Dematerializace

Význam: odhmotnění, odtělesnění

Další cizí slova

Rozárium

zahrada nebo její část osázená růžemi

Vitaminisace

obohacování potravin vitaminy, vitaminace

Taxonomie

obor biologie zabývající se klasifikací organizmů

Disimilace

rozlišení, rozlišování; bot. rozkládání organických látek na anorganické probíhající v organizmech

Rekurence

opakování, opětovný výskyt, opakovaná skutečnost; výskyt vývojových forem organizmů morfologicky téměř shodných s příbuznými organizmy většího geologického stáří

Rival

protivník, soupeř, sok