Akcie

Význam: cenný papír představující určitý majetkový podíl a opravňující majitele k určitým právům

Další cizí slova

Autotransplantace

chirurgické přenesení tkáně z jednoho místa na jiné téhož jedince

Athematický

bez kmenové přípony

Epizootie

hromadná nákaza zvířat na velkých územích v určitých ročních obdobích

Signore [siňore]

pán, muž

Ortopedie

obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením vrozených a získaných vad a nemocemi pohybového ústrojí

Image [imidž]

obraz, podoba, představa, idea; celková prezentace, vnější působení, celkový dojem na veřejnost