Clam

Význam: tajně

Další latinský slovník

Mercerius

kramář, obchodník, obchodník se střižním zbožím (ale i obecněji kramář, podobně jako historicky fr. mercier ; srv. citaci MLLM VII, s. 672 "tam mercerii quam negociatores", kt. také může ukazovat na nutnost širšího chápání)

Idest

to jest

Utique

jistěže

Suspicor

podezřívat

Late

do šířky

Nihil novi

nic nového