Fallendo

Význam: podfukem, klamně

Další latinský slovník

In ordinem

popořádku, po řadě

Quid novum?

Co (je) nového?

Putridus

shnilý, nahnilý, zkažený, ztrouchnivělý, zpráchnivělý, zetlelý ; (o zubech) vykotlaný ; zvadlý ; (ani náznak průběhového významu "tlející" apod.)

Inusitatus

neobyčejný, neobvyklý

Aestus

příboj, vlnobití, vlnění

Redeo

vrátit se