Adhese

Význam: přilnavost, ulpívání látek na sobě

Další cizí slova

Kolisní

vztahující se ke kolizi; právo určující

Kolektor

1. výběrčí; 2. sběrací zařízení, sběrač, lapač; zařízení k zachycení a přeměně jedné formy energie na jiné formy energie; podzemní stavba tunelového charakteru; 3. přísada zvyšující vytavitelnost rmutu

Gigantismus

1. obrovitost, proporcionální nadměrný tělesný vzrůst, makrosomie, gigantosomie; 2. podnikání v gigantických rozměrech

Militarismus

snaha o cílený růst vojenské moci, výzbroje, armády

Pericentrum

bod na dráze kosmického tělesa obíhajícího kolem jiného kosmického tělesa, v němž jsou obě tělesa nejméně vzdálena

Triangulace

geodetická metoda určování polohy důležitých měřických bodů zaměřováním trojúhelníkové sítě