Abiturient

Význam: absolvent školy nebo student v období krátce před závěrečnou zkouškou a po ní

Další cizí slova

Autodidakt

samouk

Metylparaben

hormony

Tapiserie

tkaný nástěnný koberec

Ignoratio elenchi [ignoráció elenchí]

neznalost dokazovaného; když je dokazováno něco jiného, než má být

Pentateuch

soubor pěti knih; pět knih Mojžíšových ve Starém zákoně

Inclusive [inkluzíve]

včetně, zahrnujíc v to, počítaje v to