Aggrego

Význam: přidružit se

Další latinský slovník

Impeditus

nepřístupný, neschůdný

Persisto

setrvávat, tvrdošíjně vytrvávat ; ve tvarech perf. splývá s persto (are, stiti, -)

Ictus

úder, rána, náraz

Remitto

poslat zpět

Flagitium

chlípnost, vilnost, chtíč, žádost ; nemravnost ; smilství ; hanebnost, ohavnost, neřest, ničemnost, nestoudnost ; neřest, mrzký čin, hanebný čin, zlořád ; hanba, potupa, skvrna ; neřestník, padouch, ničema

Quintadecimus

patnáctý