Addice

Význam: souhrn, součet, slučování

Další cizí slova

Termodifuze

tepelná difuze

Idem

totéž; knižní odkaz, odkazová zkratka id.

Inherence

vnitřní příslušnost, sounáležitost, neoddělitelnost

Kongeniální

sourodý, rovnocenný, přiměřený; stejně nadaný

Diabetický

určený pro diabetiky

Ozon

bezbarvý charakteristicky páchnoucí plyn obsahující v molekule tři atomy kyslíku, trikyslík