Zlíbit se

Význam slova: vyvolat příznivý dojem, zaujmout, získat si sympatie.

Synonyma: libovat, sympatizovat, ohromit, líbit, zamilovat, omráčit, bavit, těšit, zaujmout, potěšit

Hovorově: vyjít, padnout do oka, vzbudit sympatie, zaujmout, zaujat, zapůsobit

Další synonyma

Rozhled

Pohled nebo pozorování z vyvýšeného místa nebo z míst, která poskytují dobrý výhled. Může se jednat o pohled na okolní krajinu, město, moře, apod. Slovo "rozhled" může být také použito v přeneseném smyslu jako schopnost nebo zájem vnímat a chápat širší souvislosti nebo perspektivy.

Veterinární

Lékařský termín označující obor medicíny, který se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí nemocí u zvířat. Veterinární lékaři se specializují na zdravotní péči o zvířata a jsou schopni poskytovat lékařskou péči pro různé druhy zvířat, včetně domácích mazlíčků, hospodářských zvířat a exotických zvířat. Jejich role je velmi důležitá pro udržení zdraví zvířat a prevenci šíření nemocí.

Připsat

přidat nebo přiměřit něco k něčemu, například připsat peníze k účtu, připsat význam k textu, připsat zásluhy k něčemu.

Šejdířství

Jednání, které má za cíl podvést druhého člověka nečestným způsobem, obvykle pomocí lsti a manipulace. Jedná se o nepoctivé chování, které má za úkol získat pro sebe výhodu na úkor ostatních.

Zápolení

soupeření nebo zápasení. Slovo označuje střet nebo konkurenci mezi dvěma nebo více stranami, kteří se snaží dosáhnout svého cíle nebo vítězství. Může se jednat o fyzický souboj, ale také o mentální nebo emocionální boj. Zápolení může být také spojeno s překonáváním překážek a výzvami.

Kníže

Titul, kterým se označuje mužský příslušník šlechtického stavu, obvykle z rodiny panovnického rodu.