Akcesorie

Význam: nerost vyskytující se jen v nepatrném množství ve vyvřelé hornině,neovlivňující její klasifikaci

Další cizí slova

Antonymum

slovo opačného významu, opozitum

Design [dyzajn]

vzhled, tvar; návrh tvarování výrobku sjednocující funkční účelnost a estetický vzhled

Tempus

čas

Regál

1. podélný nábytek s otevřenými policemi, etažér; 2. výhradní právo panovníka k činnostem přinášejícím majetkový prospěch

Kilo-

předpona ve významu tisícinásobku,10 na 3

Cocker-spaniel

kokršpaněl