Afficio

Význam: obdařit, opatřit, působit

Další latinský slovník

Reprehensibilis

hodný pokárání

Intra

uvnitř

Licentia

dovolení, možnost ; volnost, svoboda, dovolení ; vůle ; přemíra svobodomyslnosti, zpupnost, drzost

Inter alia

mimo jiné

Suppliciter

pokorně, prosebně