projev silné vůle a odolnosti vůči překážkám a nebezpečím. Je to vlastnost, která je obdivována a uznávána v mnoha kulturách a společnostech

Současnost

Stav, ve kterém se nacházíme právě teď, v přítomnosti. Zahrnuje všechny události, jevy a situace, které se odehrávají v daném okamžiku. Je to současný okamžik, který se stává minulostí v každém dalším okamžiku. Slovo současnost se často používá jako synonymum pro dnešek, ale zahrnuje i okamžiky, které jsouště teprve následovat. V současnosti se věnujeme tomu, co se děje právě teď a co ovlivňuje náš život. V tomto kontextu je slovo současnost synonymem pro přítomnost.

Drnkavý

Slovo "drnkavý" popisuje stav osoby, která je vlivem alkoholu opilá až příliš. Tento stav může být charakterizován ztrátou kontroly nad svým chováním, rozmazaným viděním, nekoordinovaným pohybem a neschopností řídit se svými myšlenkami. V této situaci je člověk nejčastěji vesele naladěný a bezstarostný, ale může také projevovat nepředvídatelné a nebezpečné chování. Výraz "drnkavý" se také používá jako eufemismus pro stav opilosti, který může být vnímán jako společensky přijatelný až zábavný.

Proprieta

Vlastnictví nebo majetkový podíl na něčem.

Pomatený

. Pomatený znamená bláznivý nebo švihácký. Toto slovo se používá pro popis jedince, který má neobvyklé chování nebo jedná nerozvážně. Může být použito i pro popis situace, která je chaotická nebo nepřehledná. V přeneseném smyslu může být použito pro popis něčeho neorganizovaného nebo neúčinného. Slovo "pomatený" může mít negativní konotace, ale může být také použito s humorem nebo laskavě pro popis něčeho vtipného nebo nekonvenčního.